منبع تحقیق درباره مذاهب خمسه، پژوهشگران

محقق حلی ،شرائع اسلام ، ص???،?ج ؛ علامه حلی، قواعد الاحکام ، ص??? ،ج3؛ شهید ثانی، مسالک الافهام ، ص ??? ج ??؛ نجفی،جواهرالکلام ، ص???، ??ج .
226 . محقق حلی ،شرایع الاسلام ، ص ??? ،ج ? ؛ شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ص ??? ، ج ? .
227 . شیخ طوسی ،مبسوط ، ص ???، ج ? و ص??? ، ج 5.
228 . محقق حلی، شرایع الاسلام ، ص ??? ،ج?.
229 . محقق حلی ، شرایع اسلام، ص???، ج ? ؛ علامه حلی، قواعد احکام ، ص ?? ،ج ? ؛ شهید ثانی ؛روضه البهیه، ص ??? ،ج ? ؛ شهید ثانی ، مسالک افهام، ص ??? ،ج ? .
230 . گلپایگانی ، مجمع المسائل، ص ??? و ??? ،ج?.
231 . مفردات راغب ماده ی نفق
232 .ابن منظور، لسان العرب، ص??? ، ج ? .
233 . محقق حلی ، شرایع اسلام ، ص ??? ،ج ? ؛ شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ص ???، ج ? ؛ خوانساری ، جامع مدارک ، ج ?، ص ??? .
234 . الجزیری ، الفقه علی مذاهب الأربعه ، ص ???، ج 4 .
235 . شیخ طوسی، مبسوط ، ص?? ، ج ? .
236 . شهید ثانی، مسالک الافهام، ص 483، ج8.
237. فخر رازی ، تفسیر کبیر، ص?? ، ج?? .
238 . شیخ طوسی ، مبسوط، ص ?? ، ج?.
239 .طبرسی، مجمع البیان ،ص??? ، ج? .
240 . همان، ص???
241 . کلینی ،الکافی، ص??، ج ? ؛ حر عاملی ، وسائل الشیعه، ص???، ج ??، باب من ابواب نفقات.
242 . محقق حلی، شرایع اسلام، ص???، ج ?.
243 . الجزیری، الفقه علی مذاهب الأربعه، ص ???، ج 4.
244 . شیخ طوسی، الخلاف ، ص??، ج? ؛ علامه حلی ، ارشاد اذهان ، ص?? ، ج? ؛ طباطبایی حائری ، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، ص ??? و ??? ، ج ?.
245 . محقق حلی، شرایع اسلام، ص ??? ج ? ؛ نجفی، جواهر کلام، ص???، ج??.
246 . شیخ طوسی، المبسوط، ص?? ، ج? ؛ المهذب ، پیشین ، ص???، ج ?؛ قواعد الاحکام، پیشین، ص ??، ج ? ؛ جواهر الکلام، ص ???، ج??.
247 . همان، شهید ثانی، مسالک الافهام ، ص ??? ، ج? ؛ جواهر الکلام ، نجفی ، ص ??? ،ج?? .
248 . محقق حلی، شرائع اسلام ، ص???، ج? ؛ فاضل هندی ، کشف اللثام ، ص 116، ج2.
249 . شیخ طوسی، مبسوط ، ص ??، ج 6.
250 . طباطبایی حائری، سید علی بن محمد، ریاض المسائل ، ص ??? ،ج? ؛ محقق حلی، شرایع اسلام، ص ???، ج? ؛ نجفی، جواهر، ص ???،ج31.
251 . الجزیری، الفقه علی مذاهب الأربعه، ص ???، ج 4.
252 . نجفی، جواهرکلام، ص ??? ،ج ??.
253 . شیرازی ، انصاری و جمعی از پژوهشگران، احکام موسوعه الاطفال ، ص 414 ،ج1.
254 . حر عاملی ،وسائل الشیعه، ، ص ???، باب 71،ج ??.
255 . همان ،ص ???.
256 . امام خمینی، تحریر الوسیله، ص ،??? ج ? ؛ لنکرانی، فاضل، تفضیل الشریعه کتاب نکاح، ص???.
257 . طباطبایی حائری، ریاض المسائل ، ص ??? ،ج? ؛ نجفی، جواهر الکلام ، ص ??? ، ج?? .
258 . شیخ طوسی، مبسوط ، ص ??، ج? ؛ محقق حلی، شرایع اسلام ، ص???، ج? ؛ جواهر الکلام، ص ??? ،ج ??.
259 . نجفی، جواهر الکلام ، ص ?3? ،ج?? .
260 . شیرازی، موسوعه احکام اطفال و ادلتها، ص ???، ج 1.
261 . شهید ثانی، مسالک الافهام، ص 500، ج8 ؛ شیخ طوسی،مبسوط،ص36، ج 6؛ امام خمینی، تحریرالوسیله ، ص313، ج2.
262 . حائری طباطبایی، ریاض المسائل، ص145 ،ج12.
263 . شهید ثانی، روضه بهیه ، ص 462 ،ج 5 ؛ حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى‌، مهذب البارع فی شرح مختصر ، ص 426،ج3.
264. حر عاملی، وسائل الشیعه، ص 175، باب 68، ج 15.
265 . شهید ثانی، مسالک الافهام ، ص 65 ،ج 4 ؛ عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على‌، روضه بهیه محشی ، ص 457 ، ج5.
266 . حر عاملی ، وسائل شیعه ، ص 179، باب 71، ج 15؛ شهید ثانی، روضه بهیه، ص 452،ج 5 .
267 . شهید ثانی،روضه البهیه، ص 456 ،ج 5.
268 .همان ، ص 464.
269 . همان ،ص 457و466؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ص 66،ج 4.
270 . طریحی، مجمع البحرین، ص 237،ج 6.
271 . المقری الفیومی ، احمد بن محمد ، مصباح المنیر، ص 172،ج 1 ؛ ابن منظور ،لسان العرب ، ص 122و123 ، ج 13.
272 . الزبیدی ، تاج العروس ، ص 152و153 ، ج 18.
273 . نجفی، جواهر الکلام، ص 283،ج 31.
274 . گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، ص 448 ،چاپ اول.
275 . جعبی عاملی ، مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام ، ص 345 ، چ اول.
276 . نجفی ،جواهر الکلام، ص 283، ج 31.
277 . همان،284.
278 . موسوی خویی، منهاج الصالحین ، ص 286، ج2.
279 . نجفی ،جواهر الکلام، ص 285 ،ج 31؛ شیخ طوسی، النهایه،ص 577، ج 2؛ امام خمینی، تحریر الوسیله ،ص 312و 313، ج 2 .
280. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى‌،ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل( ط- الحدیثه)،ص157،ج12.
281 . حر عاملی، وسائل الشیعه ، ص 470، ب 81، ح 1، ج21 .
282 . همان، ص 471، ح2.
283 . همان،ص 472، ح6.
284 . همان،ح 7.
285 . همان ، ص 468 ، ج 1.
286 . شیخ طوسی، مبسوط، ص 39، ج 6؛ ،شیخ طوسی، خلاف ،ص 82 ، ج6 .
287 . علامه حلی، تحریر الاحکام ، ص 308 ،ج 7.
288 . شهید ثانی ،مسالک الافهام ،ص 437 ،ج 8.
289 . موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل ، ص 177 ، ج 2، چاپ اول .
290 . کریمی، حسین ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ص 47.
291 . مغنیه، محمد جواد ، ترجمه: کاظم جوادی، فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه ، ص ،276 چاپ چهارم .
292 . موسوی گلپایگانی ، مجمع المسائل ، ص 22- ج 3 .
293 . شیرازی،پیشین، موسوعه اطفال، ص 534، ج 1.
294 . امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 13،م 7، ج 2 ،موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ص 24،م 9 ،ج 3، و ص 150،م 411، ج 2.
295 . همان.
296 . حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى ،مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى، کنز العرفان فی فقه القرآن – ترجمه؛ ص 694، ج‌2.
297 . امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 13،م 7 ج 2؛ موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل ، ص 24،م 9، ج 3و ص 150،م 411، ج 2.
298 . علامه حلی، قواعد الاحکام،ص5 ،ج 2؛ نجفی ، جواهر کلام ، ص188،ج29.
299 . همان.
300 . طباطبایی یزدی ،عروه الوثقی، ص 747 ، ج2،چ اول.
301 . محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 57.
302 . الجزیری، فقه علی مذاهب الاربعه،ص 83، ج4.
303 . محقق حلی، شرائع الاسلام، ص378 ،2ج.
304 . امام خمینى ، توضیح المسائل ،محشى ، ص 256 ،ج‌2.
305 . محقق کرکی، جامع المقاصد، ص107، ج 12.
306 . ،الجزیری ، فقه علی مذاهب الاربعه ،ص 81،ج 4.
307 . حرعاملی،وسائل الشیعه، ص207 ،ج 14.
308 . خراسانى، على محمدى، شرح تبصره المتعلمین (محمدى)، ص150 ،ج‌2.
309 . مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى‌ ، عناوین الفقهیه، ، ص559، ج 2؛ حائری ، ریاض المسائل، ص405، ج 6؛ سید حکیم، مستمسک العروه، ،ص477 ،ج 14.
310 . طباطبایی یزدی ،عروه الوثقی، ص747،ج 2.
311 . سید خوئی، منهاج الصالحین ،ص 286،م 1391،ج 2.
312 . الحر العاملی، وسایل الشیعه، ص179، ب71، ج15.
313 . همان، ص141، ب1، ح1 ، ج13.
314 . ابوزهره، محمد،احوال شخصیه ، ص. 386.
315 . همان، ص. 387؛ همچنین رجوع شود به: ، مغنیه، جواد، الفقه علی مذاهب خمسه، ص.362.
316 .همان.
317 . همان، ص. 388.
318 . همان.
319 . ابو زهره، محمد، احوال شخصیه ، ص. ??? .
320 . زحیلی،الوجیز، ج 3، ص.213.
321 . همان.
322 . ابوزهره، احوال شخصیه ، ص.390.
. 323 زحیلی،الوجیز، ص. 213، ج 3.
324 . ابو زهره، احوال شخصیه ،ص???.
325 .زحیلی، الوجیز ،ص214، ج 3.
326 .ابوزهره، احوال الشخصیه ،ص395.همچنین رجوع شود به:زحیلی،الوجیز، ص 214، ج 3.
327 . بدرالعینی، محمود بن احمد، البنایه فی شرح الهدایه ، ص 453و452، ج 5.
328 . امام مالک، مدونه، ص118، ج3.
329 .زحیلی، الوجیز. ص 214. ،ج 3.
330 . همان، ص 215 .
.331 ابوزهره، احوال شخصیه، ص 390.
332 . مغنیه ،جواد، الفقه علی مذاهب خمسه، ص 369، ج 2.
333 . زحیلی ، وهبه، الوجیزفی فقه الاسلامی، ص216 و217،ج 3 .
334 . زحیلی ، وهبه، الوجیز،ج3 ص ???؛همچنین رجوع شود به: ابوزهره، محمد، احوال شخصیه، ص 399.
335 . الوجیز،همان ص 238 .
336 . همان.
337 . الزحیلی ،وهبه،الوجیزفی فقه الاسلامی، ص 239،ج 3.
338 . همان، ص239و 240.
339 . الزحیلی ،وهبه،الوجیزفی فقه الاسلامی، ص 239،ج 3.
340 . همان.
341 . همان، ص 241.
342 . همان.
343 . همان،ص 255.
344 . جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه ، ص 696 ،ج 4.
345 . همان، ص 696و.697.
346 .همان، ص 697.
347 . زحیلی، الوجیز، ص 243و255 ،ج 3.
348 . همان، ص 256.
349 . همان، ص256 و 257؛ همچنین رجوع شود به: جزیری ،الفقه علی مذاهب الاربعه ،شرح ص 697، ج 4.
350 . زحیلی، الوجیز، ص ??? ، ج 3.
351 . مغنیه، جواد، الفقه علی مذاهب خمسه، ص ???،ج ?.
352 . ابوزهره ،احوال شخصیه، ص 406.
.353 زحیلی،الوجیز، ص 223، ج 3.
354 . همان، ص226.
355 . همان ،ص227.
356 . مغنیه ،جواد، الفقه علی مذاهب خمسه، ص378 و379، ج2؛ همچنین رجوع شود به: ابوزهره، احوال شخصیه، ص 407و 408.
357 . مغنیه ، جواد، الفقه علی مناسب خمسه، ص 378و ??7، ج ?. همچنین رجوع شود به: ابو زهره، احوال شخصیه، ص 406و 407.
358 . همان، ص380.
359 . جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه ،ص715، ج ?.
360 . ابو زهره، احوال شخصیه ، ص 410 و411؛ همچنین رجوع به :زحیلی،الوجیز،ص 228و229، ج 3.
361 . ابو زهره، احوال شخصیه، ص413.
362. همان.
363 . مغنیه،الفقه علی مذاهب خمسه،ص383-،??? ج ?.
364 .زحیلی، الوجیز، ص 228، ج 3.
365 . زحیلی ،وهبه، الوجیز، ص ???، ج?.
366 .همان.
367 . همان، ص ??0،همچنین رجوع شود به: مغنیه ،الفقه علی مذاهب الخمسه، ص 379 و 380، ج 2.
.368 همان.
369 . الجزیری،الفقه علی مذاهب الربعه، ص 696، ج 4.
370 . زحیلی ،الوجیز، ص 218،ج3.
371 . همان، ص 219.
372 همان، ص 219.
373 . همان، 219 و 220.
374 . همان، ص 231.
375 . همان ؛ همچنین رجوع شود به؛ ابوزهره، احوال شخصیه، ص 458.
376 . زحیلی، الوجیز، ص 232، ج3.
377 . همان.
378 . همان،ص 233.
379 . همان.
380 . همان.
381 . همان ،ص234.
382 همان،ص 235.
383 . همان.
384 . همان،ص 237.
385 . همان.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
134
‌أ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *