منابع پایان نامه درباره Assessment

برنامه ریزی زمین برای تامین مسکن
تخصیص زمین برای مسکن
سرمایه گذاری در تامین مسکن
بودجه ریزی و تامین بودجه
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
شناخت محیط به منظور سیاست گذاری مسکن
ارزیابی گزینه های ممکن به منظور سیاست گذاری مسکن
اجرای سیاست گذاری های مسکن
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
3- توان نظارتی شهرداری تهران برای اجرای قوانین، ضوابط و مقررات برای:
برنامه ریزی زمین برای تامین مسکن
تخصیص زمین برای مسکن
سرمایه گذاری در تامین مسکن
بودجه ریزی و تامین بودجه
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
ارزیابی گزینه های ممکن به منظور سیاست گذاری مسکن
اجرای سیاست گذاری های مسکن
تقسیم کار میان نقش آفرینان مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
بخش دوم: این بخش به منظور سنجش ظرفیت سازمانی شهرداری تهران در موضوع مدیریت مسکن شهری تنظیم شده است.
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت منابع انسانی و کارشناسی شهرداری تهران برای:
تخمین نیاز مسکن
شناسایی زمین مناسب برای ساخت مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
اجرای سیاست گذاری های مسکن
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت ساختار سازمانی شهرداری تهران برای:
برنامه ریزی زمین برای تامین مسکن
بودجه ریزی و تامین بودجه
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
تقسیم کار میان نقش آفرینان مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
فرآیندها و روش های مدیریتی شهرداری تهران برای:
شناسایی زمین مناسب برای ساخت مسکن
برنامه ریزی زمین برای تامین مسکن
تخصیص زمین برای مسکن
سرمایه گذاری در تامین مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
انتخاب گزینه مطلوب به منظور سیاست گذاری مسکن
اجرای سیاست گذاری های مسکن
تقسیم کار میان نقش آفرینان مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
بخش سوم: این بخش به منظور سنجش ظرفیت نهادی شهرداری تهران در موضوع مدیریت مسکن شهری تنظیم شده است.
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت همکاری نهاد های رسمی و شبکه های درون حکومتی با شهرداری تهران برای:
تخمین نیاز مسکن
اولویت بندی در برنامه ریزی مسکن
تعیین اهداف تامین مسکن
شناسایی زمین مناسب برای ساخت مسکن
برنامه ریزی زمین برای تامین مسکن
تخصیص زمین برای مسکن
سرمایه گذاری در تامین مسکن
بودجه ریزی و تامین بودجه
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
انتخاب گزینه مطلوب به منظور سیاست گذاری مسکن
اجرای سیاست گذاری های مسکن
تقسیم کار میان نقش آفرینان مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت همکاری تشکل های غیر رسمی با شهرداری تهران برای:
تخمین نیاز مسکن
شناسایی زمین مناسب برای ساخت مسکن
سرمایه گذاری در تامین مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
بخش چهارم: این بخش به منظور سنجش ظرفیت اجتماعی شهرداری تهران در موضوع مدیریت مسکن شهری تنظیم شده است.
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت سرمایه های اجتماعی شهرداری تهران برای:
اولویت بندی در برنامه ریزی مسکن
تعیین اهداف تامین مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
شناخت محیط به منظور سیاست گذاری مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
سوالات
پاسخ
ظرفیت موجود
ظرفیت ممکن
1
3
5
7
9
5
10
ظرفیت مشارکت پذیری شهرداری تهران برای:
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
شناخت محیط به منظور سیاست گذاری مسکن
انتخاب گزینه مطلوب به منظور سیاست گذاری مسکن
ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
بخش پنجم: سوالات تشریحی
سه مورد از ضرورت های مداخله شهرداری در حوزه تامین مسکن را به ترتیب اهمیت نام ببرید.
سه مورد از موانع موجود برای مداخله شهرداری در حوزه تامین مسکن را به ترتیب اهمیت نام ببرید.
سه مورد از نقاط قوت شهرداری به منظور مداخله در حوزه تامین مسکن را به ترتیب اهمیت نام ببرید.
Capacity Assessment of promoting the role of municipalities in the management of urban housing (case study of Tehran Municipality)
Abstract:
Necessity to take attention to the issue of urban housing and problems in the housing sector in Iran, number of organizations involved in the management of housing and municipal capacity and potential to improve their role with regard to the available situation of country, and lack of appropriate research activities and iran scientific distance with other countries in this field, Caused the researcher by doing this research, conduct the capacity assessment of promoting the role of Tehran Municipality in urban housing management, and present strategies to provide integrity for Housing Management in Tehran. Thus, by studying the experiences of other countries and interviews with officials and experts in this matter, management of urban housing in 6 dimension include: planning, land supply, financing, directing and controlling the construction,policy making and organizing and directing the housing actors are explored, and currentand possible capacity of municipality of Tehran in these dimensions in terms of Statistical population, means the municipality of Tehran, Ministry of roads and Urban Development, as well as independent experts in this two organization is measured. The results of the collection and analysis of data shows that the available capacity of municipality of Tehran in all dimensions of housing management was below average, while possible capactity to improve the role of municipality of Tehran in the management of housing was above average, which gives the possibility of increasing responsibility of municipality of Tehran in the management of the housing.
Keywords: Capacity Assessment, Municipality, Management of Urban Housing
1 -Developing Countries
2 -Urbanism
3 -Developed Countries
4 Adequate
5 Legal security of tenure
6 Habitability
7 Accessibility
8 Affordability
9 Availability of services, materials, facilities and infrastructure
10 Location
11 Cultural adequacy
12 Validity
13 Reliability
14 Cronbach
15 Cronbach
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ز
73

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *