منابع پایان نامه ارشد با موضوع انواع دینداری و ناسیونالیسم

سنت گرایی
اجتهاد محدود در چارچوب سنت، راه های مقبول گذشته برای تغییر کافی است
Widget not in any sidebars

بنیادگرایانه
مخالفت شدید با ایده پیشرفت به سبک غربی
گرایش آن جهانی
مخالفت با تلفیق تفکر مدرن و اسلامی
روبرو شدن با غرب با زور و خشونت
قرائت اسطوره ای و نمادی از سنت و دین اسلام ، ارج نهادن به خرافات سنتی
مخالفت شدید و ناآگاهانه با مظاهر مدرنیته
غرب مظهر فلاکت و بدبختی است
حفظ کامل سنت به شکل کنونی
خارجی دانستن مشکلات جهان اسلام

3-1-2-2- عملیاتی کردن مفهوم انواع دینداری
برای عملیاتی کردن مفاهیم انواع دینداری دو راه متصور بود، یکی اینکه برای هر کدام ازمفاهیم و مولفه های آن یک یا چند گویه در طیف 5 قسمتی لیکرت از بسیار موافق تا بسیار مخالف تدوین شو د. اشکال این شیوه این بود که کار تفکیک دینداری ها را بسیار مشکل می کر د. به عنوان مثال چنانچه میانگین امتیازات انواع دینداریها برای فرد شبیه و یا نزدیک به هم می شد، امکان تشخیص و قضاوت در مورد نوع دینداری او از میان انواع پنجگانه بسیار مشکل می شد. لذا این راه کنار گذاشته شد. راه دوم این بود که برای هر کدام از مولفه های دینداری یعنی (ایده پیشرفت، گرایش این جهانی آن جهانی، نوع تلقی از دین، تاکید بر عم ل/ تفکر، شیوه بازسازی اسلام در عصرحاضر، علت مشکلات اسلام، نحوه تلقی از سنت اسلامی و…) 5 گویه متفاوت برای 5 نوع دینداری ذکر شود و از پاسخگویان خواسته شود که در هر مورد فقط یکی از گویه ها را انتخاب نمایند.
حسن این کار این بود که تشخیص دینداری غالب در افراد وضوح بهتری می یافت و ابهام ات شیوه اول در شیوه دوم منتفی می شد. لذا شیوه دوم انتخاب گردی د. ضمن اینکه شیوه محاسبه جمع نمرات نیز بسیار آسان بود. به طوری که بیشترین انتخاب ها در مورد هر نوع دینداری در بین 14 محور مطرح شده می توانست معرف قرائت دینی غالب پاسخگو باشد.
1-تعریف نظری سکولاریسم:
سکولاریسم عبارتنداز اعتقاد به استفاده از هر بینشی به صورت باز و از هر نوع ایدئولوژی -سوای اسلام- در اکثر عرصه های حیات عمومی. افراطی ترین شکل سکولاریسم عبارت است از آن دسته از اندیشه ها که در صدد آن است تا در سراسر عرصه های عمومی و خصوصی جایگزین اسلام شود و به تعبیر دیگرخواهان حذف دین از تمامی عرصه های زندگی است.
البته چنین سکولاریسم افراطی و حداکثر در کشورهای مسلمان غیر متعارف است. شکل رایج تر آن سکولاریسم معتدلی است که در پی تفکیک مذهب از سایر شئون زندگی عمومی است و ضرورتاَ غیر مذهبی نیست و به مذهب به عنوان جزء ضروری از هویت ملی احترام می گذارد.( شپرد، 3:1987). در جوامع اسلامی عموماَ ایدئولوژی ناسیونالیسم به درجات مختلفی با سایر ایدئولوژی ها چون سوسیالیسم و لیبرالیسم و غیر اینها آمیخته می شود . در سکولاریسم معتدل ، اسلام دین حکومت نیست و حاکمیت نه مبتنی بر اعتقاد به خدا که مبتنی بر ملت یا مردم است.
2-تعریف عملیاتی سکولاریسم:
براساس ویژگی هایی که برای دینداری سکولار در صفحه قبل برشمرده شد این نوع دینداری با معرف های زیر سنجیده می شود.