منابع مقاله با موضوع ACT، استرس

نسبتاً پایین آنها و کنترل محیطی آنها
3- عمل همزمان آنها به عنوان مهار کننده‌ی خوردگی و مهار اتصال باکتری‌ها
کاربرد اصلی این ترکیبات در سیستم‌های بسته(گردشی) و جدا کننده‌های گاز و مایع می‌باشد. این ترکیبات با عوامل اکسید کننده‌ی قوی مثل کلرین، پراکسیدها، کرومات‌ها و پرمنگنات‌ها ناسازگار هستند. اکثر این ترکیبات قابلیت تجزیه شدن به صورت زیستی را دارا هستند و نیاز به غیر فعال کننده‌های شیمیایی ندارند(51).
1-23-3-3- ایزوتیازولون‌ها
این محصولات شامل سولفور، نیتروژن و اکسیژن هستند و اینها بیوسایدهایی با عمل بسیار سریع برای مهار رشد، متابولیسم و گسترش بیوفیلم جلبک‌ها و باکتری‌ها هستند(12).
نشان داده شده است که بیوسایدهای ایزوتیازولون در کنترل باکتری‌های احیاء کننده سولفات تحت شرایط بی‌هوازی به تنهایی یا در ترکیب با دیگر بیوسایدها بسیار کارآمد هستند. قابل حل در آب هستند و در فرمولاسیون آنها کلر یا متیل نیز وجود دارد. این بیوسایدها دو مزیت دارند:
1) آنها می‌توانند در دامنه‌ی وسیعی از pH بدون کاهش در فعالیت‌شان مورد استفاده قرار بگیرند.
2) آنها با دیگر تیمار کننده‌های شیمیایی آب سازگار هستند.
تنها نقص آنها غیر فعال شدن آنها توسط H2S می‌باشد. در این صورت در محیط‌هایی که شامل سولفید هیدروژن می‌باشند کارآیی ندارند. در سیستم‌های خنک کننده‌ی آب و تزریق کننده‌ی آب، کارخانجات کاغذسازی و سیستم‌های آب فلزکاری کاربرد دارند. می‌توانند همراه با گلوتارآلدئید مورد استفاده قرار بگیرند(51).
جدول 1-6- انواع بیوساید ها
انواع بیوساید ها
اسامی بیوساید ها
موثر علیه
نوع فعالیت
بیوسایدهای اکسید کننده
کلرین
مؤثر علیه باکتری و جلبک
فعالیت وابسته به pH
کلرین دی‌اکساید
مؤثر علیه باکتری، جلبک و قارچ
فعالیت غیر وابسته به pH
برومین
مؤثر علیه باکتری، جلبک و قارچ
فعالیت در دامنه‌ی وسیعی از pH
ازون
مؤثر علیه باکتری و بیوفیلم
فعالیت وابسته به pH
هیدروژن پراکساید
مؤثر علیه باکتری و بیوفیلم

بیوسایدهای غیر اکسید کننده
MBT
مؤثر علیه باکتری‌ها
هیدرولیز در pH بالاتر از 8
ایزوتیازولون‌ها
مؤثر علیه باکتری، جلبک و بیوفیلم
عدم وابستگی به pH
QAC
مؤثر علیه باکتری، جلبک و بیوفیلم
به عنوان سورفکتانت
گلوتارآلدئید
مؤثر علیه باکتری، جلبک، قارچ و بیوفیلم
فعالیت در دامنه‌ی وسیعی از pH
1-24- مکانیسم‌های مقاومت باکتری‌ها در بیوفیلم به عوامل ضد میکروبی
1-24-1- جلوگیری از انتشار به درون بیوفیلم
به طور کلی باکتری‌های موجود در بیوفیلم نسبت به سلول‌های پلانکتونیک مقاومت زیادی در برابر عوامل ضد میکروبی دارند. انتشار به درون بیوفیلم ممکن است به وسیله‌ی شارژ یونی یا میان کنش‌های یونی بین گلیکوکالیکس و عوامل ضد میکروبی کاهش یابد، که این کاهش خود وابسته به ویسکوزیته‌ی گلیکوکالیکس و اندازه‌ی مولکول‌ها می‌باشد. گفته می‌شود که طبیعت پلی‌آنیونیک گلیکوکالیکس یک مرز یا سد برای انتشار عوامل ضد میکروبی کاتیونیک ایجاد می‌کند. در حقیقت، یک بیوفیلم با گلیکوکالیکس ضخیم باید به طور کامل با عوامل ضد میکروبی اشباع شود تا سلول‌ها کشته شوند. گلیکوکالیکس از طریق نگه داشتن سلول‌های بیوفیلم درکنار هم و یا متصل به سطوح در برابر عوامل ضد میکروبی مقاومت ایجاد می‌کند. از این رو، مدت زمان بسیار بیشتری نسبت به سلول‌های پلانکتونیک برای بیوساید باید صرف شود تا بتواند با سلول‌های درون بیوفیلم تماس پیدا کند. در واقع، گلیکوکالیکس به صورت یک رزین تبادلی عمل می‌کند و با بیوسایدها واکنش می‌دهد و آنها را خنثی می‌کند(59).
بنابراین، داروهای هیدروفیل با بار مثبت مثل آمینوگلیکوزیدها و پلی‌پپتیدها توسط گلیکوکالیکس مهار می‌شوند ولی ?-لاکتام‌ها، کوئینولون‌ها و ماکرولیدها مهار نمی‌شوند. البته نسبت رشد پایین باکتری‌ها در بیوفیلم نیز می‌تواند یک عامل مقاومت باشد(47، 60).
1-24-2- مقاومت از طریق آنزیم
مقاومت به عوامل ضد میکروبی می‌تواند به واسطه‌ی آنزیم باشد که عوامل ضد باکتری را به شکل یا فرم غیر سمی آنها تبدیل می‌کند. این پدیده معمولاً از دید تجزیه‌ی زیستی55 مورد بررسی قرار می‌گیرد(تجزیه‌ی زیستی آلوده کننده‌های سمی). گروهی از ترکیبات فنلی آروماتیک برای بسیاری از باکتری‌ها سمی هستند و بعضی از آنها به عنوان باکتریوساید مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ترکیبات نیز می‌توانند توسط بعضی باکتری‌های خاص تجزیه شوند. یک مثال از مقاومت از طریق آنزیم، مقاومت به فلزات سنگین و فرمالدئید می‌باشد. فلزات سنگین مثل جیوه، آنتیموان، نیکل، کادمیوم و غیره می‌باشند. سم‌زدایی معمولاً از طریق احیاء آنزیمی کاتیون به فلز صورت می‌گیرد. بعضی از ژن‌های مقاومت به بعضی فلزات سنگین توسط پلاسمید حمل می‌شود و بعضی دیگر بر روی کروموزوم قرار دارند(37، 92).
1-24-3- واکنش خنثی‌سازی عوامل ضد میکروبی توسط بیوفیلم
در حقیقت، فعالیت هیدروفوبیسیته‌ی گلیکوکالیکس می‌تواند در جذب بیوسایدهایی مثل ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیته اقدام کند و آنها را خنثی کند. همچنین مولکول‌ها و مواد آلی نیز تمایل زیادی برای اتصال به گلیکوکالیکس دارند. پس بیوسایدهایی با این ساختار در از بین بردن بیوفیلم زیاد موفق نیستند(43).
1-24-4- حالت متابولیک ارگانیسم‌ها در بیوفیلم
مقاومت به عوامل ضد میکروبی می‌تواند به میزان رشد پایین در بیوفیلم نیز مربوط باشد. شرایط فیزیولوژیکی سلول‌ها و محیط اطراف آنها می‌تواند منجر به تغییر حساسیت آنها به عوامل ضد میکروبی شود. ترکیب پوشش سلولی باکتری می‌تواند در پاسخ به کاهش مواد غذایی و غیره تغییر کند. بنابراین، تغییر خصوصیات انتشاری و مرزی پوشش نیز به نوبه‌ی خود تغییر می‌کند. در معرض قرار دادن باکتری با غلظت پایین از بیوساید می‌تواند منجر به سازش باکتری شود که نتیجتاً مقاومت آنها را سبب می‌شود. برای مثال در باکتری E. coli که تحت استرس‌هایی همچون گرما و یا UV قرار گرفته است یک سری پروتئین‌ها القاء می‌شوند که نسبت به هیدروژن پراکساید و UV مقاومت ایجاد می کنند. در حقیقت، می‌توان گفت که اکثر مقاومت‌ها حالت سازشی دارند و بعد از حذف عامل نیز از بین می‌روند. اگر بیوفیلم توسط عوامل ضد میکروبی تیمار شود سلول‌های نزدیک سطح بیوفیلم جایی که مواد غذایی بیشتر است، فعالیت تنفسی خود را از دست می‌دهند. از آنجایی که فعالیت تنفسی در اعماق بیوفیلم وجود دارد. این مورد اشاره به وضعیت فیزیولوژیکی ناهمگون سلول‌های درون بیوفیلم دارد(37).
1-24-5- سازش ژنتیکی
کاهش حساسیت بیوفیلم به وسیله‌ی سازش ژنتیکی نیازمند این است که حداقل بعضی از سلول‌ها در بیوفیلم یک فنوتیپ مقاوم و مجزا کسب کنند. انتقال ژن درون بیوفیلم و بین سلول‌ها می‌تواند سبب این مقاومت شود.
همچنین ساختار غشاء خارجی و وجود لیپوپلی‌ساکاریدها، فسفولیپیدها و پروتئین‌های خاص در آن و پمپ های جریانی و رفتارهای جمعی در مقاومت بیوفیلم به عوامل ضد میکروبی دخالت دارند(37).
1-25- اهداف و اهمیت این تحقیق
1- جداسازی و شناسایی باکتری های موجود در بیوفیلم
2- بررسی خصوصیات سطح سلول های پلانکتونیک و سلول های بیوفیلم و اتصال آن ها به سطوح
3- بررسی ساختار بیوفیلم ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی و تشکیل آن ها( نیاز به تحقیقات بیشتر برای شناسایی ساختارهای متنوع در بیوفیلم ها)
4- بررسی اثر بیوساید های متنوع در غلظت های متفاوت روی بیوفیلم باکتری ها به منظور حذف آن و یا کشتن سلول های درون بیوفیلم از روش جدید میکروتیتر پلیت
فصل دوم
2-1- مواد و وسایل
2-1-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده
هودلامینار Slee mains VLFS 536
میکروسکوپ Nikon
ورتکس Heidolph
انکوباتور Memmert
سانتریفوژبا دور U/min 6000 Sigma3-E-1
اتوکلاو Iran toulid
ترازوی دیجیتالی با حساسیت 1/گرم Kern510
شیکر Infors
ترازو با حساسیت 0001/گرم Kern870
میکروپلیت‌های 96 خانه‌ی ته صاف
دوربین عکاسی دیجیتالی Sony
پیپت
کاغذpH و دستگاه pH متر. Seibold
پیپتور
سمپلر در اندازه‌های 100-10 و 1000-100 میکرولیتری به همراه تیپ‌های مناسب ساخت کارخانه‌ی Eppendorf.
بالون حجمی(ژوژه) در اندازه‌های 50 و 100 میلی‌لیتری برای به حجم رساندن محلول‌‌ها.
2-1-2- مواد ضد میکروبی یا بیوسایدها
Darmstadt
NaOCl 13%
Merck
H2O2 30%
Merck
Glutaraldehyde 25%
SERVA
Sulfathiazole
Merck
Alkyl-dimethylbenzyl ammonium chloride
2-1-3- مواد مورد استفاده
محلول‌های رنگ‌آمیزی Gram
Labtron
اسید استیک گلاسیال 33%
Merck
محلول‌های رنگ‌آمیزی اسپور

محلول فنل رد

محلول اسید سولفانیلیک

محلول ?-نفتیل‌آمین

هیدروکربن اکتان

محلول کریستال ویوله 1%

محلول 2،3 و 5-تری‌فنیل تترازولیوم کلراید 2/0%

محلول هیدروکسید پتاسیم

قند گلوکز

قند لاکتوز

قند آرابینوز

قند فروکتوز

قند مالتوز

قند مانیتول

اتانل 96%
نصر
محلول Tris-HCl mM
Merck
محلول NaCl

محلول KCl

محلول KH2PO4

محلول Na2HPO4,12H2O

محلول ساولن
آب مقطر
2- 1-4- محیط‌های کشت
محیط کشت نوترینت آگار(NA)
Merck
محیط کشت نوترینت براث(NB)

محیط کشت تریپتیکاز سوی آگار(TSA)

محیط کشت تریپتیکاز سوی براث(TSB)

محیط کشت تیوگلیکولات

محیط کشت نیترات براث

محیط کشت O/F(گلوکز، مالتوز، آرابینوز، لاکتوز)

محیط کشت چاپمن

محیط کشت لسیتیناز

محیط کشت سیترات

محیط کشت مک‌کانکی آگار

محیط کشت سیستین تریپتون آگار

محیط کشت هیدرولیز ژلاتین

محیط کشت SIM

محیط کشت VP

محیط کشت قندها

2-2- سویه‌های باکتری مورد استفاده
2-2-1- سویه‌های ایزوله شده‌ی مورد استفاده در این تحقیق
منبع
نام سویه‌ی ایزوله شده
Cooling tower
Bacillus licheniformis

Bacillus polymyxa

Micrococcus loteus

Acinetobacter (PTC2)

Acinetobacter (PTC3)

BRH4

ACT5
توضیح اختصارات: PTC : نام مستعار برای شناسایی اسینتوباکتر ها، BRH4 : این سویه باکتری با توجه به تست های انجام شده احتمالا” برانهاملا می باشد. ACT5: این سویه باکتری با توجه به تست های انجام شده احتمالا” اکتینوباسیلوس می باشد.
2-2-2- مشخصات سویه‌ی استاندارد مورد استفاده در این تحقیق
Pseudomonas aeruginosa PTCC1074 ATCC9027
برای نگهداری سویه‌ها به مدت طولانی در فریزر ?C70-، از محیط کشت مایع نوترینت براث به علاوه‌ی 40% گلیسیرول استفاده شد.
2- 3- مواد و روش‌های به کار رفته برای نمونه‌برداری
2-3- 1-روش‌های به کار رفته برای نمونه‌برداری
مرحله‌ی اول کار نمونه‌برداری از بیوفیلم‌های موجود در سیستم گردشی خنک کننده‌ی آب56 می‌باشد. برای این منظور سیستم خنک کننده‌ی مبدل‌ها و جت‌های کارخانجات شیمیایی و پلی‌اکریل اصفهان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. در شکل (2-1 و 2-2 ) نمایی کلی از سیستم خن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *