منابع پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار، شبیه سازی، دینامیکی

جنوبی
با توجه به نتایج حاصله از کروماتوگرافی و وجود مقادیر بالای ترکیبات گوگردی در خوراک، لذا وجوب سیستم DMC در واحد ۱۱۲ دور از ذهن نخواهد بود.
خوراک ورودی در واحد ۱۱۲ تحت عمل مرکاپتان زدایی و حذف ترکیبات گوگردی قرار گرفت. از پروسه DMC-3 در واحد ۱۱۲ انتظار غلبه بر مقادیر تئوری از اجزا مرکاپتان، با درصد زیر را خواهیم داشت:
جدول۳-۲ حداکثر میزان حذف مرکاپتان در واحد ۱۱۲
Value
Name of component
۷۸ ppm weight as S
Methyl Mercaptan
۱۵۰۰ ppm weight as S
Ethyl Mercaptan
۸۴۰ ppm weight as S
i-Propyl Mercaptan
۱۱ ppm weight as S
t-Butyl Mercaptan
۳۴۰ ppm weight as S
n-Propyl Mercaptan
۲۲۵ ppm weight as S
۲-Butyl Mercaptan
۱۱ ppm weight as S
i-Butyl Mercaptan
۱۰۷ ppm weight as S
n-Butyl Mercaptan
۳۱۱۲ ppm weight as S
Mercaptans(C1-C4)
۷۱۰ ppm weight as S
High molecular weight mercaptans
۳۸۲۲ ppm weight as S
Total mercaptan
در جدول زیر خصوصیات خوراک خروجی از واحد DMC ارائه گردیده است :
جدول۳-۳ مشخصات ترکیبات گوگردی و مرکاپتانی در خروجی واحد ۱۱۲
پارامتر مورد نظر
مقدار پارامتر
باقیمانده مقدار مرکاپتان
C1-C2 Mercaptanes < ۵ ppm C3 < ۵۰ ppmو مرکاپتانهای بزرگتر H2S صفر محتویات نمک حداکثر ۱۰ mg/lit آب حداکثر ۵۰۰ ppm RVP در C 8/37 کمتر از ۱۲ psia در زمستان ، ۱۰ psia در تابستان کل محتویات سولفور کمتر از ۱۱ ppm میعانات گازی از دست رفته کمتر از ۰.۳% وزنی شرایط و مقدار خوراک میعانات گازی دریافتی در جدول زیر ارائه گردیده است : جدول۳-۴ شرایط و مقدار خوراک بکار رفته در این طرح پارامتر مقدار پارامتر فشار ۵.۲ bar دما ۳۶.۵ ۳C دبی جرمی ۱۸۷.۳ Tons/h دبی مولی ۱۷۰۱.۶ Kmole/h دبی حجمی ۲۵۹ m3/h ۳-۵- محصولات قابل استحصال خروجی حاصل از واحد ۱۱۲ بعنوان خوراک ورودی در نرم افزار شبیه سازی Petro-SIM به کار گرفته شد. از آنجایی که مرجع بررسی تقطیر مخلوط ها ASTM D 86 می باشد، لذا منحنی نقطه جوش خوراک ورودی جهت شبیه سازی به کمک نرم افزار رسم گردید: شکل۳–۱ منحنی تقطیر میعانات گازی حاصل از واحد ۱۱۲ همانطور که از شکل۳-۱ برمی آید، خوراک، یک ترکیب هیدروکربنی سبک می باشد. لذا با توجه منحنی تقطیر محصولات پالایشگاهی نفت خام، محدوده محصولات قابل حصول از میعانات گازی واحد ۱۱۲ را قابل پیش بینی خواهد بود. درصورت عدم تنوع در بین منحنی میعانات گازی میتوان هزینه های سرمایه گذاری حاصله را باتوجه به کاهش تنوع محصولات و امکان استحصال بیشترین نوع محصول اصلی (بنزین) به حداقل آن رسانید. طبیعتا اختلاف زیاد دمایی منحنی تقطیر میعانات گازی و قرارگیری آن در چندین محدوده دمایی از منحنی های تقطیر فراورده های نفتی، سبب بکارگیری تکنولوژی های بیشتری جهت استحصال محصولات متناوع و در نتیجه افزایش مقادیر هزینه های اولیه و ثانویه را در پی خواهد داشت. [۲۱] شکل۳- ۲منحنی تقطیر میعانات گازی و سایر محصولات نفتی[۲۱،۱۱] همانطور که از شکل ۳- ۲ پیداست، بیشتر مقادیر میعانات گازی در محدوده دمایی بنزین می باشد. بخشی از خوراک در دمایی کمتر از دمای بنزین می باشد که به دلیل وجود ترکیبات هیدروکربنی سبک خواهد بود. همچنین قسمتی از خوراک در بالاتر از دمای بنزین می باشد)درمحدوده نفت سفید۶۵(، لذا با حدس اولیه میتوان محصولات نهایی را بنزین، نفت سفید، و ترکیبات هیدروکربنی سبک نام برد. در ادامه بحث، شرح کامل ارائه خواهد گردید. ۳-۶- شبیه سازی ۳-۶-۱- محاسبات ترمودینامیکی در نرم افزار پتروسیم۶۶ شرایط ترمودینامیکی خوراک ورودی، معادله حالت پنگ رابینسون۶۷ انتخاب گردید. معادلات مورد استفاده توسط نرم افزار در معادله حالت فوق به قرار ذیل خواهد بود؛ [۱۱] تعادل مایع- بخار برای اجزا در یک مخلوط توسط ضریب توزیع K به صورت زیر بیان می شود: (۳- ۱) K_i=y_ie/x_ie =(γ_i f_i)/(∅ ̂_i P_i ) (۳- ۲) P=RT/(V-b)-aT/V(V+b) (۳- ۳) a= ∑_i▒∑_j▒〖y_i y_j a_ij a_ij=a_ji 〗 (۳- ۴) b= ∑_i▒〖y_i b_i 〗 که پارامترهای دومعادله (۳- ۳) و (۳- ۴) به قرار زیر است: (۳- ۵) a_ij=(0.42748 R^2 〖 T〗_cij^2.5)/P_cij (۳- ۶) b_i=(0.08664