منابع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع دانشجویان برحسب جنسیت و جامعه مدنی در ایران


Widget not in any sidebars
جدول 3-1 متغیرهای زمینه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 80
جدول 3-2 شاخص انواع دینداری از نظر ویلیام شپرد ……………………………………………………………………………… 81
جدول 3-3 شاخص سازی مفهوم جامعه مدنی ………………………………………………………………………………………… 98
جدول 3-4 شاخص سازی مفهوم نگرش به جامعه مدنی ……………………………………………………………………… 104
جدول 3-5 توزیع دانشجویان برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی در دانشگاه شاهد ……………………………. 107
جدول 6-3 توزیع دانشجویان برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی در دانشگاه شاهد ……………………………. 108
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب جنسیت ………………………………………………………………….. 112
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب گروه سنی ………………………………………………………………… 113
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………… 114
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب وضعیت تأهل ………………………………………………………….. 115
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب دانشگاه ……………………………………………………………………… 116
جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نوع دینداری ……………………………………………………………. 117
جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………118
جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب عضویت در نهادهای جامعه مدنی ………………………….. 119
جدول 4-9 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نگرش به قوی تر بودن جامعه مدنی در حکومت ها 120
جدول 4-10توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نگرش به موقعیت جامعه مدنی در ایران ……………….. 122
جدول 4-11 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به جامعه مدنی ………………………………… 123
جدول 4-12 آماره های توصیفی میزان نگرش به جامعه مدنی …………………………………………………………….. 123
جدول 4-13 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ………….. 124
جدول 4-14 آماره های توصیفی میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ………………………………………. 125
جدول 4-15 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی ……………… 126