منبع تحقیق درمورد برنامه ریزی، کوتاه مدت، برنامه تولید

در بازار تجارت تضمین کنند. .[7]
مورد مطالعه در این پژوهش شرکت لوازم روشنایی و تزئینات ساختمان در استان همدان واقع در خیابان باباطاهر کالای برق قبادی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که پس از انجام MRP، خروجی این برنامه ریزی، میزان و زمان انجام سفارشات خرید را مشخص می نماید به این ترتیب وبا داشتن قیمتهای خرید سازمان قادرخواهدشد، به راحتی پیش بینی یا محاسبه نماید که چه وقت وچه مقدار پرداخت خواهد داشت. که در نهایت برنامه ریزی تولید شرکت منجر به برنامه ای با کمترین موجودی انبار، کمترینزمان تولید و تحویل کالا می شود.
اصول و اهداف سیستم MRPII :
سیستم MRPII ممکن است برای دستیابی به اهداف زیر اجراء شود:
1 – تامین خدمات پشتیبانی جهت تصمیم برای تمام سطوح مدیریتی
2 – محاسبه خودکار جریان کار و جریان مواد
3 – عمل کردن بر اساس مفهوم حلقه های اطلاعاتی بسته بین واحدهای کارخانه
4 – متمرکز کردن برنامه ریزی سیستم MRP به همراه فعالیت های پشتیبانی سطوح کارگاهی از قبیل کنترل ابزار و سیستمهای حمل و نقل مواد
5 -کنترل زمانهای جریان بر طبق زمان تحویل برنامه ریزی شده با استفاده از روشهای کنترل ورودی – خروجی .
برای دست یابی به مزایای فوق ، سیستم MRPII در سه سطح برنامه ریزی می شود این برنامه ریزی ها همگی بر اساس برنامه ریزی کلی و دراز مدت انجام می شود واقع بینانه است که محدودیتهای ظرفیتی ( پول ، اطلاعات فراگیری ـ افراد و نیروی انسانی ، ماشین آلات ، ابزار آلات ، … ) نیز مد نظر قرار دهند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:
1-4 اهداف پژوهش :
مدیران می دانند کیفیت، پیروی از نیازمندی های مشتری است ،حفظ و بهبود کیفیت سبب حفظ وافزایش مشتریان می گردد. وقتی که مشتری قابلیت محصول مورد نظرش را باقیمت نسبی ارزان بدست آورد، رضایتبخش جلب می شود . به همین دلیل حفظ یا بهبوداستاندارهای کیفیت و هزینه از دید مدیران تولیدی دو هدف اساسی تولید به شمار می روند.مدیران با کاهش دادن هزینه های خرید کالاها و خدمات ، پول سرمایه گذاری شده برای موجودیها ، هزینه حمل و نقل و بسته بندی و جابجائی ، سقف ارزش کالاهای در شرف تولید ، مواد دور ریختی ، هزینه های تحقیق و توسعه ، و نیز با بهبود دادن استفاده ازماشین آلات و سایر تسهیلات ، استفاده از نیروی کار مناسب و …. می توانند به این وهدف اساسی و درنهایت به( بهترین ارزش در نقطه مصرف ) دست یابند و بقا و توسعه تولید خود را در بازار تجارت تضمین کنند.
اهداف MRP، اهداف اصلی سیستم برنامه ریزی مواد عبارتند از:
1- براورد زمان واقعی تحویل کالا
2- افزایش بازدهی تولید
3- کاهش میزان موجودی انبار
4- کاهش زمان تولید و تحویل کالا
1-4-1 هدف کاربردی بیان نام بهره‌وران
تمانی شرکتها و کارخانه های تولیدی و موسسات تحقیقاتی و کارگاه ها می توانند از روش MRP استفاده کنند.(سیستمMRP به ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای مختلف همانند مهندسی، تولید و مواد در واحد تولیدی کمک می کرد. به این ترتیب جذابیت MRP- II نه تنها به خاطر نقش آن به عنوان یک پشتیبان تصمیم گیری مدیریت هست، بلکه از آن مهمتر نقش یکپارچه کننده آن در سازمان تولیدی هست که آن را حایز اهمیت می کند).
1-5 سوالات پژوهش:
1. برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) چگونه موجب کاهش میزان موجودی انبار می شود؟
با استفاده از از روش MRP به این مهم دست می یابیم.
2. چگونه با استفاده از روش MRP می توانیم به کاهش زمان تولید و تحویل کالا برسیم؟
با استفاده از از روش MRP و همچنین MRPII به این مهم دست می یابیم.
3. چگونه با برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) می توان براورد کرد که زمان واقعی تحویل کالا چه موقع است؟
با استفاده از از روش MRPII به این مهم دست می یابیم.
