منابع و ماخذ مقاله تقارن اطلاعاتی

شود تا امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای استفادهکنندگان فراهم سازد (کمیته تدوین سازمان حسابرسی، 1372). مجموعه صورتهای مالی بنا بر الزامات قانونی، قراردادی یا عرفی و به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان تهیه و ارائه میشود.
اعتقاد بر این است که هرگاه صورتهای مالی معطوف به نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران باشد، اکثر نیازهای سایر استفدهکنندگان رانیز در حد توان برآورده میکند. به عبارت دیگر، بطلاعات تهیه شده برای سرمایهگذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفادهکنندگان نیز مفید است جرا که آنها میتوانند مشخصتری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست میآورند با این مرجع اطلاعاتی بسنجند. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن” و “قابل اتکا بودن” است. هرگاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشند، برای استفادهکنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و قابل انعطاف مالی واحد تجاری مفید نخواهد بود. اطلاعاتی مربوط تلقی میشود که بر تصمیمهای اقتصادی استفادهکنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تایید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع شود. از طرفی اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونهای معقول انتظار میرود بیان کند.
هرگاه تاخیری نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممکن است خصوصیات مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممکن است لازم شود که مدیریت نوعی موازنه بین مزیتهای نسبی “گزارشگری به موقع” و “ارائه اطلاعات قابل اتکا” برقرار کند. بری ارائه به موقع اطلاعات، اغلب ممکن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبههای یک معامله یا رویداد، اطلاعات موجود گزارش شود، که این از قابلیت اتکای آن میکاهد. به عکس، هر گاه به منظور مشخص شدن همه جنبههای مزبور، گزارشگری با تاخیری انجام گردد، اطلاعات ممکن کاملا قابل اتکا شود، لیکن برای استفادهکنندگانی که باید طی این مدت تصمیمهایی اتخاذ کنند بیفایده میشود. برای نیل به این موازنه بین خصوصیات مربوط بودن و قابل اتکا بودن، با توجه به الزامات قانونی درمورد زمان ارائه اطلاعات، مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چگونه به بهترین وجه به نیازهای تصمیمگیری اقتصادی استفادهکنندگان پاسخ داده شود. اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید با توجه به کیفیت اهمیت و ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر هزینه تهیه و ارائه آن کامل باشد.
استفادهکنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. استفادهکنندگان همچنین باید بتوانند صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی آنها را نسبت به یکدیگر بسنجند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازهگیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف هماهنگی رویه در باب اندازهگیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد.
از آنجا که استفادهکنندگان صورتهای مالی علاقهمند به مقایسه وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای وجوه نقد واحد تجاری در طول زمان میباشند، ارائه اطلاعات مقایسهای برای حداقل یک دوره مالی قبل ضرورت دارد (استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، 1386).
اصل افشا علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمی، اطلاعات توصیفی و غیر کمی را نیز شامل میشود. اطلاعاتی نظیر رویههای عمده حسابداری و تعهدات و بدهیهای احتمالی به دلیل اینکه جزء اطلاعات مربوط برای تصمیمگیری توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی محسوب میشود، مستلزم افشای مناسب و کامل میباشد. به هر حال، اصل افشا همواره باید با توجه به سایر ویژگیهای کیفی و کلیه مفاهیم و اصول حسابداری به کار گرفته شود (نشریه 76 سازمان حسابرسی، 1372).
مطابق متون حسابداری میتوان افشا را وابسته به اهداف کیفی اطلاعات حسابداری از قبیل جامعیت، مربوط بودن، اهمیت، قابل اتکا و قابل مقایسه دانست. در واقع در خصوص ماهیت افشا اختلاف نظر وجود دارد که آیا آن یک هدف است یا یک اصل ، یک فرض است یا یک میثاق. میتوان گفت افشا چیزی فراتر از یک اصل است؛ آن یک نوع ارتباط بین فرضها، اصلها و هدفهای حسابداری است. به عبارت دیگر افشا یک وسیله برای دستیابی به اهداف حسابداری است (مدیروس و کوئینترو، 2005).


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-18-1- طبقهبندی افشاء

وریشیا (2001) تلاش کرده یک طبقهبندی از ادبیات حسابداری موجود در زمینه افشا را ارائه نماید. به عبارت دیگر وی سعی نموده طبقهبندی مدلهای مختلف افشا در ادبیات حسابداری را در قالب عناوین یکپارچه ارائه دهد. در خصوص طبقهبندی، وی سه گروه عمده از پژوهشهای راجع به افشا در حسابداری را پیشنهاد مینماید. اولین گروه که افشا مبتنی بر رابطه نامیده شده کارهایی است که در آن به مطالعه افشای برونزا بر اثر تجمعی یا اختلال در اقدامات شخصی سرمایهگذاران پرداخته میشود. اثر مذکور در ابتدا از طریق رفتار قیمتهای تعادلی قیمتها و حجم معاملات ظاهر میشود. گروه دوم با عنوان افشای مبتنی بر اختیار نامیده شده، کارهایی است که در آن به بررسی چگونگی اعمال اختیار توسط مدیران و یا شرکتها، در خصوص افشای اطلاعاتی درباره آن چه که آنها ممکن است از آن آگاه باشند، پرداخته شده است. گروه سوم که از آن تحت عنوان افشای مبتنی بر کارایی نام برده شده، کارهایی است که در آن راجع به ترتیبات افشایی که در غیاب آگاهی قبلی از اطلاعات ترجیح داده میشوند یا به عبارتی به صورت مشروط ترجیح داده میشوند، بحث شود. وریشیا در پایان مقاله مبسوط خود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را به عنوان نقطه شروع بالقوه برای یک تئوری جامع افشا توصیه مینماید، به عبارت دیگر، بنا به توصیه وی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میتواند محملی باشد برای تلفیق کارایی گزینش افشا، انگیزههای محرک افشا و درونزایی فرآیند بازار سرمایه به عنوان در بر گیرنده تعاملات میان اشخاص و سرمایهگذاران متنوع.
به نظر وریشیا، با وجود اینکه به رغم نظر بسیاری از صاحب نظران، موضوع افشا در حوزه پژوهشهای اقتصادی قرار دارد، ولی از اهمیت این موضوع در حسابداری نمیتوان چشمپوشی کرد. در واقع میتوان این گونه بیان کرد که مدلهای اقتصادی افشا درصدد برقراری ارتباط میان گزارشدهی مالی و نتایج اقتصادی این فعالیت هستند. در غیاب چنین ارتباطی، پژوهش در حسابداری مالی در معرض اتهام بررسی قواعد دفترداری و ترویج باورها بدون هیچ انگیزه اقتصادی قرار دارد.
در مورد انجام یک بررسی کامل در زمینه افشا، عدم وجود یک تئوری جامع یا یک دست، از موارد بسیار مهم به شمار میآید. در ادبیات موجود، عدم وجود یک پاردایم غالب یا بیان قانع کننده واحدی که موجد پژوهشهای بعدی باشد، یا یک تئوری یکپارچه، کاملا مشهود است. نکته حائز اهمیت در ادبیات موجود در زمینه افشا، گستردگی این موضوع در حوزههایی چون حسابداری، مالی و اقتصادی است. با در نظر داشتن این موارد و ارزشمند بودن یک تئوری جامع در زمینه افشا، وریشیا پوشش کاملی از پژوهشهای نظری و ئتوریک مرتبط با افشا در حسابداری را مد نظر قرار داده و بر این اساس یک طبقهبندی از مدلهای گوناگون افشا را ارائه کرده است. با توجه به طبقهبندی صورت گرفته، سه گروه گسترده پژوهشی راجع به افشا در حسابداری توسط وی پیشنهاد گردیده است.
2-18-2- افشای مبتنی بر رابطه

چگونه افشا با تغییر اختلال در فعالیتهای سرمایهگذاران مختلفی که در بازار سرمایه به حداکثر کردن رفاه و ثروت فردی خویش میپردازند، ارتباط یا وابستگی دارد؟ این بخش با ترسیم آثار افشا بر اقدامات تجمعی سرمایهگذاران حقیقی یا نمایندگان سرمایهگذاران نهادی در بازار (هنگام افشا) به بررسی این مسئله میپردازد. به عنوان دو وجه متمایز رفتار کلی یا تجمعی که از اهمیت شایان توجهی در مطالعات این بخش برخوردار هستند، میتوان به ارتباط میان افشا و تغییر قیمت و ارتباط میان افشا و حجم معاملاتی اشاره کرد. در این گونه بررسیها، به بیان نمونهها و مثالهایی از بازارهای مالی با حضور نمایندگان سرمایهگذاران نهادی متنوع پرداخته میشود که سابقه آن حداقل به کارهای لینتر (1969) باز میشود.
2-18-3- افشای مبتنی بر اختیار
مسئله انتخاب معکوس، فروشندهای را که به طور همزمان عرضهکننده دارایی است و در مورد کیفیت آن دارایی نیز اطلاعاتی در اختیار دارد، مجبور به افشای کامل اطلاعات برای خریدار مینماید. دلیل این موضوع آن است که یک خریدار عقلایی، اطلاعات افشا نشده را به عنوان اطلاعات نامطلوب در بارهی ارزش یا کیفیت دارایی تفسیر نموده و به کاهش ارزش دارایی میپردازد تا جایی که فروشنده، علی رغم میل باطنی خود، به افشای اطلاعات اقدام مینماید. توسعه این ایده به حوزه گزارشدهی مالی دشوار نیست. حتی زمانی که بسیاری از گزارشهای مالی به صورت اجباری تهیه میشوند (برای مثال صورتهای مالی فصلی و سالیانه)، ممکن است مدیران هنوز از اطلاعاتی برخوردار باشند که الزامی برای افشای آنها وجود ندارد، لیکن در ارزشگذاری آتی شرکت مفید هستند. لذا این سوال همواره مطرح است که مدیران تحت چه شرایطی به افشا یا نگهداری این اطلاعات اضافی میپردازند؟
اگر هدف مدیر حداکثر کردن ارزش جاری شرکت باشد و افشای اطلاعات همراه با هزینه باشد، اطلاعاتی که افزایش ارزش جاری شرکت را به دنبال دارند، افشا شده و اطلاعاتی که بر ارزش جاری شرکت اثر نامطلوب دارند افشا نمیشود.
2-18-4- افشای مبتنی بر کارایی
سوال مطرح در این بخش این است که چه راهبرد افشایی بدون آگاهی قبلی از اطلاعات، ترجیح داده میشود؟ همانگونه که قبلا بحث شد، افشای مبتنی بر رابطه، مشروط بر برونزا بودن افشا است. افشای مبتنی بر اختیار نیز بر اصل درونزا بودن افشا مبتنی است. پس از بررسی این دو وجه از افشا، بررسی وجود ترتیبات یا راهبردهای افشا که دارای این جنبهها هستند، مناسب به نظر میرسد. در این راستا ترتیبات افشای کارا به آنهایی اشاره دارد که بدون هیچ قید و شرطی ترجیح داده میشوند. بحث کارایی در این جا اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا عدم استفاده از مفهوم کارایی در برقراری ارتباط میان گزارشدهی مالی و اقتصاد، یک غفلت بزرگ محسوب میشود. البته این بدان معنی نیست که بحثهای مربوط به رابطه میان افشا و کارایی به تحقیقات حوزه حسابداری وارد نشده است. تئوریهایی در مورد نحوه تحت تاثیر قرار گرفتن رفاه اجتماعی توسط افشا، وجود دارد. به خصوص در این کارها، آن مقدار از افشا که در بازارهای رقابت کامل و مبادله مطلق به رفاه پارتو میانجامد، بررسی شده است. رفاه پارتو، معیار رفاهی قدرتمندی در شرایط اقتصادی مبادله مطلق به شمار میآید. شرایط ضعیف رفاه پارتو، مستلزم آن است که افشا، هیچ مشارکتکنندهای را در بازار، حتی در صورتی که سایر مشارکتکنندگان منتفع شوند، در شرایط یا وضعیت بدتر قرار ندهد.
به نظر میرسد پژوهشگران به نقش رفاهی افشا، توجه و علاقه بیشتری نشان دادهاند. از این منظر، دو رویکرد برای بررسی این موضوع وجود دارد. رویکرد اول، به فرض مبادله مطلق در اقتصاد اشاره دارد. بدین صورت که اگر تولید و مبادله مجزا باشند، شرایطی وجود داشته که تحت آن به سبب تغییر برنامههای تولید که به تخصیص کاراتر منابع انجامیده، افشا ترجیح داده شده است. در نتیجه، این رویکرد حاکی از آن است که شرایط کارای افشا، زمانی که همراه با تولید به کار برده شود، به رفاه پارتو میانجامد. رویکرد دوم، به فرض رایگان بودن کسب اطلاعات خصوصی اشاره میکند. بدین صورت که منفعت بالقوه از رایگان بودن افشای عمومی این است که میتواند از کسب اطلاعات خصوصی که دارای هزینه است، ممانعت کند. در نتیجه این رویکرد، با کاهش انگیزه برای کسب اطلاعات خصوصی، اطلاعات عمومی رایگان علی رغم آثار تسهیم ریسک معکوس، سرمایهگذاران را در وضعیت بهتری قرار میدهد.
با وجود این مطالب، مسئله مرتبط با فرض مبادله مطلق،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *