منبع تحقیق درباره طلاق، پژوهشگران، سوره بقره

شود.
78 . ابو زهره، محمد، احوال شخصیه علی وفق مذهب ابو حنیفه، ص 38؛ و همچنین رجوع شود به: سرطاوی، شرح قانون احوال شخصیه
79 . ابو زهره، احوال شخصیه علی وفق مذهب ابو حنیفه،ص 39 همچنین رجوع شود به: نظام الاسره فی المجتمع ،ج 1 ص 390و محاضرات فی عقد الزواج و آثاره ص 128 -130
80 . همان
81 . الجزیری الغروی مازح ،الفقه علی مذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت (ع)،شرح ص 186-182،ج 4
82 . ابو زهره، احوال شخصیه علی وفق مذهب ابو حنیفه ،ص 41
83 . همان
84 . . فیومی ، مصباح المنیر، ص 92
85 . ابن منظور ، لسان العرب ، ص 41 ،ج 2
86 . معجم الوسیط ، ص 109 ،ج1
87 . اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن ،ص 222
88 . مجله ی اهل بیت ، ص 112، ج15
89. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ المقدمه، ص: 17،
90 . نجف آبادی ،دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله اسلام، ص 263، ج1
91 . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص 432
92 .ابن منظور، لسان العرب، ص ،??? ج ?
93 . ، الفیومی، مصباح المنیر،ج ?، ص ???
94 . قرضاوی ، یوسف، نکاح مسیار ، ص ?
95 . سلیمان اشقر ، اسامه عمر، مستجدات الفقهیه فی الزواج و الطلاق ، ص ???
96 . همان، ص ???
97 . همان، ص ???
98 . همان، ص ???
99 . همان،ص178
100 . همان، ص179
101 . الجریسی، دکتر خالد بن عبد الرحمن، فتاوای علما البلد الحرام، ، چاپ 4 ، ،فصل نکاح ، م 16،ص 1336.
102 . یوسف مطلق ،عبد الملک، زواج مسیار دراسه فقهیه و اجتماعیه نقدیه، ص 107
103 .الاشقر، مستجدات الفقهیه، ص179
104 . الاشقر، مستجدات الفقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق ، ص181
105 . ناصر ، مکارم شیرازی ، کتاب نکاح، ص 24، ج 5
106 .الاشقر، مستجدات فقهیه ،ص 182
107 . همان.
108 . استفتائات (بهجت)؛ ص: 51، ج‌4،
109 . ابن منظور، لسان العرب ،ص 243-236، ج 9 به اختصار
110 . معجم الالفاظ الفقهیه ، ص 942 ج 2 .
111. الاشقر، مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق، ص 128
112 . همان، ص 129
113. عمر عبد العزیز نویسنده کتاب السیاسه الشرعیه فی الاحوال الشخصیه، منبع: مستجدات الفقهیه ص 129.
114. الجارحی ،عبد رب النبی، الزواج العرفی المشکله و الحل، ص 38 و همچنین رجوع شود به: الدریویش ،احمد بن یوسف بن احمد ،الزواج العرفی حقیقته و احکامه ،ص 91
115. الدریویش ،احمد بن یوسف بن احمد، ازدواج عرفی حقیقه و احکامه، ص 91-92
116. جارحی،الزواج العرفی المشکله و الحل ، ص 38وهمچنین رجوع شود به: الدریویش ،الزواج العرفی حقیقه و احکامه ،ص 91و 92
117. جارحی،زواج العرفی المشکله و الحل ، ص 39
118 . شلتوت، امام اکبر محمود، الفتاوی ، ص 270و 271،چ12
119. ابن منظور، لسان العرب ، ص 356-358،ج4
120. سوره بقره، آیه 235
121. الزرقانی ، شرح الزرقانی علی الموطا ،ص188،ج3
122. المناوی، ص 710و البرکتی ،قواعد فقه، ص 534
123. ابن رشد ،بدایه المجتهد ، ص 232 ،ج4و ابن تیمیه ، مجموع فتاوی، ص.102و126، ج32
124.الدریویش، الزواج العرفی حقیقه و احکامه، ص 94- 97.
125. ابن رشد، بدایه المجتهد ،ص 232-233 ،ج 4 و الدردیر ،شرح کبیر ،ص 236، ج 2
126. دسوقی ، حاشیه دسوقی ، ص 236، ج 2
127.الدریویش، الزواج العرفی حقیقه و احکامه وآثاره ،ص 97
128. ابن منظور ، لسان العرب ،ص170، ج 13و همچنین رجوع شود به :وامطی ، تاج العروس، ص 219 ،ج18 ؛و قاموس قرآن، ص 380،ج2
129. الدریویش، الزواج العرفی حقیقه و احکامه و آثاره، ص 113 .
130 . خطیب و امام مسجد التقوی در طرابلس شام .
131 . الرافعی ،دکتر سالم بن عبد الغنی ، احکام احوال الشخصیه للمسلمین فی الغرب ،ص 360-362.
132. همان، ص 114
133. همان، ص 404-407 همچنین رجوع شود به: الجریسی،فتاوی علماء البلد الحرام ، فصل نکاح ،م 18 ،ص 337.
134. الدریویش ،الزواج العرفی حقیقه و احکامه و آثاره ، ص 118همچنین رجوع شود به: یوسف المطلق ،زواج الفرند بین حکمه الشرعی و واقعه المعاصر “زواج الاصدقاء”،ص 17 ،چاپ اول.
135 . مفردات راغب ، ماده یسر ص.252.
136 .دکتر الدریویش ،الزواج العرفی حقیقه و احکامه و آثاره، ص120.
137. عالم یمنی معاصر و موسس دانشگاه ایمان الاسلامیه و رئیس مجلس شورای در حزب تجمع الیمنی للاصلاح.
138. دکتر الدریویش ،الزواج العرفی حقیقه و احکامه و آثاره ، ص119همچنین رجوع شود به: دکتر یوسف المطلق ،زواج الفرند بین حکمه الشرعی و واقعه المعاصر “زواج الاصدقاء”،ص 20 چاپ اول .
139. سوره نسا، آیه 25.
140. مفردات راغب ،ص 144.
141. جصاص، احکام قرآن ، ص 123 ،ج3.
142. الموسوعه الفقهیه، ص333، ج 41.
143. جصاص، احکام قر ان، ص 123 ،ج3 ؛و فتح الباری ص184 ،ج9.
144. الدریویش، الزواج عرفی حقیقته واحکامه و آثاره، ص 122و همچنین رجوع شود به : المطلق، یوسف ، زواج الفرند بین حکمه الشرعی و واقعه المعاصر “زواج الاصدقاء”، ص 22.
145. همان ص125 و همچنین رجوع شود به ص 27.
146. همان ص.125و همان ص. 27.
147. لسان العرب ماده سیح ،ص 492، ج 2.
148. الزبیدی، تاج العروس، ماده سیح.
149. معجم الوسیط، ص 467، ج1 ،ماده سیح.
150 .الدریویش، الزواج العرفی حقیقه احکامه و آثاره، ص 137.
151. همان، ص 129.
152 . ابن منظور، لسان العرب، ص 69، ج15، ؛ زبیدی، تاج العروس ، ص684،ج19.
153. محقق داماد ،بررسی فقهی حقوق خانواده، ص166.
154. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل ، م 2330.
155 . نجفی، جواهر الکلام، ص. 154، ج30.
156 . حسینی ادیانی، نکاح معاطاتی مقالات و برسی ها ،ش 74، ص106.
157 . صادقی تهرانی، رساله توضیح­المسائل نوین، ص173.
158 . خمینی،تحریر الوسیله، ج2، ص246
159 . طباطبایی، سید علی،ریاض المسائل، ج11، ص10؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقى، ج2، ص851؛ بحرانی، یوسف،الحدائق الناظره، ج23، ص157.
160. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ،مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی، ص69 , چ دوم ،ج1
161.همان، ص 71.
162 .همان، ص70.
163 . همان.
164 . همان.
165 .www.migna.irسایت
166 . jolbaksetiz.ir/401//:http
167 . http://www.rahyabnews.com
168 . پایگاه اطلاع رسانی .sonnat.net/article.asp؛
169 . عظیمی، حبیب الله، تاریخ فقه و فقها، ، 1385، اساطیر، چ اول، ص73؛ إبراهیم، إبراهیم عبد الرحمن، المدخل لدراسه الفقه الإسلامی تاریخه و مصادره و نظریاته العامه، عمان، 1999م، دار الثقاله للنشر و التوزیع، چ اول، ص101-100؛ sonnat.net/article.asp.
170 . عظیمی، همان، ص 75-73؛ حلاق، وائل، نشأه الفقه الإسلامی و تطوره، مترجم: ریاض المیلادی، مراجعه: د. فهد بن عبد الرحمن المحمودی ،چ اول، ص 239-236؛ إبراهیم، همان، ص 109-105؛ پایگاه اطلاع رسانی sonnat.net/article؛ پایگاه اطلاع رسانی www.cloob.com/timeline/answer.
171 . عظیمی، پیشین، ص 78-75؛ حلاق، پیشین، ص 240-239؛ إبراهیم، پیشین، 111-109؛ پایگاه اطلاع رسانی مالکی
/ fa.wikipedia.org/wiki.
172 . عظیمی، همان، ص 81-78 ؛ حلاق، همان، ص 242-241؛ إبراهیم، همان، 113-112؛ پایگاه اطلاع رسانی شافعی fa.wikipedia.org/wiki/.
173 . عظیمی، همان، ص 84-81؛ حلاق، همان، ص 243؛ إبراهیم، همان، ص 115-114؛ پایگاه اطلاع رسانی حنبلی /wikifeqh.ir.
174 . استفتاء نامه موجود است.
175 .استفتاء نامه موجود است.
176 . استفتاء نامه موجود است.
177 . استفتاء نامه موجود است.
178 . شیرازی ،قدرت الله انصاری و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها ، ص ?، ج ?.
179 . فیومی، احمد بن محمد مقری، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ص??? ،ج ? – ابن منظور ، لسان العرب ،ص ???،ج ?.
180. شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام ، ص ??? ،ج ? – جواهر الکلام ، ص ??? ، ج?? .
181 . فیومی ، مصباح المنیر ،ص ??? ،ج 2.
182 . ابن منظور، لسان العرب ، ص ???، ج .5
183 . بجنوردی، قواعد الفقهیه، ص ??، ج? .
184 . شیخ مفید، المقنعه، ص ??? و ???.
185 . شیخ طوسی ، النهایه ، ص ?0?.
186 . حلی، یحیی بن سعید ، جامع الشرایع ،ص ??? ؛ و همچنین رجوع شود به : ن شیخ طوسی ، نهایه ، ص??? ؛ شیخ طوسی ، مبسوط ،ص ???؛ حلی، ابن ادریس، السرائر،ص ??? ، ج ?.
187 . علامه حلی، قواعد احکام، ص?? ،ج? .
188 . جواهری ،جواهرالکلام ، ص153 ، ج 35.
189 . شیخ طوسی، نهایه، ص684 ؛ شیخ طوسی، مبسوط ، ص 38، ج 3؛ حلی ، یحیی بن سعید،جامع الشرایع ،ص 343؛ ابن ادریس حلی ،السرائر، 308 ص ، ج3.
190 . محقق حلی، شرائع الاسلام ، ص156 و157، ج 3 ؛ محقق حلی، مختصر نافع ، ص242؛ علامه حلی ارشاد اذهان ، 411ص، ،ج1.
191 . طباطبایی، سید علی ، ریاض المسائل ، ص 152 ،ج13 ؛ نجفی،جواهرالکلام، ص 159، ج35.
192 . حلی ، یحیی بن سعید، جامع للشرائع ،ص 343؛ ابن ادریس حلی، السرائر،ص 658، ج 2 .
193 . شیخ طوسی ، نهایه، ص 521؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ،ص 100، ج 2؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص 191، ج3.
194 . علامه حلی ، تحریر احکام ، ص ??،ج 4؛ طوسی، نهایه ص ? . ? ؛ شیخ مفید، المقنعه، ص ???.
195 . شیخ طوسی ، مبسوط ، ص232، ج 5؛ حلی، یحیی بن سعید ، جامع الشرائع ،ص 461 .
196 . سید حکیم، منهاج الصالحین ،ص282،ج2؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ص274، ج2؛ خوانساری، جامع المدارک، ص443،ج 4؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج 25، ص238.
197 .شیخ طوسی، النهایه، ص ???؛ ابن براج ،المهذب ، ص??? ، ج ?.
198 . شهید ثانی، مسالک الافهام ، ص???، ج ? ؛ جواهرالکلام، ص ???،ج ?.
199 . شیخ مفید، مقنعه، ص ???؛ ، شیخ طوسی ،المبسوط ، ص296، ج 5.
200 . علامه حلی، تحریر احکام ، ص ??، ج? .
201 . شهید ثانی، مسالک الاحکام ، ص ??? ،ج ?.
202 .امام خمینی، تحریر الوسیله، ص ??? ، ج? ؛ علامه مجلسی ، روضه المتقین ، ص???، ج ?؛ خوانساری،جامع المدارک، ص???، ج ?.
203 . محقق حلی ،شرائع اسلام، ص??? ،ج? ؛ شیخ طوسی ،نهایه ، ص??? .
204 . شیخ مفید، مقنعه ، ص ???.
205 . ابن براج ، المهذب ، ص ???، ج ? .
206 . علامه حلی، قواعد الاحکام ، ص ?? ،ج? ؛ علامه حلی، تحریر الاحکام ، ص ??، ج? .
207 .علامه حلی، مختلف الشیعه، ص???، ج ? ؛ بحرانی ، یوسف، حدائق الناظره ، ص ??، ج ??.
208 . شهید اول ،لمعه الدمشقیه، ص1??.
209.نجفی،جواهر الکلام ، ص???، ج ??.
210 . شیخ مفید ،المقنعه، ص ???؛ علامه حلی ، تحریرالاحکام ، ص ?? ،ج ? ؛ قواعد الاحکام ، ص??،ج?.
211 . شهید ثانی ، مسالک الافهام ،ص??? ، ج ? .
212 . شیخ طوسی، النهایه ، ص ???؛ علامه حلی ،تحریر الاحکام ، ص??، ج ?.
213 . شیخ طوسی، مبسوط،ص ??? ، ج ? ؛ نجفی، جواهر الکلام، ???ص، ج?? .
214 .شیخ طوسی، مبسوط ، ص??? ،ج?.
215 . امام خمینی، تحریر الوسیله(ترجمه) ، ص549 ج3 .
216 . لنکرانی ، محمد فاضل مهدی ، تفضیل الشریعه کتاب نکاح ، ص ??? .
217 . ابن منظور، لسان العرب ، ص 393 ،ج 3 ؛ واسطی، زبیدی،تاج العروس ، ص 51 ، ج19 .
218 . شیخ طوسی، النهایه، ص???.
219 . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ص202، ج? .
220 . طوسی ، خلاف،ص ???، ج ?.
221 . محقق حلی ، شرایع الاسلام، ص ??? ،ج ? ؛ محقق حلی ، مختصر النافع ، ص??? ؛ علامه حلی ،تحریر الاحکام ، ص ??، ج? ؛ علامه حلی، قواعد احکام ، ص??? ، ج 3.
222 . محقق حلی ،شرایع اسلام، ص??? ، ج ?.
223 . علامه حلی ، تحریر احکام ،ص? 1 ،ج ? ؛ قواعد احکام ، ص ??? ،ج? ؛ شهید ثانی، مسالک افهام ، ص ??? ،ج? ؛ طباطبایی حائری ،سید علی بن محمد، ریاض المسائل ،ص ??? ،ج .??
224 . سبزواری ،مهذب الاحکام، ص???، ج22 .
225 .