منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل واریانس و انواع دینداری


Widget not in any sidebars
جدول 4-16 آماره های توصیفی میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی …………………………………………… 126
جدول 4-17 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ………………..127
جدول 4-18 آماره های توصیفی میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ………………………………………….. 128
جدول 4-19 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی …………. 128
جدول 4-20 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ……… 129
جدول 4-21 نتایج آزمون شفه پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی …… 129
جدول 4-22 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی … 131
جدول 4-23 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی.131
جدول 4-24 انواع دینداری و میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی ………………………………………………… 132
جدول 4-25 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی …….133
جدول 4-26 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی. .134
جدول 4-27 نتایج آزمون شفه پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ……….135
جدول 4-28 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به جامعه مدنی ……………………… 136
جدول 4-29 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و میزان نمگرش به جامعه مدنی ………………..137
جدول 4-30 نتایج آزمون شفه انواع دینداری و میزان نگرش به جامعه مدنی ………………………………………. 138
جدول 4-31 آماره های توصیفی پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب گروه سنی ………………. 139
جدول 4-32 آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب گروه سنی …………. 140
جدول 4-33 آماره های توصیفی پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب وضعیت تأهل ……………140
جدول 4-34 آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب وضعیت تأهل …….. 141
جدول 4-35 نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب جنسیت 141
جدول 4-36 نتایج آزمون T-Test برای مقایسه نگرش به جامعه مدنی برحسب جنسیت ………………….. 142