منابع پایان نامه درباره سطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط

افزایش این ظرفیت نسبت به سایر ظزفیت ها کمتر می باشد. بیشترین شکاف نیز متعلق به ظرفیت سازمانی با اختلاف میانه 05/4 می باشد. بنابر این در یک جمع بندی کلی امکان ظرفیت سازی به منظور ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری به ترتیب از ظرفیت سازمانی به قانونی، اجتماعی و در نهایت ظرفیت نهادی کاهش می یابد اما باید توجه داشت که در هر 4 ظرفیت ذکر شده امکان ظرفیت سازی وجود دارد.
5-4- بررسی تاثیر شاخص های جمعیت شناختی بر پژوهش
با توجه به غیر نرمال بودن متغیر ها از آزمون کروسکال والیس جهت بررسی رابطه بین نحوه پاسخگویی به ابعاد سوالات و شاخص های جمعیت شناختی استفاده شده است. تحلیل ها در دو حالت وضعیت موجود و ممکن آورده شده است.
فرض های آماری متناسب در سطح اطمینان 95 درصد بصورت زیر تعریف می شود.
فرض صفر: بین ابعاد مدیریت مسکن و شاخص های جمعیت شناختی در شرایط موجود رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض صفر: بین ابعاد مدیریت مسکن و شاخص های جمعیت شناختی در شرایط موجود رابطه معناداری وجود دارد.
فرض صفر: بین ابعاد مدیریت مسکن و شاخص های جمعیت شناختی در شرایط ممکن رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض صفر: بین ابعادمدیریت مسکن و شاخص های جمعیت شناختی در شرایط ممکن رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون کروسکال والیس برای ابعاد مختلف مدیریت مسکن در جدول4-23 آمده است:
جدول 4- 23: نتایج آزمون کروسکال والیس برای ابعاد مدیریت مسکن
جمعیت شناختی
وضعیت
برنامه ریزی
تامین زمین
تامین مالی
هدایت و کنترل ساخت و ساز
سیاست گذاری
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
محل اشتغال
موجود
کای دو
3/0
6/0
7/2
4/2
0/0
9/2
سطح معناداری
86/0
72/0
26/0
30/0
98/0
23/0
ممکن
کای دو
2/1
0/2
0/3
6/0
1/2
8/2
سطح معناداری
55/0
37/0
22/0
75/0
34/0
24/0
سن
موجود
کای دو
0/1
0/3
0/1
2/1
5/3
5/1
سطح معناداری
59/0
22/0
6/0
54/0
17/0
47/0
ممکن
کای دو
3/1
5/1
6/4
9/2
3/4
8/3
سطح معناداری
53/0
46/0
10/0
23/0
11/0
15/0
جنسیت
موجود
کای دو
2/0
0/0
0/0
2/0
4/0
0/0
سطح معناداری
62/0
83/0
90/0
69/0
53/0
91/0
ممکن
کای دو
2/0
3/0
5/0
5/0
2/0
0/0
سطح معناداری
68/0
57/0
48/0
48/0
67/0
94/0
تحصیلات
موجود
کای دو
0/0
7/0
2/2
9/3
7/0
6/0
سطح معناداری
99/0
71/0
34/0
14/0
69/0
72/0
ممکن
کای دو
4/0
4/0
4/0
0/1
4/1
1/0
سطح معناداری
81/0
80/0
82/0
59/0
49/0
96/0
سابقه
موجود
کای دو
9/1
6/2
1/1
9/0
3/1
7/1
سطح معناداری
60/0
45/0
77/0
83/0
73/0
64/0
ممکن
اماره کای دو
2/2
3/2
1/1
8/1
5/0
6/1
سطح معناداری
53/0
51/0
77/0
62/0
92/0
65/0
رده سازمانی
موجود
اماره کای دو
4/2
5/0
1/4
1/7
9/0
4/6
سطح معناداری
78/0
99/0
52/0
21/0
97/0
27/0
ممکن
اماره کای دو
9/0
6/4
5/3
2/3
9/4
9/3
سطح معناداری
97/0
47/0
62/0
66/0
43/0
56/0
رشته تحصیلی
موجود
اماره کای دو
5/4
9/5
8/6
5/6
7/5
7/7
سطح معناداری
47/0
31/0
23/0
26/0
33/0
17/0
ممکن
اماره کای دو
5/6
5/14
0/10
9/3
7/9
8/3
سطح معناداری
26/0
01/0
07/0
56/0
08/0
55/0
نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که سطح معناداری کلیه ابعاد پرسشنامه نسبت به متغیرهای جمعیت شناختی(محل اشتغال، سن، جنسیت، تحصیلات، میزان سابقه کاری و رده سازمانی) بیشتر از 05/0 است بنابراین فرض صفر تایید می شود به عبارت دیگر در شرایط موجود و ممکن و در سطح اطمینان 95 درصد بین نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه ای وجود ندارد بنابراین این متغیرها بر میزان ارزیابی ابعاد سوالات (برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، هدایت و کنترل ساخت و ساز، سیاست گذاری، سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن) تاثیری نداشته اند.
6-4- بررسی نحوه ارزیابی جوامع مختلف آماری از ظرفیت شهرداری تهران
به منظور مشخص شدن تاثیر محل اشتغال به کار افراد پاسخگو (جامعه های آماری مورد بررسی: شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظران غیر وابسته به این دو سازمان) بر نحوه پاسخگویی به سوالات پژوهش از ظرفیت شهرداری تهران در ادامه و در جدول 4-24 میانگین داده های ظرفیت های چهارگانه شهرداری تهران به تفکیک سه جامعه آماری در وضع موجود و ممکن ارائه شده است.
جدول 4- 24: میانگین داده های ظرفیت های چهارگانه شهرداری تهران به تفکیک سه جامعه آماری
ظرفیت ها
شهرداری تهران
وزارت راه و شهرسازی
صاحبنظران
میانگین ظرفیت موجود
میانگین ظرفیت ممکن
میانگین ظرفیت موجود
میانگین ظرفیت ممکن
میانگین ظرفیت موجود
میانگین ظرفیت ممکن
ظرفیت قانونی
94/3
08/8
46/4
97/6
48/3
07/7
ظرفیت سازمانی
56/3
32/7
54/4
52/7
42/3
33/7
ظرفیت نهادی
18/3
95/7
86/4
69/7
53/4
94/7
ظرفیت اجتماعی
66/2
94/6
28/4
79/6
42/4
77/6
با توجه به جدول فوق، بر خلاف انتظاری که مبنی بر ارزیابی بیش تر پاسخ دهندگان از ظرفیت موجود در شهرداری تهران می رفت بیش ترین ارزیابی از ظرفیت های قانونی، سازمانی و نهادی ( 46/4، 54/4 و 86/4) موجود توسط پاسخ دهندگان در وزارت راه و شهرسازی و در ظرفیت اجتماعی از نظر صاحبنظران صورت گرفته است. نکته جالب توجه ارزیابی پایین پاسخ دهندگان در شهرداری تهران از ظرفیت اجتماعی ( 66/2) می باشد که تفاوت زیادی (حدود 2 واحد) با نظر دو گروه دیگر دارد. البته این مساله در ارزیابی ظرفیت ممکن مشاهده نمی شود، بیشترین ارزیابی از ظرفیت قانونی، نهادی و اجتماعی با میانگین های 08/8، 95/7 و 94/6 توسط پاسخ دهندگان در شهرداری تهران و برای ظرفیت سازمانی (32/7) توسط افراد پاسخگو در وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته است. از نظر پاسخ دهندگان در شهرداری تهران بیشترین ظرفیت ممکن شهرداری مربوط به ظرفیت قانونی و از نظر دو گروه دیگر ظرفیت نهادی می باشد.
7-4- سوالات تشریحی پرسشنامه
در ادامه با بررسی نتایج حاصل از سوالات تشریحی پرسشنامه، مهم ترین ضرورت های مداخله شهرداری تهران در حوزه تامین مسکن، موانع موجود برای مداخله و نقاط قوت شهرداری تهران به منظور مداخله در حوزه تامین مسکن آورده شده است. جالب توجه است که اکثر پاسخگویان در هر سه گروه به سوالات تشریحی پاسخنامه جواب های مشابهی داده اند. از نظر پاسخگویان بیشترین ضرورت برای مداخله شهرداری تهران در امر مسکن مربوط به تقویت نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی، مداخله در تامین مسکن کم درآمد ها و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری می باشد. مهم ترین موانع برای ارتقای نقش شهرداری تهران و مداخله آن در امر مسکن نیز از دید پاسخگویان موانع قانونی، مالی و مدیریتی می باشد. در واقع نتایج حاصل از سوالات تشریحی پرسشنامه تکمیل کننده و تایید کننده داده های بدست آمده از بخش تحلیل آماری پژوهش می باشد. در ادامه ضرورت ها، موانع و نقاط قوت بدون توجه به ترتیب اهمیت آمده است.
ضرورت ها:
تقویت نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
تامین مسکن کم درآمد ترین اقشار جامعه در قالب مکانیزم های اجتماعی
مداخله در تامین مسکن کم درآمد ها ( ساخت و سرمایه گذاری)
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری
مشارکت در سیاست گذاری های مسکن
برنامه ریزی و بودجه بندی در راستای تامین مسکن
شناخت محیط به منظور سیاست گذاری مسکن
ساماندهی پراکندگی ساخت و ساز مسکونی
تامین مالی پروژه های مسکن
تعیین کاربری های شهری
الزام بر رعایت سرانه های شهرسازی و احترام به طرح های تقصیلی
کنترل تراکم
نظارت بر کیفیت ساختمانی
هماهنگی میان نقش آفرینان مسکن
تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار مسکن
شناسایی سایت های توسعه مسکونی
تامین زیر ساخت ها
نقش واسط و هماهنگی بین سازندگان، مردم و سازمان ها
موانع:
موانع مدیریتی نظیر عدم آشنایی کافی با مدیریت کلان تامین مسکن
موانع مالی نظیر عدم توانایی در جذب تسهیلات سایر سازمان ها و بانک ها
موانع قانونی نظیر طرح های فرا دست
عدم مدیریت یکپارچه
الزامات قانونی ضعیف
پایین بودن سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی
نقص قوانین موجود و اعمال سیاست های سلیقه ای
عدم وجود مکانیزم های درآمد پایدار برای شهرداری تهران
وابستگی درآمد شهرداری ها به عوارض تراکم ساختمانی
عدم نظارت دولت بر عملکرد شهرداری ها
هم پوشانی وظایف با سایر دستگاه ها
بدنه ناکارآمد برخی از ادارات شهرداری
ضعف قوانین و قدیمی بودن آنها
عدم هماهنگی میان نقش آفرینان
عدم همکاری و هماهنگی با نهادهای سیاست گذار در بخش حاکمیت
وجود وظایف متعدد در شهرداری و عدم جذابیت برای دخالت در تامین مسکن
تجربه ناکافی
گستردگی تشکیلات شهرداری و فقدان معاونتی به عنوان معاونت مسکن
موانع قانونی در مالکیت زمین شهری
نبود نظام نظارتی
گستردگی نهاد های موثر بر تامین مسکن
نقاط قوت:
در اختیار داشتن روند صدور پروانه تا پایان کار
در اختیار داشتن منابع مالی از طریق بانک شهر
توانایی تغییرات در ضوابط از طریق کمیسیون ماده 5
دسترسی به زمین ذخیره قابل ملاحظه در سطح مناطق
شناخت دقیق محیط و تسلط بر حوزه
امکان مداخله در سیاست های تامین مسکن
امکان جلب مشارکت های مردمی در جهت رعایت استانداردها و ضوابط
منابع مالی
بافت فرسوده
امکان نظارت کامل بر کلیه ساخت و سازهای شهری
کفایت بودجه ای
در اختیار داشتن املاک و اراضی کافی
امکان شناسایی گروه های هدف
دسترسی به بانک اطلاعات اقشار نیازمند فاقد مسکن
دسترسی به زمین های قابل احداث مسکن
بودجه مستقل از دولت
وجود شورای اسلامی شهر ( ساختار نسبتا دموکراتیک)
برخورداری از سرمایه های انسانی و فیزیکی و اجتماعی
شناخت محیط و ظرفیت مناطق به لحاظ ترافیکی، تراکم و امکانات
امکان سرمایه گذاری با توجه به نیمه دولتی بودن و قوانین دست و پاگیر کمتر
داشتن امکانات و ابزارهای فنی و تخصصی
داشتن اراضی ذخیره و آماده جهت ساخت و ساز
اعطای پروانه ساخت و ساز رایگان به خود
توانایی اجرایی بالا
اعتبارات نسبتا کافی
اشراف به ضوابط ساخت وساز
آشنایی و دانش کافی از نیاز شهروندان
شبکه وسیع ارتباطی با مردم و دستگاه های دیگر
امکان رایزنی با سایر نهاد ها
داشتن نیروی انسانی تعلیم دیده و کافی برای نظارت
فصل 5: نتایج و پیشنهادات پژوهش
مقدمه
ضرورت توجه به مقوله مسکن شهری و مشکلات موجود در بخش مسکن در کشور و همچنین ظرفیت و پتانسیل شهرداری ها جهت ارتقای نقش آنها با توجه به وضعیت موجود کشور و عدم انجام فعالیت های پژوهشی مناسب و فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش ضمن ارائه فهرستی از شاخص های مدیریت مسکن بر اساس تجارب جهانی و فعالیت هایی که شهرداری ها در زمینه مدیریت مسکن در سایر کشورها دارا می باشند، به ارزیابی ظرفیت شهرداری ها در ایران (شهرداری تهران) برای ارتقای نقش آنها در مدیریت مسکن شهری بپردازد. از این رو تحقیق حاضر با هدف ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری انجام شد.
به این منظور کارکنان شاغل در واحد های سازمانی در شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی و همچنین صاحبنظران غیر وابسته به این دو سازمان که بر اساس نظر اساتید و خبرگتن به نوعی در امر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *