منابع تحقیق درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

ایجاد می‌کند که بتوانند به ارزیابی سود‌ها و توان رشد و همچنین ریسک در سیاست سرمایه گذاری شرکت بپردازند. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای سرمایه گذارا مفید خواهد بود که بر روی قیمت سهام یا حجم معامله اثر گذار باشد. با توجه به فرضیه بازار کارآمد، قیمت‌های سهام همه اطلاعات موجود را بکار می‌گیرند و بنابراین بر روی اطلاعات حسابداری موثر هستند. با این وجود چندین مسئله وجود دارد که این فرضیه را با چالش مواجه می‌کند و باعث ایجاد این طرز تفکر می‌شود که اعداد حسابداری ممکن است محتوای اطلاعاتی ضعیفی داشته باشند و اطلاعات حسابداری ممکن است وبرای سرمایه گذاران مفید نباشد. فراتر از خطاهای ارزیابی به دلیل روش شناسی‌های غیر مناسب و گروهبندی‌های حسابداری که بصورت بالقوه توسط فرصت طلبان مدیریتی سوء هدایت شده اند، برخی از تحقیق‌ها حاکی از تفاوت و عدم یکنواختی در تفاسیر سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعات هستند. این عدم تقارن به دلیل بی قاعدگی و بی نظمی در جمع آوری و پردازش اطلاعات و در نتیجه روش‌ها و مهارت‌های مختلف بکار گرفته شده است(اسکات2، 128، 2003).
مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، به این معنی است که طرفین معامله اطلاعات یکسانی ندارند. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‌های اسپنس3، اکرلوف4 و استیلیتز5 (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2004) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع، می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش نامناسب، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
کمبود اطلاعات، یا وجود اطلاعات گمراهکننده باعث تصمیمگیریهای اقتصادی نامطلوب، اتلاف منابع اقتصادی، اختلال در بازارهای سرمایه، فقر اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه به خاطر عدم تخصیص بهینه منابع کمیاب خواهد شد. یکی از پیش شرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، وجود اطلاعات مالی به منظور تصمیمگیری درباره خرید، نگهداری، یا فروش سهام، ارزیابی عملکرد مدیران است (اصول پذیرفته شده حسابداری، 1974، 71).
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر افراد تجزیه و تحلیل می‌شود و بر مبنای آن تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. این اطلاعات و نحوه تأثیر آن بر رفتار استفاده کنندگان، بویژه سهامداران باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام می‌شود زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتی را شکل می‌دهد. بنابراین در صورت نشت اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران بواسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه قابل مشاهده می‌باشد که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.
باتاچاریا و همکاران6 (2012) نشان می‌دهند که یکی از نقش‌های اصلی اطلاعات حسابداری فراهم کردن اطلاعاتی برای تخصیص کارایی سرمایه در بازار‌های مالی می‌باشد. آنان همچنین بیان می‌کنندکه به علت این واقعیت تصمیم‌ها و پیامد‌های کیفیت اطلاعات حسابداری منفعت اصلی برای سرمایه گذاران، مدیران و تنظیم کننده‌های استاندارد می‌باشد.
آکرلوف (1970) گزارشگری و افشای اطلاعات مالی برای عملکرد مطلوب بازار سرمایه ضروری است تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا عمدتاً به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه کارگذاری بین مالکان سرمایه و مدیریت بوجود می‌آید. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی متأثر از تفاوت اطلاعاتی و انگیزه ای متناقض بین کارآفرینان و پس انداز کنندگان می‌باشد این موضوع بطور بالقوه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود
لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای آن توسط شرکت‌ها و تأثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان عاملی مهم جهت تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید یا فروش سهام خود، رابطه بین کیفیت افشا وعدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-4) جنبه نوآوری تحقیق
یکی از عواملی که بر عدم تقارن اطلاعاتی و توزیع اطلاعات بصورت گوناگون در بازار تاثیر می‌گذارد، کیفیت افشا می‌باشد. بطوری که بر عملکرد شرکت‌ها و سود سهامداران تاثیر گذار می‌باشند. از طرف دیگر در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی مطالعاتی صورت گرفته است و به نظر می‌رسد تحقیقی در رابطه با کیفیت افشا و عدم تقارن انجام نشده باشد.
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.
1-6) سوالات تحقیق
1-6-1) سوال اصلی
آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
1-6-2) سوالات فرعی
سوال فرعی اول:
آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
سوال فرعی دوم:
آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
1-7) فرضیه‌های تحقیق
1-7-1) فرضیه اصلی
بین سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
1-7-2) فرضیه‌های فرعی
فرضیه فرعی اول:
بین سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
بین سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
1-8) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از جمله تحقیق های کاربردی است. از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است که با استفاده از داده‌های مشاهده شده انجام می‌شود(خاکی، 1388، 218).
1-9) قلمرو تحقیق
1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق در برگیرنده موضوع‌های کیفیت افشای اختیاری و افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی است.
1-9-2) قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1388 الی انتهای سال 1392 می‌باشد.
1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌پذیرد.
1-10) روش نمونه گیری
جهت نمونه گیری از نمونه گیری حذف سیستماتیک یا غربالگری استفاده می‌شود.
1-11) روش و ابزار گردآوری داده‌ها
در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و اطلاعات مربوط به فرضیه ها، روش کتابخانه ای شامل اطلاعات موجود در هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و سالنامه‌ها، کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می‌باشد.
اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‌های مربوط به گزارش مالی شرکت‌ها از قبیل سایت rdis وcodal استخراج گردیده است.
1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مورد نظر از آزمون‌های رگرسیون خطی استفاده می‌شود.
1-13) مدل تحقیق
برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.
ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t
ABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش)
QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری
SIZE = اندازه شرکت LEV = نسبت اهرم
INS = درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی OWNCON = تمرکز مالکیت سهامدارن عمده
£= درصد خطا
1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی
1-14-1) تعریف متغیرهای مستقل
کیفیت افشا7: به اطلاعات مالی مربوط اعم از اطلاعات مالی داخل و یا خارج از متن صورت‌های مالی اشاره دارد که این اطلاعات توضیحات مفصلی رادر مورد وضعیت مالی شرکت و نتایج حاصل از عملکرد آن را ارائه می‌کنند و شامل روش‌های بکار رفته در صورت‌های مالی بوده و در برگیرنده ی شرایط مرتبط با وجود بیش از یک گزینه برای انتخاب، یا انتخاب روش‌های حسابداری به شکل غیر معمول یا خلاقانه می‌باشد(ولک و جیمز8).
افشای اختیاری9: افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که فراتر از الزامات قانونی می‌باشد که می‌کوشد مشکلات بین سهامداران عضو(دارندگان اطلاعات نهانی) و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی کاهش دهد.
افشای اجباری10: شامل افشای تمامی موارد و اقلامی میباشد که بر اساس الزامات قانونی، قوانین و مقررات حاکم بر گزارشگری مالی (قانون تجارت، قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین بورس اوراق بهادار)، استانداردهای حسابداری و مراجع حرفهای، باید در اختیار مراجع ذیصلاح گذاشته شود.
تعریف عملیاتی کیفیت افشا: این شاخص توسط امتیازهایی که توسط بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌های سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه و 12 ماهه برای هر شرکت منتشر می‌شود، محاسبه می‌شود.
1-14-2) متغیر وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی11: اطلاعات غیر یکسان (مالی یا هر نوع اطلاع درباره یک شرکت ) را عدم تقارن اطلاعاتی گویند.
تعریف عملیاتی عدم تقارن اطلاعاتی: تفاوت بین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را مبنای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌دهند.
1-14-3) متغیر‌های کنترلی
اندازه شرکت12: یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می‌گذارد اندازه شرکت میباشد. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ ممکن است اطلاعات بیشتری را افشا کنند چرا که انجام این کار در زمینه مسائل اختصاصی و غیر اختصاصی هزینه کمتری در بر دارد. واتز و زیمرمن13 (1990) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. اگه اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده به این دلیل است، تا اطلاعات بر اساس اندازه شرکت تعدیل شود تا نتایج تحت تاثیر اندازه شرکت‌ها قرار نگیرد، چرا که میزان تامین مالی شرکت‌ها به دلیل بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها متفاوت است و در بسیاری از تحقیق‌های انجام شده در ارتباط با این تحقیق، اندازه شرکت متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.که در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار استفاده می‌گردد.
اهرم14: نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است، در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. هر چه این نسبت بزرگتر باشه درجه ریسک مالی بیشتر است. نسبت‌های اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی هایش می‌باشند.
مالکیت نهادی15:
سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، بیمه ها، بنیادها، موسسه‌های بازنشستگی و. .. اطلاق میشود. میزان مالکیت نهادی ا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *