منابع پایان نامه درباره Environment، دانشگاه تهران، حقوق بشر

برنامه ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره 12، ص48-35
احمدی، وحید، (1384)، بررسی نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن، مجله روند، شماره 46، پاییز، تهران
آخوندی، عباس، (1386)، حاکمیت شهر – منطقه تهران: چالشها و روندها. نشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 29، بهار، ص 136
باغبان، علی، (1388)، توسعه ظرفیت سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 205
پوراحمد، احمد؛ عمران زاده، بهزاد، (1389)، بررسی علل عدم تحقق مدیریت یکپارجه شهری در ایران، فصلنامه جغرافیای انسانی، ص 198
توسلی، غلام عباس؛ موسوی، مرضیه، (1384)، مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، ص 5
حسامیان، فرخ؛ اعتماد، گیتی؛ حائری، محمدرضا، (1387)، شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه، چاپ ششم، تهران، ص100
حیدرآبادی، قاسم، (1381)، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر شاخص مسکن در استان خراسان، شماره 39 و 40 ، بهار و تابستان، ص76
دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل، (1390)، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، نشر صفار، تهران
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، (1385)، گزارشی از مطالعات طرح جامع مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 37 و 38، وزارت مسکن و شهرسازی، تابستان
رفیعى ، مینو، (1382)، اقتصاد مسکن ، مجموعه مقالات آموزشى اقتصاد مسکن، سازمان ملى زمین و مسکن، تهران
رنجبر، محمد جعفر، (1391)، نقش یابی و ظرفیت سنجی مدیریت شهری در تامین امنیت غذایی شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
سعید نیا، احمد، (1382)، مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ دوم، تهران، ص 105
سند چشم انداز 1404 بند 10 در محور معماری و بافت شهری
سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن
شفیعا، سعید؛ کاظمیان، غلامرضا، (1391)، دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی سا کنین و فعالان اقتصادی محله غیررسمی مطالعه موردی: محله شمیرا ن نو، فصلنامه مطالعات شهری، شماره چهارم، پاییز
شفیعا, سعید، (1389)، رابطه ظرفیت اجتماعی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی با توسعه پایدار محله ای، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
شیخ، ابراهیم، (1381)، شورا و مشارکت- کاربرد روش های مشارکتی در مدیریت شهری، انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران، ص 31
شیعه، اسماعیل، (1387)، کارگاه برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ دوم، تهران، ص 547 و 549
شیعه، اسماعیل، (1382)، مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ بیست و چهارم، تهران، ص 52
شیعه، اسماعیل، (1380)، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،‌ چاپ دهم،‌ تهران، ص 207
صرافی، مظفر، (1381)، از حاشیهنشینی تا متن شهرنشینی؛ هفت شهر، انتشارات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سال سوم، شماره هشتم، تهران
طاهری، ابوالقاسم، (1377)، اداره امور شهرداری ها، انتشارات قومس، تهران، ص 10
عبدالرحمانی، رضا، (1384)، سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی، رشد آموزش علوم اجتماعی، تهران
قالیباف، محمد باقر، (1390)، نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور، انتشارات نگارستان، تهران، ص 3- 4، 49، 52 و57
قانون اساسی اصول 3، 22 و 31
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ماده 1، 2، 12، 24، 16 و 19
قانون شوراها، وظایف شورای اسلامی شهر، ماده 11 و 34
قانون شهرداری ها، ماده 55
قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 16و 23
کاظمیان، غلامرضا؛ صالحی، اسماعیل و همکاران، (1392)، مدیریت شهری؛ جلد اول: مبانی و حوزه ها، انتشارات تیسا، تهران، ص 204، 383- 384
کاظمیان، غلامرضا؛ صالحی، اسماعیل و همکاران، (1392)، مدیریت شهری؛ جلد دوم: مدیریت شهری در ایران، انتشارات تیسا، تهران، ص 196- 198
کاظمیان، غلامرضا؛ صالحی، اسماعیل و همکاران، (1392)، مدیریت شهری؛ جلد سوم: بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه، انتشارات تیسا، تهران، ص 408- 409، 482
کاظمیان، غلامرضا، فرجی راد، خدر، (1391)، سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقای ظرفیت نهادی منطقه ای (نمونه موردی: شهرستان بوکان ارومیه)، مجله مطالعات شهری، شماره 2، بهار
مخبر، عباس، (1363)، ابعاد اجتماعی مسکن، انتشارات سازمان برنامه و بودجه. تهران، ص 18
مرکز مطالعات حقوق بشر، (1382)، گزیده ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مزینی، منوچهر، (1378)، ترتیب ساختار شهری در ایران، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری در ایران، ص 48و 49
ملکی، سعید، (1382)، بررسی نقش شاخص های اجتماعی مسکن در برنامه ریزی توسعه مسکن در شهر ایلام، مجله مسکن و انقلاب، شماره 104 ، زمستان، ص 92
مومنی، منصور، (1389)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، نشر کتاب نو، تهران
هیل، مایکل، (1387)، حسین حاتمی نژاد و سهراب امیریان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ص 100
منابع انگلیسی
Adams, D. (2005). Planning, Public Policy & Property Markets. Oxford , UK: Blackwell.
Brown, R. (2008), Local Institutional Development and Organizational Change for Advancing Sustainable Urban Water Futures, Environmental Management, p223
Capacity development group (2008), capacity assessment methodology, united nation
Emsley, Simon; Phibbs, Peter; Crabtree, Louise. (2008), models of sustainable and affordable housing for local government, university of western Sydney, Urban research center
Fleming،Cory; Twombly، Eric C.(2001).Building Noneprofit Capacity:A Framework for Addressing the Problem.In C. J. De Vita، & C. Fleming، Building Capacity in Noneprofit Organization. Washinton D.C: The Urban Institute, p7
Guy, S. (2002). Development And Developers:Perspectives On Property. University Of Newcastle: Blackwell Publishing.
Hui, Eddie C.M; Wong, Francis K.W; Tong, de. (2009), The Roles of Local Government on Affordable Housing Development in Beijing, Hong Kong Polytechnic University
Japan international cooperation Agency annual report, (2008), p4
JJ van Wyk, (2005), Housing Management: Processes, Roles and Competencies Applicable to Developing Countries, World Congress on Housing Transforming Housing Environments through Design, South Africa
Katz, Bruce; Turner, Margery Austin; Sawyer, Noah. (2003), rethinking local affordable housing strategies: lesson from 70 years of policy and practice, The Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy
McCarthy, Malcolm. (2010), Benchmarking Housing in South African Municipalities, VNG International The Hague, the Netherlands
Segnestam, L., Persson, A., Nilsson, M., Arvidsson, A., and Ijjasz, E. (2002) Country Environment Analysis: a Review of International Experience, Environment Strategy Papers, No 8., World Bank.
Shuid, Syaflee (2007), Low medium cost housing in malasyia: issues and challenges, Department of Urban and Regional Planning, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia.p1
Smith, Kay Saville; James, Bev; Scotts, Margie. (2007), Local Government and Affordable Housing, Centre for Housing Research Aotearoa New Zealand
Turner, J. F. C. (1997). Barriers and channels for housing development in modernizing countries. Journal of the American Institute of Planners
سایت ها:
www.maskannews.ir
www.noandishaan.com
www.government.se
www.tehran.ir
www.mrud.ir
پیوست ها
پرسشنامه پژوهش
به نام خدا
با عرض سلام و احترام، از اینکه وقت خود را به مطالعه و پاسخ به این پرسشنامه اختصاص می دهید سپاسگزارم. پرسشنامه حاضر به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اینجانب برای انجام پایان نامه با عنوان ” ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری – نمونه موردی شهرداری تهران” می باشد. بی تردید انجام این پژوهش که برای نخستین بار در کشور اجرا می شود می تواند شهرداری تهران را در راه تحقق هرچه بهتر اهداف و وظایف خود خصوصا وظایف پیش بینی شده در قانون شهرداری ها، یاری نماید. مسلما این امر بدون توجه و همکاری صمیمانه و صادقانه شما میسر نخواهد شد، لذا خواهشمند ام با مطالعه دقیق سوالات و ارائه پاسخ منطقی، کارشناسانه و واقع بینانه خود، بنده را در این تحقیق یاری فرمایید.
سوالات این پرسشنامه به منظور سنجش ظرفیت قانونی، سازمانی، نهادی و اجتماعی شهرداری تهران در دو حالت موجود و ممکن طراحی شده اند. خواهشمند است میزان ارزیابی خود را در وضعیت موجود با انتخاب یکی از گزینه های ” 1: بسیار کم، 3: کم، 5: متوسط، 7: زیاد و 9: بسیار زیاد” و با زدن علامت ضربدر مشخص نمایید. همچنین میزان ارزیابی خود را در وضعیت ممکن با انتخاب یکی از گزینه های” 0: غیر ممکن است، 5: تا حدودی ممکن است و 10: ممکن است” و با زدن علامت ضربدر مشخص نمایید. همچنین سوالات 11 تا 13 پرسشنامه را با توجه به دیدگاه شخصی خود به صورت تشریحی پاسخ دهید.
با تشکر
سوده حمزه لو
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی
اطلاعات جمعیت شناختی
جنسیت:
زن (
مرد (
سن:
زیر 25 سال ( 35-25 سال (
50-35 سال ( 50 سال به بالا (
میزان تحصیلات:
کارشناسی ( کارشناسی ارشد (
دکتری تخصصی ( مقاطع بالاتر (
شغل و رده سازمانی:
وضعیت تاهل:
متاهل (
مجرد (
سابقه کاری در سازمان:
زیر 5 سال ( 10-5 سال (
15-10 ( 15 سال به بالا (
رشته تحصیلی:
محل اشتغال به کار:
بخش اول: این بخش به منظور سنجش ظرفیت قانونی شهرداری تهران در موضوع مدیریت مسکن شهری تنظیم شده است.
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت تدوین قوانین، ضوابط و مقررات شهرداری تهران برای:
اولویت بندی در برنامه ریزی مسکن
تعیین اهداف تامین مسکن
شناسایی زمین مناسب برای ساخت مسکن
برنامه ریزی زمین برای تامین مسکن
تخصیص زمین برای مسکن
سرمایه گذاری در تامین مسکن
بودجه ریزی و تامین بودجه
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
تقسیم کار میان نقش آفرینان مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
2- توان اجرایی شهرداری تهران برای اجرای قوانین، ضوابط و مقررات برای:
شناسایی زمین مناسب برای ساخت مسکن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *