منابع پایان نامه درباره نرم افزار، شهر زنجان، اقشار کم درآمد

ها در بخش مسکن بر اساس قانون وظایف شهرداری ها در زمینه تامین مسکن و همچنین احکام پشتیبان دولتی مشخص شده است. به منظور گسترش بازار مسکن کارآمد و حفظ حق مسکن افراد، دولت و پارلمان مسئول هستند تا از وجود بودجه کافی برای مسکن و قوانین مناسب در جای مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند (www.government.se).
در این کشور، دولت سرمایه و زمین را به صورت وام با اقساط بلند مدت در اختیار دولت های محلی و مدیریت محلی این سرمایه را در دسترس بخش خصوصی قرار می دهد و از سوی دیگرمدیریت محلی به گروههای کم درآمد شهری نیز وام بلند مدت با یارانه مسکن می دهد. علی رغم آن که دولت بیشترین سرمایه گذاری را دارد؛ تصمیم گیران محلی به دولت اجازه دخالت نمی دهند (Turner, 1997).
آمریکا
بررسی وضعیت مسکن در کشور آمریکا به لحاظ گستردگی، تنوع اقلیمی و مسائل مختلف نظیر نژادهای گوناگون، کار ساده ای نیست. در این کشور سیاستگذاری و تصویب قوانین مسکن، برعهده ی دولت مرکزی و تطبیق آن ها با شرایط هر ایالت، برعهده ی حکومت های محلی است. اجزای خصوصی و دولتی بخش مسکن در کشور آمریکا، آن چنان به یکدیگر وابسته اند که باید این بخش را دارای نظام تصمیم گیری دوگانه معرفی کرد، گرچه دولت آمریکا همیشه سعی داشته است تا بخش خصوصی، مسئولیت بیشتری را در امر تهیه و ساخت مسکن برعهده گیرد و خود تنها به وضع قوانین و نظارت بر چگونگی اجرای آن بپردازد، بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند از عهده ی مشکلات مربوط به مسکن برآید و به خصوص در زمینه ی تهیه ی مسکن برای گروه های کم درآمد باید در بخش دولتی، فعالیت داشته باشد. در طول تاریخ آمریکا، هرگاه دولت مسئولیت تأمین مسکن را برعهده گرفته، در سطح محلی و توسط مقامات محلی، عمل کرده است (قالیباف، 1390: 49).
آلمان
در آلمان شهرداری ها موظف هستند که برنامه توسعه آینده تمامی زمینه های داخلی محدوده شهر را به وسیله طرح های عمرانی معین کنند. شهرداری ها دارای حق ساخت، اصلاح و نوسازی نیز هستند و طبق قوانین ایالتی و به نام حکومت ایالتی بر امر ساختمان سازی نظارت می کنند. شهرداری ها از طریق انتقال وام و کمک از منابع مالی ایالت به شرکت ها و واحدهایی که در امر ساخت مسکن اجتماعی فعالیت می کنند به این امر یاری می رسانند و نیز می توانند در پرداخت کرایه منزل افراد فقیر سهمی به عهده بگیرند. همچنین شهرداری ها می توانند برای ساخت مسکن اجتماعی شرکت هایی ایجاد کرده و کارهای ساخت و اداره این مسکن ها را بر عهده بگیرند و برای گروه های خاص اجتماعی برنامه های ویژه مسکن سازی را با در اختیار قرار دادن زمین شهری به سازندگان به اجرا در آورند (کاظمیان و همکاران، 1392: 408-409).
سایر وظایف شهرداری های آلمان در بخش مسکن به شرح زیر است:
برنامه ریزی کاربری زمین و بازار مسکن
تامین و ذخیره زمین مناسب برای مسکن سازی
صدور پروانه ساخت و ساز (قالیباف، 1390: 52)
مالزی
شهرداری ها در مالزی دارای واحد ها و بخش های مختلفی هستند که یکی از این واحدها مدیریت مسکن می باشد. وظایف این واحد عبارتند از:
برنامه ریزی تهیه مسکن ارزان قیمت دولتی برای اقشار کم درآمد
تامین امکانات رفاهی
ایجاد سالن های اجتماعات
ایجاد انجمن های محلی ساکنان یک محله و اداره خانه های دولتی (کاظمیان و همکاران، 1392: 482)
هلند
از جمله وظایف شهرداری های هلند می توان موارد زیر را نام برد:
ارائه یارانه ساخت و تسهیلات اعتباری از دولت محلی
اخذ بودجه مورد نیاز توسط دولت محلی از دولت مرکزی و هدایت در جهت ساخت مسکن
کنترل و نظارت بر شرکت های مسکن ( قالیباف، 1390: 57)
جدول 2-6 جمع بندی از نحوه دخالت شهرداری های کشورهای مختلف در شش حوزه مدیریت مسکن را نشان می دهد.
جدول2- 6: جمع بندی نقش شهرداری های جهان در حوزه های مدیریت مسکن
برنامه ریزی مسکن
تامین زمین مسکن
تامین مالی مسکن
کنترل و هدایت ساخت و ساز
سیاست گذاری مسکن
ساماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
آفریقای جنوبی
*
*
*
*
سوئد
*
*
*
آمریکا
*
*
آلمان
*
*
*
*
مالزی
*
هلند
*
*
*
] تنظیم توسط نگارنده[
2-3-2- پیشینه پژوهشی تحقیق
در این بخش به ارائه تعدادی از پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق در ایران و جهان پرداخته خواهد شد.
1-3-2- 2- پژوهش های انجام شده در جهان
در کشورهای مختلف دنیا پژوهش های متعددی در زمینه بررسی نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
هویی و همکارانش (2009) در پروژه ای تحقیقاتی با عنوان نقش حکومت های محلی در توسعه مسکن ارزان قیمت در پکن تلاش می کنند تا نقش حکومت های محلی همچون شهرداری ها را در توسعه مسکن ارزان قیمت با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و همچنین مرور ادبیات و اسناد سیاسی اشکار سازند. هدف از این پروژه بررسی مشکلات توسعه مسکن ارزان قیمت در مناطق شهری چین به منظور ارائه یک درک بهتر از عوامل بحرانی موفقیت حاکم بر تامین مسکن مقرون به صرفه و ارائه توصیه ها و پیشنهاداتی که بتواند در دیگر شهرهای چین نیز مورد استفاده قرار گیرد بوده است. این پژوهش یک بررسی جامع و تجزیه و تحلیلی از بازار مسکن و توسعه مسکن ارزان قیمیت در پکن را ارائه می دهد. علاوه بر این توصیه های ارزشمند و دستورالعمل های عملی به منظور دستیابی به مناسب ترین رویکرد و اقدامات که باید توسط دولت های محلی به منظور برآورده ساختن تقاضای واقعی رو به افزایش برای مسکن ارزان قیمت در پکن مورد استفاده قرار گیرد را ارائه می دهد (وونگ و هویی، 2009)
مرکز تحقیقات شهری دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا در سال 2008 گزارشی با عنوان مدل های مسکن ارزان قیمیت و پایدار برای حکومت های محلی را منتشر نموده است. این گزارش به منظور دستیابی به اهداف زیر تهیه شده است:
بررسی نقش دولت محلی در ارائه مسکن ارزان قیمت در استرالیا
امکان سنجی دخالت دادن شورای شهر و حکومت محلی شهر پاراماتا در غرب سیدنی در پروژه تامین مسکن ارزان قیمت
بررسی های انجام شده در این گزارش حاکی از آن است که علیرغم علاقه شورا و حکومت محلی پاراماتا در همکاری در تامین مسکن ارزان قیمت، حمایت کافی در سطح سیاسی و جامعه وجود ندارد و در انتها به ارائه استراتژی ها و مدل هایی برای دستیابی به این امر می پردازد (فیبز و همکاران، 2008).
بروس کتز و همکارانش در مقاله با همکاری موسسه بروکینگز در سال 2003 با موضوع بازنگری استراتژی های مسکن مقرون به صرفه: درس هایی از 70 سال سیاست و عمل، بیان می دارند که مسئولیت پیاده سازی مسکن ارزان قیمت به طور فزاینده ای در حال انتقال قدرت به مسئولان و مقامات محلی و ایالتی می باشد. این مقاله به منظور کمک به دولت و رهبران محلی برای طراحی راه حل های تازه برای حل چالش های مسکن ارزان قیمت به بررسی 70 سال تجربه در سیاست گذاری و رویکردهای مسکن در آمریکا می پردازد (کتز و همکاران، 2003).
اسمیت و همکارانش (2007) در پژوهشی با عنوان حکومت های محلی و مسکن ارزان قیمت تهیه شده برای مرکز تحقیقات مسکن نیوزلند، به بررسی نقش فعلی حکومت های محلی در تامین مسکن ارزان قیمت، پتانسیل بهینه سازی نقش حکومت های محلی در فعالیت های مسکن، تسهیل دسترسی به مسکن، موانع و چالش های آن ها در ساخت و اجاره مسکن پرداخته اند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر قرار است حکومت های محلی نقش رهبری فعال تری در پرداختن به مقوله مسکن ارزان قیمت پیدا کنند، یک رویکرد چند جانبه که حکومت های مرکزی و محلی را هم زمان شامل شود نیاز است. که این رویکرد باید انعطاف پذیر بوده و پاسخگوی شرایط و نیازهای مناطق مختلف باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش در انتها توصیه هایی به شرح زیر ارائه شده است:
ایجاد یک توافق روشن بین حکومت های محلی و مرکزی در ارتباط با نقش های مربوطه، وظایف و مسئولیت ها، اولویت ها و مکانیزم تامین مالی برای ارتقای تامین مسکن ارزان قیمت
موظف سازی تمامی حکومت های محلی به توسعه استراتژی های مسکن، شامل سیاست ها و اقدامات زیر:
شناسایی نیاز مسکن گروه های آسیب پذیر
کنترل دستاوردهای مسکن برای منافع اجتماعی و اقتصادی
پیوند دادن پیامدهای مسکن به حمل و نقل، محیط زیست پایدار و زیرساخت ها (اسمیت و همکاران، 2007).
2-3-2-2- پژوهش های انجام شده در ایران
موضوع مسکن شهری در ایران خصوصا برای پژوهشگران ناشناخته نیست. از زمان مطرح شدن مسأله ی مسکن به عنوان یک مشکل اساسی و بحرانی که سراسر کشور، به ویژه شهرهای بزرگ را در برگرفته و بعد از تغییرات گسترده ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی و اقتصادی دهه های 1340 به بعد، همواره در مورد جنبه های مختلف مسکن پژوهش ها و بررسی های زیادی انجام شده است. اما تا کنون هیچ پژوهشی در زمینه نقش و جایگاه شهرداری ها در مبحث مدیریت مسکن شهری به ثبت نرسیده است. در ادامه به بررسی برخی پژوهش های مرتبط با موضوع مسکن و همچنین چند پژوهش مشابه در زمینه واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها پرداخته خواهد شد.
احدنژاد روشتی و مرادی مفرد(1392)، در مقالهای با عنوان “نقش استراتژی توسعه شهری(CDS)، در سیاستهای تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری( مطالعه موردی، ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)”، که با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای به دست آمده، در نهایت با استفاده از نرم افزارهای spss و Matlabبه تجزیه و تحلیل داده پرداخته اند. نگارندگان در این مطالعه، به این نتیجه رسیده اند که ارائه وام ( که این مؤلفه می تواند از سوی ارگانهایی مانند شهرداری جهت مدیریت و بهره مندی بیشتر و بهتر شهروندان از تسهیلاتت مسکن صورت گیرد)، مهمترین نقش را در ایجاد انگیزه برای مقاوم سازی مساکن این گروه های کم درآمد شهری دارد (احد نژاد و مرادی مفرد، 1392: 35-48).
رنجبر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش یابی و ظرفیت سنجی مدیریت شهری در تامین امنیت غذایی شهر به راهنمایی دکتر کاظمیان در مطالعه ای توصیفی در دو مرحله ابتدا به منظور نقش یابی مدیریت شهری، تجارب ایران و جهان در حوزه امنیت غذایی شهری را مورد بررسی قرار داده که در نهایت نقش های پیشنهادی فائو به این منظور مشخص گردیده است. سپس با استفاده از اطلاعات حاصل از نقش یابی، مدل تحلیلی تحقیق برای ظرفیت سنجی طراحی و شاخص های آن به دو گروه ذهنی و عینی تقسیم گردیده است. اسناد سازمان و مصاحبه های مسئولان سازمان برای تعیین وضعیت شاخص های عینی مورد استفاده قرار گرفته و پرسشنامه نیز برای سنجش شاخص های ذهنی تنظیم شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و روسای میادین و بازارهای میوه و تره بار تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران است. در نهایت پس از تحلیل نتایج پرسشنامه با نرم افزار SPSS، 8 نقش )ابعاد ایفای نقش مدیریت شهری در امنیت غذایی شهر) حاصل شده که پس از سنجش ظرفیت مدیریت شهری تهران در ابعاد مذکور، بیشترین ظرفیت ها به ترتیب در “ایجاد زیرساخت، تجهیزات و خدمات”، “هماهنگ کننده بخش خصوصی و دولتی”، “برنامه ریزی در حوزه تامین و توزیع مواد غذایی”، “تنظیم و اجرای مقررات حوزه تامین و توزیع مواد غذایی”، “پل ارتباطی )میانجی( بین دولت و بخش خصوصی”، “تهیه اطلاعات حوزه تامین و توزیع مواد غذایی” و کمترین ظرفیت شهرداری تهران در “حمایت از بخش خصوصی” مشاهده شده است (رنجبر، 1391).
طرح پژوهشی ” امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها ” توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور با هدف کاربردی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *