منابع تحقیق درباره سطح معنادار، رگرسیون خطی، عدم تقارن اطلاعات

مستقل با متغیر وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب‌ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
4-3-1) نرمال بودن توزیع متغیرها
از جمله پیش فرض اساسی در استفاده از رگرسیون خطی مرکب و ANOVA نرمال بودن متغیرهاست. بدین منظور از آزمون ناپارامتریک کلموگروف-اسمیرونوف استفاده شده است و در این آزمون فرض‌ها به صورت زیر تنظیم گردیده است.
{█(H_0:.است نرمال ارزیابی مورد متغیر توزیع @H_1: .باشد نمی نرمال ارزیابی مورد متغیر توزیع)}
طی نگاره (4-2) نتایج ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و تابعی به صورت زیر خلاصه شده است:
نگاره 4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)
شرح پارامتر
متغیرها
عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد
505
ملاک آزمون
986/0
سطح معنادار
099/0
طی نگاره (4-2) مقدار آماره آزمون کلموگروف- اسمیرونوف و باتوجه به سطح معناداری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف که بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α ) است، می‌توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. بنابراین مقادیر مربوط به متغیر از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می‌کند.
4-3-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها برای دادههای ترکیبی، ازآزمون (HADRI) استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر‌ها می‌باشد که اگر مقدار p-value کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد می‌شود و متغیرها مانا هستند. نتایج مربوط به این آزمون در نگاره زیر منعکس شده است:
نگاره 4-3 نتایج آزمون مانایی متغیرها
متغیر
آماره
p-value
Absit
505
000/0
Q D
505
001/0
QE
505
005/0
Size
505
030/0
LEV
505
000/0
INS
505
000/0
OWNCON
505
001/0
p-value متغیر‌های ذکر شده کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر رد می‌شود و متغیرها مانا هستند.
4-3-3) بررسی ناهمسانی واریانس
با استفاده از آماره F (فیشر) براحتی می‌توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آماره F (Prob (F- Static)) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 پذیرفته شده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می‌شود. در صورتیکه خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می‌توان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) استفاده کرد. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال، از آزمون وایت ((White استفاده شده است.
فرضیات
شرح
مقدار آماره
احتمال
P-VALE
نتیجه
فرضیه 1
F-statistic
45525/3
07378/0
P≥05/0
همسانی واریانس
Obs*R-squared
326/18
06517/0
فرضیه 2
F-statistic
6265/4
0000/0
P <05/0 نا همسانی واریانس Obs*R-squared 35457/6 0000/0 نگاره 4-4 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت در فرضیه اول با توجه به اینکه آماره این آزمون‌ها در سطح 5% معنادار نیست، بنابراین فرض نا همسانی واریانس رد شده و همسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته می‌شود. در فرضیه دوم با توجه به اینکه آماره این آزمون‌ها در سطح 5% معنادار است، بنابراین فرض همسانی واریانس رد شده و ناهمسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته می‌شود. این موضوع از نقض فرض ناشی می‌گردد. چنین مشکلی در رگرسیون سبب خواهد شد که نتایج OLS دیگر کاراترین نباشد. برای رفع مشکل مزبور از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده می‌گردد. در سایر فرضیات نیز به این ترتیب می‌باشد. 4-3-4) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن آزمون Fبه جهت آزمون برابری ضرایب عرض از مبدا مقاطع مختلف و آزمون هاسمن نیز به منظور تبیین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد برآورد قرار گرفته اند نگاره 4-5 نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن فرضیات آماره F لیمر احتمال p-value نتیجه آماره هاسمن احتمال p-value نتیجه فرضیه 1 425/3 0000/0 P <05/0 داده‌های تابلویی 164/7 593/0 05/0P≥ اثرات تصادفی فرضیه 2 964/5 0000/0 P <05/0 داده‌های تابلویی 543/5 243/0 05/0P≥ اثرات تصادفی در فرضیه اول با توجه به اینکه مقدار p-value به دست آمده از آزمونF لیمر برابر با صفر می‌باشد، فرض صفر رد شده (05/0 p-value <) و روش دادههای تابلویی پذیرفته میشود. همچنین با توجه به مقدار p-value به دست آمده از آزمون هاسمن بزرگتر از 05/0 می‌باشد، فرض صفر آزمون هاسمن پذیرفته شده و روش اثرات تصادفی پذیرفته میشود.و در فرضیه دوم با توجه به اینکه مقدار p-value به دست آمده از آزمونF لیمر برابر با صفر می‌باشد، فرض صفر رد شده (05/0p-value <) و روش داده‌های تابلویی پذیرفته میشود. همچنین با توجه به مقدار p-value به دست آمده از آزمون هاسمن بزرگتر از از 05/0 می‌باشد، فرض یک آزمون هاسمن رد شده و روش اثرات تصادفی پذیرفته میشود. 4-3-5) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده‌ها از آزمون دوربین واتسون استفاده میگردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه 4 ≥DW≥ 0 می‌باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر 4 شود، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود 2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد. در تحقیق حاضر از این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *