منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار

شرکت انتخاب شده به صورت تصادفی و طبقهای از بورس اوراق بهادار در کشورهای آرژانتین، برزیل و مکزیک در طی سال 2002 استفاده کردند. شاخص ارزش شرکت در این تحقیق نسبت کیو-توبین بود. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطهی معناداری وجود دارد.
گامپرز و همکاران (2003) در پژوهشی با عنوان “حاکمیت شرکت و قیمت سهام” به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی پرداختند. آنان در تحقیق خود 24 عامل مختلف شامل وجود سهام ممتاز، اصلاحات اساسنامهای، قانون فروش سهام کنترلی، هیات مدیره طبقهبندی شده، طرحهای پاداش، قراردادهای مدیران، محدودیتهای بدهی مدیران، محدودیتهای مجامع خاص و حق رایگیری نابرابر را مد نظر قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شرکتهایی با داشتن رژیم حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر، ارزش بالاتر و بازده سهام بالاتری هستند.

2-23-2- پژوهشهای داخلی:
دیانتی دیلمی و همکاران (1392) درپژوهشی با عنوان”اثر تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینههای نمایندگی و ریسک اطلاعات” به بررسی ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینههای نمایندگی و ریسک اطلاعاتی پرداختند. آنان نمونهای مشتمل بر 96 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 انتخاب کردند. در این مطالعه دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیمگیری مدیرعامل در نظر گرفته شد. آزمونهای تجربی نشان داد که دوره تصدی بلندمدت مدیرعامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد ولی میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد.
دهقان هراتی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی تاثیر سرمایه فکری هیئت مدیره بر ارزش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیهها براساس متغیرهای پنجگانه تعداد مدیران دارای مدرک دکترا، کیو توبین، کیو توبین تعدیل شده، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم تدوین شده و با نمونهای مشتمل بر 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دامنه زمانی 1388 تا 1390، با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آنان نشان داد که تعداد متخصصان در هیئت مدیره بر ارزش و عملکرد مالی شرکتهای دانش محور تاثیرگذار است.
پورحیدری و حسینپور (1391) در پژوهش با عنوان “بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکتها” رابطهی بین افشای اجباری و اختیاری و ارزش سهام شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1386 تا سال 1388 میباشد. در این تحقیق برای محاسبه افشای اجباری از شاخص کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و به منظور محاسبهی شاخص اختیاری از چک لیستی شامل 60 مورد افشا که شرکتها میتوانستند به صورت داوطلبانه به افشای آنها بپردازند استفاده گردید.یافتههای تحقیق نشان داد که بین افشای اجباری و ارزش بازار سهام شرکتها، رابطهی معناداری وجود دارد و با افزایش شاخص کیفیت افشا، ارزش بازار سهام شرکتها نیز افزایش مییابد. یافتههای تحقیق همچنین نشان داد که رابطه معناداری بین افشای اختیاری و ارزش بازار سهام وجود ندارد.
ستایش و همکاران (1390) درپژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه سهام عادی و جاری در شرکتهای بورسی پرداختند. در این راستا تاثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده و برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب” منتشر میشود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافتههای بررسی 105 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1387 بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد، با این وصف شواهدی دال بر وجود رابطه معناداری بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.
سینایی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “تاثیر فرصتهای رشد بر ربطه بین ساختار سرمایه،سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت” به بررسی تاثیر فرصتهای رشد بر رابطهی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورهی زمانی 1387-1383 پرداختند. آنان قبل از تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده کردند. سپس از طریق دادههای ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین ساختار سرمایه(اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطهی معنیداری وجود دارد و در حالت وجود فرصتهای رشد، این رابطه منفی و معنادار است، اما بدون فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنادار خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که رابطهی غیرخطی و معنیداری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصتهای رشد تاثیر معنیداری بر این رابطه دارد.
اعتمادی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین افشای اجباری و بازده جاری و سودهای آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنان با استفاده از شاخص افشای محاسبه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به نمونهای متشکل از 151 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهرا
ن طی دورههای 1381 تا 1388 این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزارشهای شرکتها محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایهگذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیمگیریهایشان استفاده میکنند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رجبی و خدابخش (1389) در پژوهشی با عنوان “رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکتها در ایران” به پاسخ این پرسش پرداختند که آیا ساختار راهبری شرکتهای ایرانی و مکانیزمهای راهبری به کار گرفته شده توسط این شرکتها تاثیری بر ارزش شرکت دارد یا خیر؟ آنها در تحقیق خود برای ارزیابی ارزش شرکت از نسبت کیو-توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری کل داراییها استفاده کردند.آنان تعدادی از مکانیسمهای راهبری شرکتها را که با محیط مالی و اقتصادی کشور انطباق بیشتری داشته، بررسی و اندازهگیری کردند و شاخص راهبری شرکتها (G Index) برای شرکتهای انتخاب شده محاسبه گردید که ترکیبی از عوامل تعریف شده راهبری شرکتها میباشد و بعد به بررسی رابطه بین این متغیرها با ارزش شرکتها پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال مالی 1383 میباشند که تعداد ّنها 405 شرکت بوده است و از این میان 80 شرکت به عنوان حجم نمونه مناسب برای این پژوهش انتخاب گردید که در حدود یک پنجم کل بازار میباشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که شرکتهایی که به نحو مناسبتری راهبری میشوند بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران بوده و در ضمن دارای ارزش بیشتری نیز میباشند.
اسماعیلزاده مقری و شعربافی (1389) در پژوهشی با عنوان “افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام شرکتهای سرمایهگذاری” ارتباط سطح افشای اختیاری را با نرخ بازده سهام شرکتهای سرمایهگذاری مورد بررسی قرار دادند.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که نام آنها تا پایان سال 1383 در فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده و برای 5 سال متوالی (1387-1383) اطلاعات و دادههای اولیه مورد نیاز این پژوهش را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرده بودند. در این پژوهش شاخص افشای جنسن که یک معیار فاقد وزن است مبنای محاسبه کیفیت افشا قرار گرفته است. بدین ترتیب که با بررسی 40 سوال از موارد افشای اختیاری اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری پژوهش، کیفیت افشای آنها مورد طبقهبندی قرار گرفته است. براساس یافتههای تحقیق، اگر چه در بیشتر سالها ارتباط بین این دو متغیر مثبت بود، ولی نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی رابطه معناداری بین سطح افشای به کار رفته در تهیه صورتهای مالی و بازده سهام در شرکتهای سرمایهگذاری وجود ندارد.
حساس یگانه و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت” به بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت پرداختند. در این تحقیق نگرشهای مختلف (یعنی فرضیه نظارت کارامد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایهگذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت و برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند و دوره تحقیق سالهای 1377 تا 1383 میباشد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطهی مثبت بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارامد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمیکند.
2-24- خلاصه فصل
جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکتها میشود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکتها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث میشود که آنها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعهای از سازوکارهای نظام راهبری میتواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. بر این اساس در صورتی که شرکتها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا کنند و افشاهای بیشتری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزشهای شرکت بالاتر خواهد رفت. در این فصل به طور خلاصه مباحثی چون مفاهیم ارزش شرکت و مدلهای ارزشیابی آن به عنوان متغیر وابسته پژوهش تشریح شده است و در ادامه مبانی حاکمیت شرکتی، سیستمهای حاکمیت، برخی از ساز و کارهای آن و تئوریهای مرتبط با نظام راهبری شرکت، و سپس مفاهیم کیفیت گزارشگری مالی و رویکردهای مرتبط با آن و مبانی افشا و طبقهبندیهای مربوطه، به عنوان متغیرهای مستقل تشریح شد. در ادامه به تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل و کنترلی بر ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته پرداخته، و در نهایت گزارشی از پژوهشهای انجام شده در این زمینه مطرح گردید.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1- مقدمه

پس از اینکه پژوهشگر در فرآیند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهشهای مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیعتر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. بر این مبنا خواهد توانست براساس چارچوب نظری پژوهش و روشهای به کار گرفته شده در پژوهشهای قبلی، روش مناسب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *