منابع مقاله با موضوع بیوفیلم، بیوساید، بیانگر

بیوفیلم مخلوط باکتری ها( سویه های اسینتوباکتر، باسیلوس و میکروکوکوس با هم) (نمودار3-11)
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
3-8-2- اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC)H2O2 در غلظت های مختلف روی بیوفیلم باکتری ها به طور جداگانه و روی بیوفیلم مخلوط باکتری ها(سویه های اسینتوباکتر، باسیلوس و میکروکوکوس با هم)
اثر H2O2روی بیوفیلم اسینتوباکتر PTC3 در نمودار (3-12) از شکل(3-21) دیده می شود. افزایش غلظت این بیوساید از 500 تا ppm 2000 سبب حذف بیوفیلم اسینتوباکتر PTC3 از 69 تا 94% شده است. در تمام غلظت های این بیوساید هیچ سلول باکتری درون بیوفیلم زنده نمانده است. در غلظت ppm 500 با توجه به 69% حذف بیوفیلم، تمام سلول های درون بیوفیلم، کشته شده اند.
با توجه به نمودار (3-13) افزایش غلظت این بیوساید از 500 تا ppm 2000 بین 19 تا 47% از بیوفیلم اسینتوباکترPTC2 را حذف کرده است. می توان گفت که بیوفیلم این باکتری نسبت به حذف توسط این بیوساید از خود مقاومت نشان داده است. اما در کمترین غلظت این بیوساید تمام سلول های درون بیوفیلم کشته شده اند.
(نمودار3-13) (نمودار3-12)
شکل(3-21): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) H2O2 در غلظت های مختلف روی بیوفیلم اسینتوباکترPTC3 (نمودار3-12) و اسینتوباکترPTC2 (نمودار3-13) به طور جداگانه
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
در نمودار(3-14) از شکل(3-22) اثر حذفی بیوفیلم باسیلوس پلی میگزا توسط این بیوساید(H2O2 )در غلظـت های 500 و ppm 1000 نزدیک به 50% می باشد. این توانایی حذف بیوفیلم در غلظت 1500 و ppm 2000 به ترتیب به 67 و 92% می رسد. این در حالیست که در کمترین غلظت این بیوساید تمام سلول های درون بیوفیلم کشته شده اند.
با توجه به نمودار(3-15) در غلظت ppm 500 از H2O2 تنها 20% از بیوفیلم باسیلوس لیکنی فرمیس حذف شده است. اما در غلظت های بالا تر بین 83 تا 100% از بیوفیلم حذف شده است. در تمام غلظت های فوق توانایی بیوساید برای کشتن سلول های مولد بیوفیلم نزدیک به 100% می باشد.
(نمودار3-15) (نمودار3-14)
شکل(3-22): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC)H2O2 در غلظت های مختلف روی بیوفیلم باسیلوس پلی میگزا(نمودار3-14) و باسیلوس لیکنی فرمیس(نمودار 3-15) به طور جداگانه
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
با توجه به نمودار (3-16) از شکل(3-23) در غلظت های 500 تا ppm 2000 از H2O2 هیچ اثری از بیوفیلم میکروکوکوس لوتئوس در چاهک ها دیده نمی شود. در حقیقت در این غلظت ها تمام بیوفیلم در چاهک ها حذف شده است.
نمودار(3-17) اثر این بیوساید روی بیوفیلم مخلوط را نشان می دهد. H2O2 از کمترین تا بیشترین غلظت خود 29 تا 74% از بیوفیلم مخلوط را حذف کرده است. این در حالی است که در کمترین غلظت این بیوساید تمام سلول های درون بیوفیلم کشته شده اند.
(نمودار3-17) (نمودار3-16)
شکل(3-23): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) H2O2 در غلظت های مختلف روی بیوفیلم میکروکوکوس لوتئوس(نمودار3-16) و بیوفیلم مخلوط باکتری ها( سویه های اسینتوباکتر، باسیلوس و میکروکوکوس با هم) (نمودار3-17)
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
3-8-3- اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) گلوتار آلدهید در غلظت های مختلف روی بیوفیلم باکتری ها به طور جداگانه و روی بیوفیلم مخلوط باکتری ها(سویه های اسینتوباکتر، باسیلوس و میکروکوکوس با هم)
با توجه به نمودار (3-18) از شکل(3-24) افزایش غلظت بیوساید از 40 تا ppm 100 اثر چندانی در حذف بیوفیلم اسینتوباکترPTC3 نداشته است. به این صورت که در بالاترین غلظت این بیوساید در حدود 44% از بیوفیلم حذف شده است. اما در کمترین غلظت این بیوساید، 100% از سلول ها کشته شده اند.
نـمودار(3-19) مـربوط به بـیوفیـلم اسینتوباکترPTC2 می باشد. با توجه به نمودار گلوتار آلدهید در غلظت ppm 40 اثر بسیار ضعیفی در حذف بیوفیلم دارد( توانایی حذف 6/2% از بیوفیلم ). اما در غلظت های 60 تا ppm 100 اثر حذفی آن بین 22 تا 33% می باشد. بین توانایی حذف بیوفیلم در این غلظت ها اختلاف معنی داری وجود ندارد. که این خود بیانگر پتانسیل پایین این بیوساید در حذف بیوفیلم می باشد. اما این بیوساید در کمترین غلظت خود توانایی کشتن 100% از سلول های درون بیوفیلم را دارد.
(نمودار3-19) (نمودار3-18)
شکل(3-24): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) گلوتار آلدهید در غلظت های مختلف روی بیوفیلم اسینتوباکترPTC3 (نمودار3-18) و اسینتوباکترPTC2 (نمودار3-19) به طور جداگانه
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
با توجه به نمودار (3-20) از شکل(3-25) غلظت های بیوساید از 40 تا ppm 100 در حدود 44 تا 50% از بیوفیلم باسیلوس پلی میگزا را حذف کرده اند( عدم اختلاف معنی دار بین داده های حاصل از غلظت های متفاوت این بیوساید). این در حالی است که این بیوساید در پایین ترین غلظت خود تمام سلول های درون بیوفیلم را کشته است.
اثر گلوتار آلدهید روی بیوفیلم باسیلوس لیکنی فرمیس در نمودار(3-21) نشان داده شده است. با افزایش غلظت این بیوساید از 40 تا ppm 100 تنها بین 15 تا 29% از بیوفیلم باسیلوس لیکنی فرمیس حذف شده است(عدم اختلاف معنی دار بین داده های حاصل از غلظت های متفاوت این بیوساید). اما بر خلاف قدرت کم این بیوساید در حذف بیوفیلم، توانایی بالایی در کشتن سلول های مولد بیوفیلم دارد.
(نمودار3-21) (نمودار3-20)
شکل(3-25): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) گلوتار آلدهید در غلظت های مختلف روی بیوفیلم باسیلوس پلی میگزا(نمودار3-20) و باسیلوس لیکنی فرمیس(نمودار 3-21) به طور جداگانه
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
نمودار(3-22) اثر گلوتار آلدهید روی بیوفیلم مخلوط باکتری ها را نشان می دهد. با توجه به نمودار، اثر حذفی این بیوساید روی بیوفیلم مخلوط بسیار ناچیز و نزدیک به 20% برای اکثر غلظت های مورد استفاده می باشد. اما قدرت کشندگی این بیوساید همانند اثر آن روی سایر بیوفیلم ها نزدیک به 100% می باشد.
اثر این بیوساید بر روی بیوفیلم میکروکوکوس لوتئوس مورد بررسی قرار نگرفت.
(نمودار3-22)
شکل(3-26): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) گلوتار آلدهید در غلظت های مختلف روی بیوفیلم مخلوط باکتری ها( سویه های اسینتوباکتر، باسیلوس و میکروکوکوس با هم) (نمودار3-22)
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
3-8-4- اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) سولفاتیازول در غلظت های مختلف روی بیوفیلم باکتری ها به طور جداگانه و روی بیوفیلم مخلوط باکتری ها(سویه های اسینتوباکتر، باسیلوس و میکروکوکوس با هم)
نمودار(3-23) از شکل(3-27) اثر این بیوساید روی بیوفیلم اسینتوباکترPTC3 را نشان می دهد. این بیوساید در غلظت های 10، 30 و ppm 70 نزدیک به 30% از بیوفیلم این باکتری را حذف کرده است( عدم اختلاف معنی دار این داده ها با غلظت ppm 50). به همین ترتیب هیچ اختلاف معنی داری بین اثر کشندگی این بیوساید در تمامی غلظت ها مشاهده نمی شود. که این بیانگر کار آیی بسیار پایین این بیوساید در حذف و کشتن سلول ها می باشد. همانطور که در نمودار(3-24) دیده می شود توانایی حذف بیوفیلم اسینتوباکترPTC2 توسط این بیوساید در غلظت های 10 تا ppm 70 بین 40 تا 60% می باشد(عدم اختلاف معنی دار بین داده های حاصل از توانایی حذف بیوفیلم توسط بیوساید). همچنین این بیوساید در کشتن سلول ها بسیار ناموفق می باشد. زیرا بین میانگین های حاصل از توانایی حذف بیوفیلم توسط بیوساید و قدرت کشتن سلول ها در بیوفیلم در هر غلظت اختلاف معنی دار وجود ندارد.
(نمودار3-24) (نمودار3-23)
شکل(3-27): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) سولفاتیازول در غلظت های مختلف روی بیوفیلم اسینتوباکترPTC3 (نمودار3-23) و اسینتوباکترPTC2 (نمودار3-24) به طور جداگانه
توضیح علائم: CV : رنگ کریستال ویوله که بیانگر میزان حذف بیوفیلم توسط بیوساید می باشد. TTC : رنگ تری فنیل تترازولیوم کلرید که بیانگر میزان کشندگی سلول های درون بیوفیلم توسط بیوساید می باشد.
در نمودار(3-25) از شکل(3-28) افزایش غلظت این بیوساید از 10 تا ppm 70 سبب حذف 29 تا 37% از بیوفیلم باسیلوس پلی میگزا شده است. این در حالی است که این بیوساید در غلظت های 10 و ppm 30 از قدرت کشندکی برخوردار نیست. ولی در غلظت های 50 و ppm 70 نزدیک به 70% از باکتری های درون بیوفیلم را از بین برده است.
اثر سولفاتیازول روی بیوفیلم باسیلوس لیکنی فرمیس در نمودار(3-26) نشان داده شده است. در غلظت های 10 تا ppm 70 از این بیوساید بین 30 تا 57% از بیوفیلم این باکتری حذف شده است. اما با توجه به نمودار و عدم اختلاف معنی دار بین داده های حاصل از توانایی حذف بیوفیلم و کشتن سلول های درون آن، مشخص می شود که این بیوساید در کشتن سلول ها ناموفق بوده است.
(نمودار3-26) (نمودار3-25)
شکل(3-28): اثر حذفی( ستون های CV) و کشندگی(ستون های TTC) سولفاتیازول در غلظت های مختلف روی بیوفیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *