منابع تحقیق درمورد مؤلفه‌های و مؤلفه های


Widget not in any sidebars
سطح کانوپی 6553/0 4664/0 4758/0- 6485/0
ارتفاع بوته 8159/0 0169/0 7694/0- 2721/0
تعداد برگ در بوته 4797/0- 7930/0 7044/0 6024/0
تعداد شاخه در بوته 6954/0- 3302/0 7639/0 0952/0
تعداد گل در شاخه 8705/0- 1028/0 8588/0 1756/0-
درصد اسانس 2154/0 7130/0 0192/0 7446/0
واریانس مقادیر 596/3 562/2 444/3 207/2
درصد واریانس 6/63 4/36 93/60 07/39
تغییرات کل 45% 26% – –
4-11- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
اطلاعات بدست آمده 4-4 نشان می‌دهد که با افزایش تعداد مؤلفه‌های استخراج شده، مقدار ویژه مؤلفه کاهش پیدا می‌کند. نتیجتاً استنباط می‌شود که با استفاده از متغییرهای ارزیابی شده در جمعیت های مورد مطالعه گیاه ذوفایی با این رویه آماری، چهار مؤلفه اصلی استخراج شد که مجموعاحدود 91درصد از تغییرات درصداسانس را شامل میگردد. ضرایب در هر مؤلفه به‌نوعی نشان دهنده ارتباط بین مؤلفه با متغییرها می‌باشد(لیلا و الخطیب2005). با این حال برای نشان دادن مشارکت صفات در مؤلفه‌ها اقدام به محاسبه سهم دقیق هر متغییر در مؤلفه استخراج گردید.برای پی بردن به سهم هر صفت در مؤلفه اصلی از توان دوم ضریب همبستگی بین هر مؤلفه اصلی و هر متغییر(صفت) استفاده می‌شود. این ضریب همبستگی از فرمول زیر بدست می‌آید.
rPCi, Xj = aij* : رابطه 4-1
که در آن rPCi, Xj ضریب همبستگی بین مؤلفه اصلی iام و متغییر Jام، aij ضریب Xjدر مؤلفهPCi ، bi نیز i امین مقدار ویژه یا واریانس PCi و Sjواریانس Xj می‌باشد.
PCi = a’iX = a11X1 + a12X2 +… +a1pXp : رابطه 4-2
و به این صورت r2PCi, Xj آن قسمت از تغییرات Xj را که توسط PCi قابل توضیح است بدست می‌آورد(فرشادفر1380). در مؤلفه‌های محاسبه شده با استفاده از روابط مذکور برآورد شد و در جدول4-4 مرتب گردید. نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی با استفاده از 8 صفت اندازه‌گیری شده در رقم مورد مطالعه شامل مقدار ویژه، نسبت واریانس توجیه شده توسط هر مؤلفه‌ و واریانس تجمعی توجیه شده در جدول 4-4 نشان داده شده است. در این بررسی تعداد 4 مؤلفه اصلی اول جمعاً 8/90 درصد از کل واریانس موجود را توجیه نمودند. سهم مؤلفه‌ها از این میزان تنوع به ترتیب 9/44، 7/25، 1/12، 08/0 درصد بود.
مؤلفه اول نشان داد، صفات تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه در بوته و تعداد گل در شاخه بیشترین سهم منفی و صفات عرض برگ، ارتفاع بوته، سطح کانوپی، طول برگ ودرصد اسانس بیشترین سهم مثبت را در این مؤلفه‌ دارند و در مجموع این مؤلفه 45درصد از تغییرات عملکرداسانس را شامل می‌شود. مؤلفه دوم نشان داد تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه در بوته و تعداد گل در شاخه، عرض برگ، ارتفاع بوته، سطح کانوپی، طول برگ ودرصد اسانس بیشترین سهم مثبت را در این مؤلفه داشتند. پس می‌توان گفت این مؤلفه باعث افزایش رشد رویشی ذوفایی می شود.
در مؤلفه سوم بیشترین نقش مثبت را صفت عرض برگ، طول برگ، سطح کانوپی، تعداد شاخه در بوته، تعداد گل در شاخه بیشترین سهم مثبت و صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، درصد اسانس بیشترین سهم منفی را داشته‌اند و در مؤلفه چهارم عرض برگ و ارتفاع بوته، بیشترین سهم مثبت رادر افزایش میزان درصد اسانس دارد که این میزان برابر با 08/0 درصد می باشد و صفات طول برگ، سطح کانوپی، تعداد برگ در بوته، تعداد گل در شاخه، درصد اسانس بیشترین سهم منفی را شامل می شوند. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیق نقدی بادی در سال 1381 و نتایج بهمن زادگان جهرمی 1385 مطابقت دارد و با نتایج سفید کن و عسگری سال 1384 مطابقت ندارد.
جدول4-4- مقادیر ویژه برای متغییرهای ارزیابی شده با استفاده از رویه آماری تجزیه به مؤلفه های اصلی
متغییرها مؤلفه1
مؤلفه2
مؤلفه3
مؤلفه4
عرض برگ
47536/0
06611/0
14205/0
09903/0