منابع و ماخذ مقاله کیفیت گزارشگری

که ضریب شاخص حاکمیت شرکتی مخالف صفر، آماره t برابر 38/2 و سطح معناداری برابر01/0است. بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر شاخص حاکمیت شرکتی(CGI) کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری میان شاخص حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت وجود دارد. بدیهی است تعیین سطح اطمینان به سطح ریسکپذیری مدیر بستگی دارد. مثبت بودن ضریب رگرسیون این متغیر دلالت بر رابطه مستقیم با ارزش شرکت دارد. با توجه به مبانی نظری بیان شده در فصل دوم انتظار میرفت حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد و نتایج این پژوهش هم نشان میدهد که حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر میگذارد و فرضیه اول این پژوهش رد نمیشود.
4-6-2- آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در جدول 4-4 نشان میدهد که ضریب شاخص کیفیت گزارشگری مالی مخالف صفر، آماره t برابر73/0- و سطح معناداری برابر 46/0 است. بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر شاخص کیفیت گزارشگری مالی(RQI) بیشتراز 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری میان شاخص کیفیت گزارشگری مالی با ارزش شرکت وجود ندارد. با توجه به بعضی از مبانی نظری بیان شده در فصل دوم انتظار میرفت کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد ولی نتایج این پژوهش نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر نمیگذارد و فرضیه دوم این پژوهش رد میشود.
4-7- نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج نهایی حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش به شرح جدول شماره 4-5 بیان شده است:
جدول 4-5: نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
شماره فرضیه
عنوان فرضیه
نتیجه
1
شاخص حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
رد نمیشود
2
شاخص کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
رد میشود
منبع: یافتههای پژوهش
4-8- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا، آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه و تشریح شد. سپس، به منظور اطمینان از غیر کاذب بودن مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون لوین، لین و چو به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد که تمامی متغیرها در سطح ایستا بودند. آنگاه آزمون F لیمر برای تشخیص نوع دادههای ترکیبی انجام شد که مشخص شد دادهها از نوع تلفیقی هستند. در نهایت، بر مبنای نتایج حاصل از آماره F فیشر(معناداری کل مدل) و آماره t(معناداری ضرایب رگرسیون) مدل پژوهش معنادار بود.
همانگونه که ذکر شد این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکتها است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که در فرضیه اول تعیین تاثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را تایید میکند ولی شواهد کافی برای تایید تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت وجود ندارد.
در فصل پنجم که فصل پایانی است، نتایج هر یک از فرضیهها، محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش حاضر تشریح میشود.

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصلهای گذشته کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش محاسبه متغیرها، مدل مورد استفاده در پژوهش و نحوه برآورد آنها، روش بررسی فرضیههای پژوهش و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیههای پژوهش بیان گردید. در این فصل ابتدا خلاصهای از موضوع پژوهش ارائه میشود. سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در ادامه محدودیتهای موجود در تعمیم نتایج بیان گردیده و در انتها به منظور انجام پژوهشهای آتی در زمینه موضوع پژوهش، پیشنهادهایی ارائه میگردد.
5-2- خلاصه پژوهش
یکی از اهدافی که در هر جامعه دنبال میشود توسعه روز افزون اقتصادی است که نیازمند تامین و تخصیص بهینه منابع میباشد. از این رو عملکرد صحیح بازارهای مالی و به دنبال آن توسعه بازار بورس اوراق بهادارمورد توجه قرار میگیرد. جذب سرمایه در این بازار منوط به تجزیه و تحلیل سرمایهگذاران از وضعیت سرمایهگذاری است. آنها با توجه به معیارهای مختلفی به مقایسه انواع سهام میپردازند و نهایتا در سهام خاصی سرمایهگذاری میکنند. قیمت سهام شرکتها یکی از بارزترین معیارهای سرمایهگذاری است که مبین ارزش شرکت برای سرمایهگذاران است. آنها با دانستن اینکه چه عواملی برقیمت سهام تاثیرگذار است، میتوانند تصمیمات لازم جهت خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ کنند. پس عوامل مختلفی میتواند بر ارزش سهام شرکت تاثیرگذار باشد که از جمله این عوامل میتوان به حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی اشاره نمود. حاکمیت شرکتی چنانچه به صورت اثربخش انجام شود، کنترلی بر رفتار مدیریت در تخصیص منابع سازمان محسوب شده و این امر میتواند موجب سرمایهگذاری کارآمد و افزایش سودآوری و ارزش شرکت گردد. مکانیزمهای حاکمیت شرکتی میتواند از عوامل مهم اثرگذار بر ارزش شرکتها محسوب شود و در تداوم سیاستهای صحیح مدیریت نقش مهمی را ایفا کند. هر شرکت نیز از مجموعه ویژگیهایی برخوردار است که تا اندازه زیادی با نوع و ماهیت فعالیت آن در ارتباط میباشد. فعالیتهای تجاری مختلف از پیچیدگی، چرخه عملیاتی، ریسک، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهداف و ماموریتهای متفاوتی برخوردار هستند و بدیهی است که محیط اطلاعاتی و گزارشگری(افشا) به میزان قابل توجهی متاثر از نوع فعالیت تجاری و ویژگیهای حاکم بر آن میباشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت انجام شده است.
بدین منظور از هفت معیار حاکمیتی؛ تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت دولت، درصد سهام شناور آزاد و نوع حسابرس استفاده شده است. همچنین برای سنجش شاخص کیفیت گزارشگری مالی از امتیازهای سالانهی کیفیت افشای شرکتی متعلق به هر شرکت طی سالهای 1392-1386 استفاده شده است که این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب” استخراج شده است. معیار به کار گرفته شده برای ارزیابی ارزش شرکت نیز، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبام سهام (PBV) میباشد.
در راستای این پژوهش دو فرضیه تدوین گردید که جهت آزمون آن فرضیهها، پس از جمعآوری دادهها از روش اسنادکاوی، 90 شرکت از 22 صنعت در طی 7 سال به عنوان نمونه در طی سالهای 1386 تا 1392 انتخاب گردید و دادههای مورد نیاز آنها از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی موجود در این زمینه(نرم افزار تدبیرپرداز) به دست آمده است. برای تبیین تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش برای استفاده راحت از این دادهها، تمامی دادههای به دست آمده وارد نرم افزار اکسل گردید. در این مطالعه به علت نوع دادههای مورد مطالعه، روش دادههای ترکیبی به کار گرفته شده است. دادههای ترکیبی روشی برای تلفیق دادههای مقطعی و سری زمانی است. در دادههای ترکیبی بایستی برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شود. در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار Eviews مشخص گردید که بایستی برای آزمون مدل پژوهش از روش دادههای تلفیقی استفاده شود. در ادامه فصل چهارم نتایج رگرسیونی براساس آزمون t، F فیشر وR2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه این فصل نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش ارائه میشود.
5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر در پی روشن ساختن این موضوع است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟ در این پژوهش برای بررسی چنین ارتباطی دو فرضیه اصلی هم راستا با موضوع پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است که به منظور آزمون این فرضیهها آزمون رگرسیونی به روش دادههای تلفیقی انجام شده است که نتایج آن در جدول 4-3 منعکس شده است. در زیر ضمن نتایج این فرضیهها به بحث و بررسی بیشتر نتایج آنها پرداخته شده است.
5-3-1- تحلیل نتایج فرضیه اول

براساس این فرضیه انتظار میرود که شاخص حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. به منظور بررسی این فرضیه از طریق آماره t معناداری ضریب متغیر مستقل(حاکمیت شرکتی) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در سطح خطای 5 درصد، تاثیر میگذارد. همچنین نتایج این فرضیه نشان میدهد شاخص حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چه شاخص حاکمیت شرکتی بزرگتر باشد(به عدد یک نزدیکتر باشد) و به عبارتی حاکمیت شرکتی قویتر باشد، ارزش شرکت بیشتر میشود.
وانگ و همکاران(2009) و رجبی و خدابخش(1389) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد، نتایج حاصل از این پژوهش هم منطبق با پژوهشهای مذکور است.
5-3-2- تحلیل نتایج فرضیه دوم
براساس این فرضیه انتظار میرود که شاخص کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. به منظور بررسی این فرضیه از طریق آماره t معنیداری ضریب متغیر مستقل(کیفیت گزارشگری مالی) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که شاخص کیفیت گزارشگری مالی(افشا) بر ارزش شرکت در سطح خطای 5 درصد، تاثیر ندارد.
حسن و همکاران(2009) و پورحیدری و حسینپور(1391)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی(افشا) بر ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد، که نتایج این پژوهش منطبق با پژوهشهای مذکور است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *