منابع پایان نامه ارشد با موضوع اسلام گرایی رادیکال و بانکداری بدون ربا

اعتقاد به تطبیق مدرنیته با اسلام( با اصالت اسلام – اسلامی کردن مدرنیته)
Widget not in any sidebars

خارجی دانستن مشکلات مسلمانان
اعتقاد به حذف کلیه خرافات با تکیه بر اسلام ناب
اعتقاد به دریافت های عقلی در اجتهاد تا حد عدم برخورد با کتاب و سنت
اعتقاد به امکان ایجاد یک بانکداری بدون ربا
توجه به نظرات رسانه های حکومتی در مورد مسائل شرعی
اعتقاد به اسلامی کردن مقولات فلسفی و هنری غرب
اعتقاد به اسلامی کردن محتوی سنت های غیر اسلامی
اعتقاد به بسیج مسلمانان و تشکیل حکومت اسلامی برای حل مشکلات مسلمانان
اعتقاد به نقش موثر مراجع و روحانیون سیاسی که مخالفت طردگونه با غرب ندارند
این مفهوم دینداری با 14گویه و در سوالات7 تا20 پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
7-تعریف نظری دینداری سنت گرایانه :
سنت گرا کسی است که تعهد اعتقادی او در بخش عمده ای ، مخلوطی از شریعت و غیر شریعت است و همچنین از وارد کردن تنازع غربی به قلمرو اعتقادی خود شدیداَ دوری می کند و بالاخره عمق تهدید نفوذ غرب را کاملاَ و به طور جامع نمی شناسد.این نحله در سطح تئوری نسبت به دیگر نحله ها ، بیشتر گرایش آن جهانی دارد و مطمئناَ به خرافات سنتی ارج بیشتری می گذارد .واکنش سنت گرایی دربرابر هجوم غربی دقیقاَنوعی تلقی و برخورد با فلاکت و بدبختی است. می توان مقیاسی از سنت گرایی بدست داد که از جانب راست با طردگرایان آغاز می شود و از جهت چپ با همسازگرایان خاتمه می یابد. طردگرایان کسانی هستند که در برابر غربی کردن شریعت ایستادگی می نمایند و یا از گسترش دادن دایره عمل شریعت بر غیر از قلمروهای سنتی مذهب خودداری می کنند و یا از تأیید ارتباط مذهب با قلمروهای مشخصاَ جدید سرباز می زنند. همسازگرایی می تواند با تاکتیک تدریجی و تأخیری اجرای شریعت سرسازش داشته باشد یا حتی آنها را به طور مستقیم به کار گیرد.
سنت گرایان احساس می کنند راه های مقبول گذشته برای تغییر کافی است . اما سنت گرایی جدید با مسائل غربی به طور عمیق درگیر می شود. سنت گرایی جدید نیز می تواند به دو شکل افراطی طردگرا و همسازگرا لحاظ گردد . همچنین می تواند به عنوان مرحله انتقالی به سکولاریسم یا تجددگرایی اسلامی یا اسلام گرایی رادیکال تلقی شود و یا حتی می تواند به عنوان یک نوع مشخص و بادوام موجودیت یابد.( شپرد، 17:1987)
این نحله کمتر در پی آن است که ایده ها و ارزش های غربی ( به خصوص ایده پیشرفت) را درونی سازد، کمتر به تحقق فوری ایده آل های اسلامی اصرار ورزد و اگر از گروه همساز باشد ممکن است چنین احساس کند که شیوه های سنتی تحول در دراز مدت کارایی خواهد داشت و نه در کوتاه مدت و قبول عجولانه تجدگرایی اسلامی یا اسلام گرایی رادیکال را موجب تخریب مذهب می داند . این نحله تحول تدریجی را بر انقلابی ترجیح می دهد.
سنت گرایی جدید همسازگرا ممکن است در سنت های محلی ارزش های مثبتی را در عرصه های مختلف بیابد و تمایل بیشتری دارد تا رسوم محلی خاصی را که هم غیر اسلامی و هم غیر مدرن هست به رسمیت بشناسد.
در این بررسی از تقسیمات فرعی تر نوع شناسی شپرد صرفه نظر شده و فقط به دو نوع اصلی سنت گرایی یعنی سنت گرایی طردگرا یا همان سنت گرایی ناب و خالص و دیگری سنت گرایی جدید یا همان نوع همسازگرای آن توجه شده است.
8-تعریف عملیاتی دینداری سنت گرا( طردگرا) :
اعتقاد به اینکه مدل غرب نه پیشرفت بلکه عین بدبختی و فلاکت است
گرایش آن جهانی
شریعت به عنوان مبنای حکومت و عدم اعتقاد به مدرن بودن حکومت