4. استفاده از روش MRP چه تاثیری در بهبود بهرهوری تولید خواهد داشت؟
با استفاده از از روش MRP و همچنین MRPII به این مهم دست می یابیم.
1-6 فرضیه و سوالات پژوهش:
1. برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) چگونه موجب کاهش میزان موجودی انبار می شود؟
با استفاده از از روش MRP به این مهم دست می یابیم.
2. چگونه با استفاده از روش MRP می توانیم به کاهش زمان تولید و تحویل کالا برسیم؟
با استفاده از از روش MRP و همچنین MRPII به این مهم دست می یابیم.
3. چگونه با برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) می توان براورد کرد که زمان واقعی تحویل کالا چه موقع است؟
با استفاده از از روش MRPII به این مهم دست می یابیم.
4. استفاده از روش MRP چه تاثیری در بهبود بهرهوری تولید خواهد داشت؟
با استفاده از از روش MRP و همچنین MRPII به این مهم دست می یابیم.
1-7 تعاریف اصطلاحات :
FMS: flexible manufacturing systems
JIT: just in time
MRP: materials requirement planning
BOM: bill of material
BOMP: bill of material processor
MPS: master production scheduling
PAC: production activity control
RCCP: rough cut capacity planning
CRP: capacity requirement planning
MRPII: manufacturing resource planning
APICS: America production &inventory control society
CIM: computer integrated manufacturing
OPT: optimized production technology
TQM: total quality management
WCM: world class manufacturing
فصل دوم
مفاهیم MRP
2 -1- تعریفMRP وجایگاه آن:
منظور از برنامه مواد( MRP ) آنست که با توجه به برنامه تولید ، قطعات و موادی را که در حصول یا محصولات کارخانه به کار می رود به موقع و به اندازه مطلوب در اختیار کارگاههای مختلف قرار داده تا از یک طرف تداوم تولید حفظ و از طرف دیگر از انبار کردن بیش از اندازه مواد اولیه جلوگیری شود. بعبارت دیگر برنامه ریزی مواد مورد نیازMRP روشی است که با یک پیش بینی برای تقاضای مستقل محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به موارد ذیل تعیین می کند .
1- انواع اجزای مورد نیاز
2 – نیازهای کمی دقیق
3- زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید
هر سیستم برنامه ریزی مواد اولیه سه وظیفه عمده دارد:
1- کنترل و میزان موجودی و قطعات انبار، به این معنی که میزان موجودی انبار از سطح ایمنی انبار (SS) کمتر نشود
2- تعیین اولویت برای سفارش اجزاء و قطعات برای ساخت در داخل کارخانه ویا برای خرید و دادن سفارش
3 -تعیین نیازهای ظرفیت تولید در یک سطح دقیق
– 2 -2 نتیجه گیری از اهداف: MRP
پس بطور کلی نتیجه میگیریم که اهداف اصلی سیستم برنامه ریزی مواد عبارتند از:
1- کاهش میزان موجودی انبار
2- کاهش زمان تولید و تحویل کالا
3 – بر آورد زمان واقعی تحویل کالا
4 -افزایش بازدهی تولید
– 3 -2 عملکرد :MRP
همانطور که میدانیم برای هر نوع برنامه ریزی سه مرحله اساسی لازم است داده ها ،فرآیندها و ستاده ها.
حال به بررسی این سه قسمت می پردازیم .
مرحله اول: داده ها درMRP به سه گروه تقسیم می شوند :
الف(برنامه تفضیلی تولید)برنامه تقویمی MPS)
ب) فهرست مواد اولیه( BOM )
ج) فهرست موجودی انبار مواد اولیه و قطعات
1 -3 -2 – برنامه تفضیلی تولید( ( MPS یا زمانبندی تولید :
جوابگوی سؤال زیر خواهد بود چه تعداد کالا باید در چه مدت زمانی تولید شود ؟ یا به عبارت دیگر در برنامه تفضیلی تولید میزان محصول و زمان تقویمی تولید آن در طول دوره برنامه مشخص می شود وبرنامه تفضیلی تولید نیازهای اطلاعاتی سیستم برنامه ریزی مواد را تامین می کند . دقت وصحت برنامه مذکور برای سیستم برنامه ریزی مواد بسیار مهم است . پس می توان گفت: تعریف: MPS برنامه اصلی هر شرکت برای تولید محصولMPS است.MPS محور فعالیتهای شرکت در زمینه مهندسی ، خرید ، ساخت ، فروش و مواد مالی است.
طراحی:MPS
MPS صورت یا بیانی است از آنچه که شرکت قصد دارد تولید کند. به عبارت دیگر MPS یک برنامه زمانبندی شده بر حسب مقدار و موعد تحویل برای اقلام سطح بالاست. اقلام سطح بالا ممکن است همان محصولات نهایی و یا یک پیکره بندی واقعی یا تصنعی ازمواد در سطح دلخواه باشند. بدیهی است پیکره بندی تصنعی مذکورتنها به خاطرطراحی سربرنامه ایجاد می شود. مدول MPS برای تعیین بهتراستراتژی تولیدی، علاوه بر پیش بینی فروش، از اطلاعات موجود در زمینه سفارشات عقب افتاده در دسترس بودن مواد وظرفیت، خط مشی مدیریت، اهداف شرکت و غیره نیز استفاده می نماید. MPS ، یک ورودی کلیدی برای فرایند MRP است و باصطلاح آن را به راه انداخته و هدایت می کند.بروز هر گونه خطا درMPS از جمله پیش بینی های ضعیف و مواردی از این دست، حتی توسط تحلیل های هوشمندانه MRP، مانند تعیین اندازه انباشته، محاسبه ذخیره ایمنی و زمانبندی مجدد قابل جبران نمیباشد. MPS باید در اهدافی که برای واحد تولیدی تنظیم می نماید، واقع بینانه عمل نماید. به عبارت دیگر،MPS نباید تنها فهرستی آرمانی(لیست آرزوها) از سطوح مطلوب تولید که توسط مدیریت عالی تنظیم گردیده، باشد. صحت MPS، در طول افق برنامه ریزی متغیر است. داده های برنامه ریزی برای کوتاه مدت دقیق ترو صحیح تر می باشند؛ زیرا این داده ها غالباً متأثرازسفارشات واقعی مشتری، نیازهای انبار توزیع،واحتیاجات قطعات یدکی تعیین می گردند. تغییرMPS ی که برای کوتاه مدت طراحی شده،، به ندرت انجام گرفته و در واقع MPSکوتاه مدت باید به عنوان سفارشات برنامه ریزی شده ثابت در نظر گرفته شود.
همچنین در زمان بلندتری از افق برنامه ریزی،MPS از دقت کمتری برخوردار بوده و بیش از آن که متأثر از سفارشات واقعی باشد، بر پیش بینی ها متکی است. پیش بینی ها می توانندبر تجزیه و تحلیل روندهای تاریخی، در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد و بازار، و نیز عملکرد رقبا مبتنی باشند. این پیش بینی ها ممکن است بازتاب بهترین تخمین افراد خبره در بازاربوده، و یا تجزیه و تحلیل میانگین متحرک،هموارسازی نمایی، و تجزیه و تحلیل برگشت( رگرسیون) میتواننددر بررسی داده های گذشته به منظور پیشگویی آینده مورد استفاده قرار گیرند. شخص یاگروهی که مسئولیت موقعیتی در میان سبد محصولات شرکت قرار می گیرد، آگاهی داشته و این امر را در فرایند پیش بینی مدنظر قرار دهند. مسأله اخیر به ویژه در صنایعی مانندالکترونیک و ارتباطات راه دور که دوره عمر محصولات شان درحال کوتاهتر شدن است،اهمیت بسزایی دارد.نرم افزار مدول طراحی سفارشات دریافت شده مشتری، و رویه ای ساده برای ترکیب موارد فوق به منظور پیش بینی تقاضا را برای کاربر فراهم می سازد. با این حال کاربر خود نیز می تواند سر برنامه تولید را تعیین مشابهی مانندMRP با توجه به مقادیر سفارشات تثبیت شده(یا همان MPS) و موجودی جاری، انجام می گیرد. نتیجه این خالص سازی، بدست آمدن مقادیر دو نوع موجودی است که از آنها به عنوان موجودی در دست(یا موجودی پیش بینی شده) و موجودی قول دادنی یاد می شود. موجودی در دست از طریق موجودی اولیه به علاوه سفارشات تثبیت شده منهای کل تقاضابدست می آید. همچنین موجودی قول دادنی بر اساس موجودی اولیه به علاوه سفارشات تثبیت شده منهای سفارشات انجام شده مشتریان محاسبه می شود .
تفاوت میان مدول MPSورویه MRPدراین است که تقاضاهای درون جدول MRP تنها از سر برنامه زمانبندی شده نشأت گرفته و نه از پیش بینی احتیاجات. این در حالی است که MPSآنجا که در این راه، نظرات طراح سر برنامه در شکل گیری MPS اثر دارد، لذا می توان گفت که MPS بدون دخالت طراح سر برنامه بر سفارشات ساخت و خرید تأثیری ندارد.
-2 -3 -2 فهرست مواد اولیه قطعات 🙁 BOM )
فهرست مواد اولیه قطعات خصوص اقلام مورد نیاز برای ساخت کالا را در اختیار قرار می دهد و فهرست مواد وموجودی انباردرارتباط ب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *