منابع تحقیق درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

اعلامیه‌های سود مرتبط باشد.
بهاتاچارای و همکاران59(2012) با انجام تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند باعث کاهش اعلان قیمتهاو در نتیجه کاهش نقدینگی گردد. از طرفی آنها دریافتند که شرکت هایی که دارای سود ضعیف می‌باشند در هنگام اعلان سود، عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری را تجربه می‌نمایند.
چانگ و همکاران60(2010)در مورد کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی دریافتند که کیفیت افشا می‌تواند به عنوان برنامه ای کارآمد، چگونگی ارتباط با سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، یعنی می‌تواند بر موقعیت افشای شرکت، چگونگی توجه تحلیلگران به شرکت، جذب سرمایه گذاران نهادی، بهبود درک عمومی کاهش هزینه سرمایه و در نهایت گزارش دهی و افزایش استاندارد‌های افشا بیانجامد. نتایج نشان داد شکاف قیمتی به صورت منفی با افشای اطلاعات در ارتباط است. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی از طریق شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا تعیین شده با افزایش کیفیت افشا کاهش می‌یابد.
مطالعات ورچیا و دیاموند (1991) نتایج افشای اختیاری اطلاعات را آزمون کردند و نتیجه گرفتند که افشای بیشتر اطلاعات باعث منتفع شدن سرمایه گذاران می‌شود در صورتی که این افشای اطلاعات عمومی برای همه سرمایه گذاران صورت بگیرد عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین فعالیت‌های پرهزینه جمع آوری اطلاعات برای همه سرمایه گذاران کاهش می‌یابد.
لانگ و لاندهولم61(2010) ادعا نمودند که افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود و سهامداران به طور مؤثر می‌توانند بر روی مدیریت شرکت نظارت نمایند.
بیک و براون62 (2011) این مسئله را مطرح نمودند که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی موثر افشای حسابداری آگاهی دهنده بهتری را انجام می‌دهند که این موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. مسئله حاکمیت شرکتی به طور درون زا از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی ناشی می‌شود. مسئله تضاد منافع باعث می‌شود تا ارزشیابی بازار شرکت و عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد.
السعید(2011) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که شرکت‌های با بازده بالاتر حقوق صاحبان سهام متمایل به افشای اطلاعات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های با بازده پایین‌تر می‌باشند.
واتس و لافوند(2012) نشان دادند که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشای پایین‌تری را ارائه دهند. برعکس، هنگامی که شرکت‌ها در حال اتمام پروژه‌های سرمایه گذاری خود هستند و توان بالقوه رشد آتی آن‌ها پایین‌تر است، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی افزایش می‌یابد.
کولینان و همکاران(2012) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر بهبود اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا، به این نتیجه رسیدند که بهبود اظهارنظر حسابرس و میزان آن بر به موقع بودن افشا گزارشهای مالی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. نتایج یافته‌های آنان نشان داد تغییر اظهارنظر حسابرس به مقبول به عنوان خبر خوب دارای بیشترین تأثیر و تغییر اظهارنظر حسابرس به مردود به عنوان خبر بد دارای بیشترین تأثیر بر زمانبندی افشا شرکت‌ها است.
2-5-2) تحقیق‌های داخلی
قائمی و همکاران(1385) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. آنان بیان می‌کنند یکی از عوامل مؤثر بر روند قیمت سهام شرکت‌ها نشانه و علایمی است که بصورت اطلاعات و پیش بینی‌های مختلف از داخل آن شرکت‌ها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می‌گیرد. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، اطلاعات سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می‌باشند.
احمدپور و همکاران (1388) کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی طی سال‌های (1387- 1383) را بررسی کردند. در واقع به دنبال یافتن پاسخ برای این سوال بودند که آیا افزایش کیفیت افشا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد؟ در این تحقیق از امتیازهای سالیانه کیفیت افشای شرکتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی داری وجود دارد، در واقع با افزایش کیفیت افشا تلاش سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد.
دستگیر و بزاز زاده(1388) در تحقیقی با عنوان تأثیر میزان افشای (اجباری) بر هزینه سهام عادی به این نتیجه رسیدند که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران در شرکت‌هایی که دارای میزان افشا بیشتر یا ریسک کمتری هستند تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری دارند.
رحیمیان و همکاران (1388) رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میان حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
احمد پور و عجم(1389) رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. هدف این بود که آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها دارد یا خیر. نتایج نشان داد کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
حجازی و همکاران(1389) تأثیر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشر شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. این بررسی بر اساس سه مقطع زمانی بود:
1. دوره قبل از مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 80 (1378 تا 1380 دوره مورد بررسی)
2. دوره بعد از تصویب مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 80 تا پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار (1381تا 1384دوره مورد بررسی)
3. دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار(1385 تا 1387 دوره مورد بررسی). کیفیت اطلاعات در این تحقیق بر اساس سرعت ارائه اطلاعات(به موقع بودن) و خطای پیش بینی(اتکاپذیری) اندازه گیری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که درصد خطای پیش بینی سود کاهش نیافته، که به نظر می‌رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط ‌باشد. اعلام سود رسمی شرکت‌ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است. در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است.
رحیمیان و همکاران (1391) ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کردند و برای سنجش کیفیت سود از دو الگوی دچو و دی چو (2002) و الگوی اسلوان (1996) و بررسی سنجش عدم تقارن اطلاعات در فرضیه اول از معیار درصد شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصداثر قیمت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معنی داری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد.
ستایش و کاظم نژاد(1391) در تحقیقی تحت عنوان” شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره نیافتند.
اعتمادی و همکاران(1392) محتوای ارزشی افشای اجباری را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزارش‌های شرکت‌ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیم گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.
نگاره 2-1 خلاصه تحقیق‌های خارجی
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج
آنجنیکا و کارامانو و همکاران (2005)
تاثیر ساختار هیات مدیره بر مدیریت و میزان افشای شرکت‌ها
طبق این مطالعات شرکت‌ها دارای هیأت مدیره کاراتر و موثرتر، پیش بینی‌های سود دقیقتری را منتشر می‌کنند. بنابراین کیفیت بالای هیأت مدیره باید پیش بینی‌های سود دقیق تر و بیشتر و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در اطراف اعلامیه‌های سود مرتبط باشد.
بوتوسان
(2010)
بررسی رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
بین شاخص کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های تولیدی رابطه منفی وجود دارد.
چانگ و همکاران
(2010)
بررسی رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
شکاف قیمتی به صورت منفی با افشای اطلاعات در ارتباط است.
لانگ و لاندهوم
(2010)
بررسی رابطه بین افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی
افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود.
بیک و براون (2011)
بررسی حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی
شرکت‌های با حاکمیت شرکتی موثر افشا حسابداری آگاهی دهنده بهتری را انجام می‌دهند که این موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد.
کولینانو و همکاران
(2012)
تأثیر بهبود اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا
بهبود اظهارنظر حسابرس و میزان آن بر به موقع بودن افشای گزارشات مالی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. تغییر اظهارنظر حسابرس به مقبول به عنوان خبر خوب ببشترین تأثیر و تغییر اظهارنظر حسابرس به مردود به عنوان خبر بد دارای بیشترین تأثیر بر زمانبندی افشا شرکت‌ها است.
واتس و لافوند (2012)
بررسی کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی
شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشای پایین‌تری را ارائه دهند.
بهاتاچارای و همکاران (2012)
رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
آنان دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد.
نگاره 2-2 خلاصه تحقیق‌های داخلی
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج
قائمی و همکاران
(1385)
بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
یکی از عوامل مؤثر بر روند قیمت سهام شرکت‌ها نشانه و علایمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی‌های مختلف از داخل آن شرکت‌ها در دسترس سرمایه گذاران و سهامدارن قرار می‌گیرد.
احمدپور و همکاران
(1388)
بررسی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی طی سال های1387-1383شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
دستگیر و بزاززاده
(1388)
تأثیر میزان افشای اجباری بر هزینه سهام عادی
افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می‌شود.
رحیمیان و همکاران
(1388)
بررسی رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میان حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
احمدپور و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *