منابع و ماخذ تحقیق پدیده ها و طول موج

نوشتن توری های کج افقی در صفحه فیلم پلیمری و بررسی رفتار آنها
با توجه به سهولت ساخت و بررسی ساختار در قدم اول بنا را بر ساخت فرم افقی ساختار نهایی گذاشتیم. همانگونه که در فصل سوم به تفصیل روش طراحی و ساخت توری های مورب افقی بیان شد به طراحی و ساخت این نوع توری پرداختیم. همانطور که می دانیم هدف ما در مدار مجتمع های نوری ایجاد ساختار هایی است که در طول موج مخابراتی کار کنند اما با توجه به اینکه دوربین مادون قرمز در آزمایشگاه در دسترس نبود جهت مشاهده بصری نحوه کارکرد ساختار ابتدا توری را در طول موج ایجاد نمودیم و به بررسی نحوه عملکرد آن پرداختیم و پس از آن توری ها را در طول موج ایجاد کرده و به بررسی طیف ساختار اکتفا نمودیم.
در نتیجه یک توری طراحی کردیم که زاویه آن با نور باشد و طول موج را بازتاب کند. شرایطی که ما ساختار را در آن ساختیم به این صورت شکل(4-1) بود.

پارامترهایی توری که توسط محاسبه گر برای طول موج 980 نانومتر و زاویه 45 درجه محاسبه شده است.
وپس از ساخت ساختار نتیجه بصورت شکل(4-2) بدست آمد.

عکس از یک توری براگ کج افقی با زاویه 45 درجه که در طول موج980 نانومتر ایجاد شده و با دوربین مادون قرمز عکسبرداری شده است.
با موفقیت در ساخت ساختار اول ما به انجام مرحله دوم اقدام کار کردیم و آن ساختن یک توری براگ دیگر در مسیر نور بازتاب شده و انعکاس آن موازی، نور کوپل شده ی اولیه بود شماتیک این طرح در شکل(4-3) بخوبی نشان داده شده است .


Widget not in any sidebars

طرح شماتیک شبیه کوپلر توری که به صورت افقی قرار گرفته است.
این کار را دقیقا با همان تنظیماتی که در مرحله ی قبلی در نظر گرفته بودیم انجام دادیم ویک جفت توری دقیقا مشابه قسمت قبل ایجاد کردیم . و نتیجه ای که در شکل (4-4) مشاهده می کنید بدست آمد.

دو بازتابنده ی براگ که در یک راستا قرار دارند و مسیر نور را از مسیر 1 به مسیر 2 تغییر می دهند.
ساخت یک add/drop multiplexer بوسیله توری های کج افقی
بعد از مشاهده مستقیم این پدیده ها که توسط لیزر با طول موج امکان پذیر شد نوبت اجرای همین کار در طول موج مخابراتی بود. اگر می توانستیم این کار را انجام دهیم در واقع یک add/drop multipelexer می ساختیم که تعداد کانال های آن کاملا قابل توسعه و طول موج کانال آن براحتی قابل تنظیم بود. پس در این مرحله تصمیم گرفتیم یک add/drop multipelexer بسازیم که شماتیک آن را در شکل(4-5) مشاهده می کنید.

نمای شماتیک add/drop multipelexer که برای دو کانال طراحی شده است.
برای انجام این کار ما نیاز به چهار عدد توری داشتیم. این چهار عدد توری باید در دو نوع متفاوت ایجاد می شدند یک جفت کاملا یکسان برای طول موج ویک جفت کاملا یکسان دیگر برای مقادیر طراحی شده آنها طبق جدول(4-1) انتخاب گردید.
مقادیر طراحی شده برای دو جفت توری براگ جهت ساخت
add/drop multiplexer
n