منابع تحقیق درباره عدم تقارن، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

عجم
(1389)
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندراد.
حجازی و همکاران
(1389)
بررسی تأثیر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشر شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاهش درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید که به نظر می‌رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط می‌باشد. اعلام سود رسمی شرکت‌ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است. در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است.
رحیمیان و همکاران
(1391)
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معنی داری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد.
فخاری و محمدی
(1391)
تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام(قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)
یافته‌های آن‌ها رابطه منفی معناداری بین افشا اطلاعات و شاخص نقدشوندگی سهام را نشان داد.
ستایش و کاظم نژاد
(1391)
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود آنها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره نیافتند.
اعتمادی و همکاران
(1392)
بررسی محتوی ارزشی افشای اجباری
افشاهای صورت گرفته در گزارش‌های شرکت‌ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیم گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1) مقدمه
در این فصل به نوع وروش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روش‌های آماری مورد استفاده، قلمرو تحقیق مطرح می‌شود.
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیق های کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‌باشد. تحقیق های کاربردی تحقیق هایی هستند که نظرها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیق های پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‌گیرد (خاکی، 1388، 202).
3-2) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، از جمله تحقیق های کاربردی است. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است که با استفاده از داده‌های مشاهده شده انجام می‌شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی هاست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند (خاکی، 1388، 218).
3-3) قلمرو تحقیق
3-3-1) قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق در برگیرنده موضوع‌های کیفیت افشای اختیاری و افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی است.
3-3-2) قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1388الی انتهای سال 1392 می‌باشد.
3-3-3) قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌پذیرد.
3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها
در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، و اطلاعات مربوط به فرضیه‌ها، روش کتابخانه‌ای شامل اطلاعات موجود در هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و سالنامه ها، کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می‌باشد.
اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، وهمچنین داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‌های مربوط به گزارش مالی شرکت‌ها از قبیل سایت rdis وcodal استخراج گردیده است.
3-5) جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. علت انتخاب این شرکت‌ها به عنوان جامعه آماری، سهولت دسترسی به صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها و همچنین دسترسی به بازده سهام شرکت‌ها در تاریخ‌های مختلف است. بعلت گستردگی جامعه آماری و و جود برخی ناهمگنی‌ها میان اعضای جامعه، شرایط زیر برای جامعه واجد شرایط قرار داد شده و نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک و هدفمند انتخاب خواهد شد با توجه به دوره زمانی 5 ساله تحقیق، شرایط یاد شده عبارتند از:
شرکت‌ها باید حداقل در ابتدای سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته و تا پایان سال 1392 سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکت‌ها جزء بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌های سرمایه گذاری، واسطه گری و هلدینگ و لیزینگ نباشد، زیرا ساختار گزارشگری در آنها متفاوت است (بازده این شرکت‌ها تابعی از سایر شرکت‌ها می‌باشند و منظور نمودن آن در نمونه موجب می‌شود که بازده شرکت‌های تشکیل دهنده پرتفوی این صنعت، بطور مضاعف در روابط منظور شود) به همین دلیل از جامعه مورد بررسی حذف میشود و همچنین شرکت‌ها باید سوده باشند.
دوره مالی شرکت ها، منتهی به تاریخ 29 اسفند هر سال باشد.
شرکت‌ها در طول این سالها تغییر سال مالی نداده و اطلاعات مورد نیاز به منظور استخراج داده‌ها در دسترس باشد.
شرکت‌ها نباید وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه داشته باشند.
100%
521 شرکت
کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1392
63%
317 شرکت
شرکت‌های که در سالهای 1388 الی 1392 در بورس حضور داشته اند
7%
((34شرکت
شرکت‌های هلدینگ و واسطه گر مالی
9%
((47 شرکت
شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها منتهی به 29/12 نمی باشد.
14%
((68 شرکت
تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات مالی آنها ناقص می‌باشد.
13%
(67 شرکت )
شرکت‌های دارای وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه
21%
101 شرکت
نمونه (جامعه واجد شرایط)
101 شرکت از جامعه آماری تحقیق جهت انجام آزمون فرضیه ها انتخاب شد، دوره تحقیق 5 سال متوالی است بنابراین حجم نهایی نمونه برابر با505 (101*5) می باشد
3-6) فرضیه‌های تحقیق
3-6-1) فرضیه اصلی
بین سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
3-6-2) فرضیه‌های فرعی
فرضیه فرعی اول:
بین سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
بین سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
3-7) مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
در نمودار(3-1) مدل تحلیلی تحقیق ارائه شده است.
متغیر وابسته متغیرهای مستقل
نمودار 3-1 مدل تحلیلی تحقیق
مدل‌های تحقیق:
3-7-1) مدل کلی تحقیق
ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t
3-7-2) مدل 1 جهت آزمون فرضیه فرعی اول
ABSIT = b0 + b1QD + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t
3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم
ABSIT = b0 + b1QE + b2 SIZE +b3LEV+ b4 INS + b5 OWNCON +£i,t
3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیق
متغیر‌های این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها شامل متغیر‌های مستقل، متغیرهای وابسته و متغیر‌های کنترلی می‌باشد که شرح زیر محاسبه می‌شوند:
در تحقیق حاضر متغیر کیفیت افشای اختیاری(QD) و کیفیت افشای اجباری (ED) به عنوان متغیرهای مستقل در و عدم تقارن اطلاعاتی (ABSIT معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است و همچنین متغیر‌های کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت(SIZE)، نسبت اهرم (LEV)، درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی(INS) و تمرکز مالکیت سهامدارن عمده(OWNCON) می‌باشد.
3-9) روش محاسبه متغیر‌های تحقیق
در ادامه هر یک از متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها ارائه می‌شود:
3-9-1) متغیرهای مستقل
اندازه گیری کیفیت افشا:
کیفیت افشای شرکتی متغیر مستقل تحقیق حاضر محسوب می‌شود. در این تحقیق از امتیاز‌های سالیانه کیفیت افشای شرکتی استفاده می‌شود، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردید. امتیاز‌های کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده برای دوره‌های 3، 6، 9، 12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می‌شود. این امتیاز‌ها ارزیابی بورس میزان آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس می‌نماید. امتیاز‌های مذکور، براساس میانگین وزنی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات افشا شده محاسبه می‌گردد. اطلاعات ارزیابی شده بر اساس مقررات افشای اطلاعات در بورس، ازجمله صورت‌های مالی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره ای3، 6 (حسابرسی شده) و 9 ماهه پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی 3 ،6 ، 9، 12 می‌باشد. تاخیر در ارسال اطلاعات بورس در مقایسه با مهلت‌های زمانی مقرر و تفاوت در سود‌های محقق شده نسبت به پیش بینی‌ها برای محاسبه به موقع بودن و قابلیت اتکای افشا استفاده گردیده است. برای محاسبه امتیاز کل افشای شرکتی، معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های دو سوم و یک سوم مورد استفاده قرار گرفته‌اند (لوبو و ژو، 2001).
3-9-2) متغیرهای وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی
برای سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتی شرکت‌ها از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می‌شود. از این مدل در تحقیقات متعددی استفاده شده است. در ایران نیز قائمی و وطن پرست(1384) و احمدپور و رساییان(1385) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از این مدل بهره گرفته اند. مدل یاد شده به شکل ذیل است:
ABSIT =(AP-BP)/(((AP+BP))⁄2) ×100
:(SPREAD) ABSIT دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:AP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت
:BP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید63 و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش64 نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش65 خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.
3-9-3) متغیر‌های کنترلی
اندازه شرکت (SIZE)
یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می‌گذارد اندازه شرکت می‌باشد. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار استفاده می‌گردد.
〖log〗_(m.v)⁡ln
نسبت اهرم (LEV)
نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه