منابع پایان نامه درباره دانشگاه ها، کارشناسان

4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت را نشان می دهد.
جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
83/61
??
5/62
20
15/71
37
06/51
24
مرد
11/35
??
5/37
12
84/28
15
42/40
19
زن
05/3
?
51/8
4
اظهار نشده
???
???
42/24
32
22/41
52
35/34
47
جمع کل
2-2-4- بررسی سن پاسخگویان
از میان پاسخ گویان 43 درصد(57 نفر) در بین 25 تا 35 سال، 36 درصد(48 نفر) بین 35 تا 50 سال و 19 درصد(26 نفر) بالای 50 سال دارند. در شهر داری تهران و جامعه متخصصین اکثریت افراد در سنین 25 تا 35 سال و در وزارت راه و شهر سازی اکثریت افراد بین 35 تا 50 سال بوده اند. جدول 4-3 توزیع فراوانی سن پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول 4- 3: توزیع فراوانی سن پاسخگویان
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
سن پاسخگویان
51/43
??
75/43
14
76/30
16
44/57
27
25 تا 35
64/36
??
25
8
92/51
27
65/27
13
35 تا 50
84/19
??
25/31
10
30/17
9
89/14
7
بالای 50
???
???
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل
?-?-?- بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان
از میان پاسخ گویان 7 درصد(10 نفر) در مقطع لیسانس، 56 درصد(74 نفر) فوق لیسانس و 27 درصد(36 نفر) نیز دارای مدرک دکتری بوده اند. همچنین در شهر داری تهران و در وزارت راه و شهر سازی اکثریت افراد تحصیلات کارشناسی ارشد و در دانشگاه و بخش خصوصی اکثرا مدرک دکتری داشته اند جدول ?-? و نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات را نشان می دهد.
جدول 4- 4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
63/7
??
38/15
8
25/4
2
کارشناسی
48/56
??
25
8
30/67
35
70/61
29
کارشناسی ارشد
48/27
??
62/65
21
53/11
6
40/23
11
دکتری
39/8
??
37/9
3
76/5
3
63/10
5
اظهار نشده
???
???
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل
شکل4- 1: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات
4-?-?- بررسی سابقه کاری در خدمت
با توجه به جدول 4-5 از میان پاسخ گویان 22 درصد(30 نفر) زیر 5 سال، 34 درصد(45 نفر) بین 5 تا 10 سال ، 16 درصد(22 نفر) بین 10 تا 15 سال و 25 درصد بیشتر از 15 سال سابقه کاری داشته اند. همچنین در شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیشترین میزان سابقه بین 5 تا 10 سال بوده است. در دانشگاه و بخش خصوصی بیشترین میزان سابقه بالای 15 سال بوده است. نمودار 4-2 نیز توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری را نشان می دهد.
جدول 4- 5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه کاری
90/22
??
25/31
10
53/11
6
78/29
14
زیر 5 سال
35/34
??
50/12
4
38/40
21
55/42
20
5 تا 10 سال
79/16
??
87/21
7
30/17
9
76/12
6
10 تا 15 سال
95/25
??
37/34
11
76/30
16
89/14
7
15 سال به بالا
???
???
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل
شکل4- 2: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری
5-?-?- بررسی شغل و رده سازمانی پاسخگویان
از میان پاسخ گویان 38 درصد(51 نفر) کارشناس، 14 درصد(19 نفر) کارشناس ارشد ، 12 درصد(16 نفر) مدیر میانی، 16 درصد(22 نفر) مدیر ارشد، 8 درصد(11 نفر) استاد دانشگاه و 7 درصد(10 نفر) دانشجو بوده اند. در شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیشتر پاسخگویان کارشناس و بعد از آن مدیر ارشد بوده اند. در نمونه آماری صاحبنظران نیز بیشترین پاسخگویان اساتید دانشگاه ها و دانشجویان دکتری بوده اند. جدول ?-6 توزیع فراوانی شغل و رده سازمانی را نشان می دهد.
جدول 4- 6: توزیع فراوانی شغل و رده سازمانی
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
شغل و رده سازمانی
93/38
51
62/15
5
07/48
25
68/44
21
کارشناس
50/14
19
5/12
4
46/13
7
02/17
8
کارشناس ارشد
21/12
16
38/15
8
02/17
8
مدیر میانی
79/16
22
25/6
3
23/19
10
27/21
10
مدیر ارشد
39/8
11
37/34
11
استاد دانشگاه
63/7
10
25/31
10
دانشجو
52/1
2
84/3
2
مفقود شده
???
???
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل
6-?-?- بررسی رشته تحصیلی
از میان پاسخ گویان 38 درصد(50 نفر) شهرسازی، 20 درصد(27 نفر) معماری ، 19 درصد(26 نفر) عمران، 6 درصد(8 نفر) جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، 3 درصد(5 نفر) اقتصاد و 9 درصد(13 نفر) سایر رشته ها بوده اند. بنابر این بیشترین قشر پاسخگو دانش آموخته رشته تحصیلی شهرسازی بوده اند. جدول 4-7 و نمودار 4-3 توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول 4- 7: توزیع فراوانی رشته تحصیلی
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
رشته تحصیلی
16/38
??
93/48
23
65/27
13
78/29
14
شهرسازی
61/20
??
63/10
5
65/27
13
14/19
9
معماری
84/19
??
25/4
2
04/34
16
02/17
8
عمران
10/6
?
25/4
2
25/4
2
51/8
4
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
81/3
?
63/10
5
اقتصاد
92/9
??
12/2
1
53/25
12
سایر رشته ها
52/1
?
25/4
2
اظهار نشده
???
???
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل
شکل4- 3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان
7-2-4- بررسی محل اشتغال به کار
از میان پاسخ گویان 35 درصد(47 نفر) در شهرداری تهران، 39 درصد(52 نفر) در وزارت راه و شهرسازی ، 24 درصد(32 نفر) در جامعه متخصصین (دانشگاه و بخش خصوصی) مشغول بوده اند. با توجه به داده های جدول در شهرداری تهران و جامعه متخصصین بیشترین رشته تحصیلی مربوط به شهرسازی و در وزارت راه و شهرسازی دو رشته شهرسازی و معماری با فراوانی یکسان می باشد. جدول 4-8 توزیع فراوانی محل اشتغال به کار پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول 4- 8: توزیع فراوانی محل اشتغال به کار
درصد فراوانی
فراوانی
محل اشتغال به کار
87/35
??
شهرداری تهران
69/39
??
وزارت راه و شهرسازی
42/24
??
متخصصان و کارشناسان
???
???
جمع کل
3-4- آمار توصیفی
1-3-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش
در ادامه جداول 4-9 تا 4-13 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه متغیرها و پاسخ ها آورده شده است. هر چه میانگین بیشتر باشد وضعیت متغیر در حد مطلوب تری قرار دارد. چنانچه انحراف معیار کمتر باشد میزان پراکندگی پاسخ ها کمتر و اجماع نظر بیشتر بوده است. شاخص های کمینه و بیشینه دامنه پاسخ گویی به متغیرها را نشان می دهد.
جدول 4-9 آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن در وضع موجود را نشان می دهد، همانگونه که در جدول مشاهده می شود کمترین میانگین مربوط به اولویت بندی نیازهای مسکن (79/3) و بیشترین میانگین مربوط به نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی (62/4) می باشد.
جدول 4- 9: آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن(وضعیت موجود)
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
تخمین نیاز مسکن
131
99/3
40/1
1
33/6
اولویت بندی
131
79/3
3/1
67/1
7
تعیین اهداف تامین مسکن
131
01/4
69/1
1
67/7
شناسایی زمین
131
43/4
68/1
1
33/7
برنامه ریزی زمین
131
12/4
64/1
1
8
تخصیص زمین
131
08/4
86/1
1
9
سرمایه گذاری
131
22/4
87/1
67/1
9
بودجه ریزی
131
21/4
6/1
4/1
9
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
62/4
71/1
6/1
9
شناخت محیط
131
13/4
47/1
1
33/8
رزیابی گزینه های ممکن
131
26/4
79/1
1
8
انتخاب گزینه مطلوب
131
97/3
56/1
1
67/7
اجرا
131
50/4
51/1
4/1
4/7
تقسیم کار
131
10/4
80/1
4/1
9
هماهنگی
131
28/4
63/1
25/1
9
جدول 4-10 آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن در وضعیت ممکن را نشان می دهد. با توجه به داده های جدول کمترین میانگین مربوط به انتخاب گزینه مطلوب (97/3) و بیشترین میانگین مربوط به شاخص شناسایی زمین (82/7) می باشد.
جدول 4- 10: آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن(وضعیت ممکن)
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
تخمین نیاز مسکن
131
26/7
97/1
33/3
10
اولویت بندی
131
57/7
94/1
33/3
10
تعیین اهداف تامین مسکن
131
58/7
98/1
33/3
10
شناسایی زمین
131
82/7
12/2
10
برنامه ریزی زمین
131
34/7
26/2
10
تخصیص زمین
131
26/7
19/2
2
10
سرمایه گذاری
131
24/7
37/2
25/1
10
بودجه ریزی
131
85/6
35/2
2
10
شناخت محیط
131
06/7
98/1
33/3
10
رزیابی گزینه های ممکن
131
48/7
22/2
5
10
انتخاب گزینه مطلوب
131
97/3
56/1
1
67/7
اجرا
131
59/7
76/1
5
10
تقسیم کار
131
21/7
95/1
4
10
هماهنگی
131
37/7
66/1
38/4
10
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
69/7
02/2
5/0
10
در شکل 4-4 وضعیت موجود و ممکن شاخص های ابعاد مدیریت مسکن با یکدیگر مقایسه شده اند همانطور که مشاهده می شود در تمامی متغیرها وضعیت ممکن از وضعیت موجود بیشتر می باشد. متغیرهای شناسایی زمین و هماهنگی در شرایط ممکن از نظر پاسخگویان بیشترین ظرفیت را دارا می باشند. برای شاخص انتخاب گزینه مطلوب همانگونه که مشاهده می شود از نظر پاسخگویان ظرفیت موجود و ممکن برابر و زیر حد متوسط می باشد. بیشترین تفاوت میان وضعیت موجود و ممکن برای شاخص اولویت بندی نیاز مسکن (اختلاف میانگین 8/3) و کمترین تفاوت نیز مربوط به شاخص نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی (اختلاف میانگین 4/2) می باشد.
شکل4- 4: نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن برای شاخص های ابعاد مدیریت مسکن
جدول 4-11 آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن در وضعیت موجود را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود کمترین و بیشترین میانگین در بین ابعاد برای برنامه ریزی و هدایت و کنترل ساخت و ساز با میانگین های 93/3 و 62/4 می باشد.
جدول 4- 11: آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن (وضعیت موجود)
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
برنامه ریزی
131
93/3
3832/1
44/1
56/6
تامین زمین
131
21/4
67438/1
1
84/7
تامین مالی
131
22/4
70958/1
53/1
9
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
62/4
71583/1
6/1
9
سیاست گذاری
131
12/4
32494/1
67/1
33/7
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
131
19/4
6753/1
33/1
9
جدول 4-12 آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن را در وضعیت ممکن نشان می دهد. با توجه به جدول می توان گفت که بیشترین میانگین مربوط به بعد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *