منابع و ماخذ مقاله روش حداقل مربعات

سهام آن شرکت سرمایهگذاری کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ میشود.
درصد سهام شناور آزاد: سهام شناور آزاد درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پیشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارایه می‌کنند. برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود.سهام شناور آزاد به تعداد یا درصدی از سهام شرکتهای بورسی اطلاق میشود که در تملک مالکان اصلی و عمده شرکتها نبوده و انتظار معامله آن در آیندهای نزدیک وجود دارد. در این پژوهش، برای شرکتهایی که میزان سهام شناور آنها کوچکتر از میانگین کل نمونه در یک دوره 7 ساله بودهاند ارزش یک و برای بقیه ارزش صفر در نظر گرفته میشود. میانگین کل نمونه از نسبت سهام شناور بر تعداد سهام شرکتهای نمونه محاسبه میشود.
نوع حسابرس: در صورتی که مرجع حسابرسی شرکت، سازمان حسابرسی باشد، به آن ارزش یک و اگر توسط سایر موسسات حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد ارزش صفر تعلق خواهد گرفت.
با توجه به اینکه به هر یک از متغیرهای ارائه شده فوق ارزش یک یا صفر تعلق میگیرد شاخص حاکمیت شرکتی براساس رابطه شماره (3-2) محاسبه خواهد شد:
(3-2) CGI=
در این رابطه صورت کسر بیانگر کلیه اقلامی است که امتیاز یک گرفتهاند و مخرج کسر بیانگر تعداد کلیه اقلامی است که ارزشهای صفر یا یک در مورد آنها لحاظ شده است. به این ترتیب، در مورد هر شرکت شاخص حاکمیت شرکتی اندازهگیری شده، در دامنه صفر تا یک قرار میگیرد.
متغیر مستقل دوم:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پژوهش برای سنجش شاخص کیفیت گزارشگری مالی، از امتیازهای سالانهی کیفیت افشای شرکتی متعلق به هر شرکت طی سالهای 1392-1386 استفاده میشود. این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب” استخراج میشود. امتیاز اطلاعرسانی ناشران براساس وضعیت اطلاعرسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است. این معیارها براساس ملاحظاتی چون، به موقع بودن اطلاعات براساس زمان ارسال آنها از سوی شرکت، پیشبینی درآمد هر سهم، صورتهای مالی میان دورهای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفو، اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشبینی درآمد هر سهم اولیه وشش ماهه، صورتهای مالی میان دورهای شش ماهه، صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شدهی پایان دورهی مالی و محاسبهی میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفتهاند. میزان نوسانها و تغییرات پیشبینیهای ارسالی و همچنین تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبهها هستند. مقادیر مربوط به این دو متغیر مستقل در پیوست شماره 2 آمده است.
3-9-3- متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی این پژوهش شامل اندازه شرکت، رشد و اهرم مالی شرکت است که نحوه محاسبه این متغیرها به شرح جدول شماره (3-2) میباشد:
جدول 3-2: چگونگی محاسبه متغیرهای کنترلی
نماد
متغیرهای کنترلی
نحوه محاسبه
SIZE
اندازه شرکت
لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
GROWTH
رشد شرکت
LEV
اهرم مالی شرکت
3-10- روش شناختی آماری و انواع آزمونهای مورد استفاده در پژوهش
انواع دادهها به سه دسته شامل دادههای سری زمانی، دادههای مقطعی و دادههای ترکیبی (مقطعی و سری زمانی)، تقسیم پذیر هستند. دادههای سری زمانی دادههایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمعآوری میشوند. چنین دادههایی میتوانند در فواصل منظم مانند روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه گردآوری شوند. دادههای مقطعی براساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمعآوری میشوند. دادههای ترکیبی شامل دادههای مقطعی برای زمانهای مختلف است. در این پژوهش از دادههای ترکیبی برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. استفاده از دادههای ترکیبی نسبت به دادههای مقطعی و سری زمانی، مزیتهایی دارد که از آن جمله میتوان به اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر و کارایی بیشتر اشاره نمود (گجراتی، 1386).
برای برآورد مدل با استفاده از دادههای ترکیبی دو روش وجود دارد. در روش اول فرض میشود که بین مقطعها هیچ تفاوتی وجود ندارد و لذا همه مقاطع را با هم تخمین میزنند که این روش به روش دادههای تلفیقی معروف است. در روش دوم فرض میشود که بین مقطعها اختلاف معناداری وجود دارد که این اختلافهای معنادار میتوانند بر شیب یا عرض از مبدا تاثیر بگذارند که به این روش دادههای تابلویی میگویند. برای تخمین مدل با استفاده از دادههای ترکیبی، نخست باید مشخص شود کدام یک از انواع مدلهای ترکیبی، تخمینهای کاراتری را به دست میدهد. بدین منظور ابتدا برای تعیین استفاده مدل دادههای تلفیقی یا تابلویی از آزمونی به نام F لیمر استفاده میشود.
3-10-1- آزمون F لیمر
در آزمون F لیمر، فرض صفر یکسان بودن عرض از مبداها (دادههای تلفیقی ) و فرض مقابل، ناهمسانی عرض از مبداها (دادههای تابلویی) میباشد. اگر F محاسبه شده از F مربوطه در جدول کوچکتر باشد و یا احتمال آماره F محاسبه شده از 05/0 بزرگتر باشد، فرض صفر تایید شده و استفاده از روش دادههای تلفیقی بهتر است. در غیر این صورت از روش دادههای تابلویی استفاده میشود.

3-10-2- آزمون هاسمن
اگر براساس آزمون F لیمر روش دادههای تابلویی انتخاب گردید، این پرسش مطرح است که آیا تفاوت در عرض از مبدا واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل میکند یا این که عملکردهای تصادفی میتوانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضحتری بیان نماید که این دو روش به ترتیب روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی نامیده میشود. برای تشخیص این موضوع، از آزمون هاسمن استفاده میشود.
در آزمون هاسمن، فرض صفر استفاده از روش اثرات تصادفی و فرض مقابل، استفاده از روش اثرات ثابت میباشد. اگر سطح معناداری بدست آمده از آزمون هاسمن کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر رد میگردد و از روش اثرات ثابت استفاده میشود. در غیر این صورت روش اثرات تصادفی ملاک تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
3-10-3- تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است (خاکی، 1388). برای مدلهای رگرسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی (OLS) سادهترین و مرسومترین است. یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره به شرح زیر است:
Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + … + bixi + ei
xi متغیر مستقل، yi متغیر وابسته، ei باقیماندهها و i تعداد نمونهها میباشد.
3-10-4- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون (آماره t)
به طور کلی آزمون معنادار بودن روشی است که با استفاده از نتایج نمونه، درستی یا نادرستی فرضیه H0 را تعیین میکند. فرض صفر این آزمون بیان میکند که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیری ندارد. به عبارت دیگر، ضریب متغیر مستقل برابر صفر است. تصمیم درباره پذیرش یا رد فرض صفر، براساس مقدار و احتمال آماره t انجام میشود. مقدار آماره t با مقادیر t جدول و احتمال آن با 05/0 مقایسه میشود. در صورتی که احتمال این آماره از 05/0 کمتر باشد، فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته رد شده و رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته مورد پذیرش قرار میگیرد.

3-10-5- آزمون معناداری مدل (آماره F)
همان گونه که ذکر گردید با استفاده از آماره t، معنادار بودن تک تک ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار میگیرد. اگر براساس آماره t مشخص شد که یک یا چند ضریب رگرسیون به طور تکی و معناداری مخالف صفر نیستند، به این معنا نیست که میتوان این فرضیه را که تمامی ضرایب رگرسیون از لحاظ آماری معنادار نیستند را پذیرفت، بلکه این فرضیه باید با استفاده از آماره F مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر جهت بررسی صحت مدل رگرسیون از آماره F استفاده میشود:
فرضهای آماری این آزمون به شرح زیر است:
در صورتی که احتمال آماره F از 05/0 کمتر باشد، فرضیه H0 رد میشود و مدل معنادار است.

3-10-6- ضریب تعیین
با استفاده از ضریب تعیین (R2)، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده براساس مجموعهای از دادهها مورد بررسی قرار میگیرد. R2 درصد تغییرات کل در متغیر وابسته را که از طریق مدل رگرسیون توضیح داده شده است، اندازهگیری میکند. در واقع R2 بیان میکند که چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی، توضیح داده میشود. کمیت R2 بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیکتر شود مطلوبتر است.
3-10-7- بررسی نقض فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک
تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده میباشد که اگر یک یا چند مورد از این فروض برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش بینیهای انجام شده براساس آن ضعیف خواهد بود. این مفروضات عبارتند از: 1) نرمال بودن خطاها، 2) عدم هم خطی، 3) عدم ناهمسانی واریانس و 4) عدم خود همبستگی. با توجه به این که در این پژوهش از دادههای ترکیبی استفاده میشود، لذا تنها بررسی فرض عدم ناهمسانی واریانس و عدم خود همبستگی کافی است که در ادامه تشریح میگردد.
3-10-7-1- عدم ناهمسانی واریانس
یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال ei که در تابع رگرسیون جامعه ظاهر میشوند، دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی واریانسها وجود داشته باشد آزمونهای t و F نتایج غلطی را ارائه میدهند و آنگاه نمیتوان فرضیهها را با آماره F و t آزمون کرد (گجراتی، 1386). روشها و آزمونهای متعددی برای کشف ناهمسانی واریانس ارائه شده است که عبارتند از: روش ترسیمی، آزمون وایت، آزمون گلچسر، آزمون گلدفلد- کوانت، آزمون بارتلت، آزمون اسپیرمن، آزمون پیک، آزمون پارک. در صورت بررسی همسانی واریانسها به روش آزمون وایت آزمون فرضیهها به صورت زیر است:
در صورتی که احتمال آماره F حاصل از آزمون وایت از 05/0 کمتر باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد شده و مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد، جهت رفع آن میتوان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برای تخمین مدل استفاده کرد. همچنین مشکل ناهمسانی واریانس را، میتوان در مواردی با لگاریتمی کردن مدل بر طرف کرد (بیدرام، 1381).
3-10-7-2- عدم خود همبستگی
در یک مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض بر آن است که کوواریانس بین اجزای اخلال برابر صفر است. به عبارت دیگر، بین اجزای اخلال همبستگی وجود ندارد. به این معنی که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر دیگر قرار نمیگیرد. نقض این فرض، مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد میکند. مشکل خود همبستگی، هر چند در دادههای مقطعی نیز پدید میآید ولی در دادههای سری زمانی متداولتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *