منابع و ماخذ تحقیق ابعاد ساختار و ساختار متن

(3-26)
مطابق شکل (3-21) می توانیم معادلات (3-27) را براحتی بدست بیاوریم
(3-27)
همانگونه که در شکل (3-21) مشخص است دو رابطه ی (3-28)و(3-29) را میتوان بدست آورد پس از حل دو معادله و دو مجهول روابط (3-28)و(3-29) می توان و بدست می آیند
Widget not in any sidebars

(3-28)
(3-29)

چیدمان ایجاد توری مورب به روش کج کردن هولوگرام زمانی که مرکز نوشتن بین دو آینه قرار ندارد.
این روش مزیتی که دارد این است که براحتی می توان برای همه ی طول موج ها و همه زاویه ها ساختار را ایجاد کرد ولی این روش یک عیب اساسی دارد وآن اینست که چون ما در این حالت باید کل ساختار را جابجا کنیم تنظیم همه اجزا در هر جابجایی از دقت کار ما خواهد کاست.
تشکیل الگو های پراش نور در ساختار های متناوب
یکی دیگر از آزمایش های انجام شده بر روی ساختار های نوشته شده در روی فیلم های پلیمری بررسی الگو های پراکندگی نور از ساختار است. می توان یک ساختار متناوب را که دارای تناوب در یک راستا است، مطابق شکل (3-22) در نظر گرفت که در آن تناوب در راستای محور y و طول تناوب برابر با است.

پراکندگی نور از یک ساختار متناوب.
فرض کنیم که یک نور صفحه ای تخت به این ساختار برخورد کند. راستای حرکت این موج صفحه ای با محور z که عمود بر صفحه ساختار است زاویه می سازد. طول موج نور برخورد کننده به ساختار برابر با است. در این رابطه n0 ضریب شکست ماده در بر گیرنده ساختار است. فرض بر این است که هر نقطه به صورت مستقل عمل پراکندگی نور را انجام می دهد. این امکان وجود دارد که در خروجی امواج صفحه ای مجزایی تشکیل شوند و زمانی این اتفاق رخ می دهد که مولفه های پراکنده شده از هر دو نقطه مجاور (به عنوان مثال A و D ) به صورت دقیقا هم فاز با یکدیگر جمع شوند. این شرط زمانی محقق می شود که اختلاف مسیر بین A و D در شکل مضرب صحیحی از طول موج باشد. می توانیم اختلاف مسیر مر بوطه را برای زاویه خروجی به صورت زیر محاسبه کنیم.
(3-30)
برای تداخل سازنده نیاز داریم که باشد. در این رابطه، m یک عدد صحیح می باشد. بنابر این:
(3-31)
معادله فوق، را به صورت زیر به دست می دهد:
(3-32)
این معادله لازم می دارد که تداخل سازنده تنها در یک مجموعه گسسته از ها اتفاق افتد. لذا تأثیری که ساختار متناوب نشان داده شده در بالا بر روی نور ورودی می گذارد به این صورت است که نور ورودی را به تعدادی از امواج صفحه ای که با جهت های مختلف در حال انتشار هستند، پراکنده می کند. به ازای هر مقدار m، یک جهت انتشار وجود دارد که مرتبه mاُم پراکندگی گفته می شود. اگر نور ورودی تک رنگ نباشد، طبق رابطه بالا، مدهای پراکندگی برای طول موج های مختلف دارای زوایای پراکندگی مختلف هستند. نکته مهم دیگری که در رابطه بالا وجود دارد، وابستگی به ، یعنی طول تناوب ساختار، است. هر چه کوچک تر باشد، افزایش خواهد یافت و مدهای پراکندگی فاصله بیشتری از هم می گیرند.حال اگر ساختار دارای تناوب در دو راستا باشد، یا به عبارت دیگر دو محور متناوب داشته باشیم، انتظار داریم متناظر با هر راستای متناوب در ساختار، مدهای پراکندگی مستقل از راستا های تناوب دیگر ساختار داشته باشیم. این نکته با در نظر گرفتن نور ورودی برخورد کننده که یک نور با توزیع گاوسی است و شامل تعداد نا محدودی امواج صفحه ای با راستاهای مختلف است، قابل اثبات است.به همین ترتیب برای تعداد راستاهای تناوب بیشتر می توان روابط و شکل های مربوطه را به دست آورد. از آنجا که ماده پلیمری مورد استفاده در ساخت در طول موج های بالاتر از 600 نانومتر تقریبا جذبی ندارد، لذا برای به دست آوردن الگوهای پراکندگی از لیزر He-Ne با طول موج 632 نانومتر استفاده شده است. در ساختارهای فوتونیک کریستال دو بعدی ایجاد شده، برای طول موج 1550 نانومتر، حدود 498 نانومتر است. اگر فرض کنیم نور به صورت عمودی به ساختار برخورد کند، یا به عبارت دیگر برابر با صفر باشد، در رابطه (3-32)، برابر با 54 درجه خواهد بود. از آنجا که این زاویه از زاویه حد مرز بین شیشه و هوا بیشتر است، لذا این نور از زیر لایه فیلم خارج نخواهد شد. بنابر این مدهای پراکندگی این ساختار در سوی دیگر فیلم قابل مشاهده نیستند. برای حل این مشکل، دو راه وجود دارد: اول این که از یک لیزر با طول موج کمتر از 516 نانومتر استفاده شود. دومین روش این است که ابعاد ساختار ( ) را افزایش دهیم. به این منظور ساختارهایی با ابعاد حدود با روش مشابه ایجاد شده است. از آنجا که در این ساختارها کمتر از زاویه حد مرز بین شیشه و هوا می باشد، بنابر این می توان الگوی پراکندگی این ساختارها را مشاهده کرد.
بررسی فرم تغییر ضریب شکست بر حسب مکان با روش Moving grating