منابع تحقیق درباره رگرسیون، سهامداران، ضریب تعیین

متکی است در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها بدست می‌آید. این نسبت به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
LEV= 〖liability 〗_(i,t)/〖asset 〗_(i,t)
اندازه گیری درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی (INS)
مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.
اندازه گیری درصد تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) (ONCON)
مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
نگاره 3-1 شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق
نوع متغیر
متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها
نماد
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی
دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
ABSIT
ABSIT= (AP-BP)/(((AP+BP))⁄2) ×100
مستقل
کیفیت افشا
افشای اختیاری
Q D
این شاخص توسط امتیازهایی که توسط بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه و 12 ماهه برای هر شرکت منتشر می‌شود، محاسبه می‌شود. برای محاسبه کل امتیاز افشای شرکتی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های یک سوم و دو سوم مورد استفاده قرار گرفته اند.
افشای اجباری
QE
کنترلی
شاخص ها
اندازه شرکت
SIZE
〖log〗_(m.v)⁡ln
اهرم
LEV
LEV= 〖liability 〗_(i,t)/〖asset 〗_(i,t)
درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی
INS
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.
درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)
OWNCON
مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها
ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و پس از آن با استفاده از آزمون‌های آماری، ناهمسانی واریانس و همبستگی داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل می‌شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها فرضیه‌ها آزمون می‌شوند.
3-11) آمار توصیفی
آماره‌های توصیفی متغیرهای تحت بررسی در این تحقیق شامل شاخص‌های مرکزی (میانگین و میانه)، شاخص‌های پراکندگی (واریانس وانحراف معیار)، شاخص‌های توزیع (چولگی وکشیدگی) ومقادیر کمینه وبیشینه می‌باشد.
3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر نه متغیر است که هدف تحقیق، بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب ‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده می‌شود.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد که عبارتند از حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم ‎خطی که تکیه بر نتایج آماری بدون توجه به پیش فرضهای مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیریها استفاده کرد. بنابراین قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، باید برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را بررسی نمود که به شرح ذیل می‌باشند:
3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها
از جمله پیش فرض اساسی در استفاده از رگرسیون خطی مرکب و ANOVA نرمال بودن متغیرهاست. بدین منظور از آزمون ناپارامتریک کلموگروف-اسمیرونوف استفاده شده است و در این آزمون فرض‌ها به صورت زیر تنظیم گردیده است.
H0 : نرمال
H1: غیر نرمال
3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها برای دادههای ترکیبی، ازآزمون فیشر-ADF استفاده می‌شود. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر‌ها می‌باشد که اگر مقدار p-valueکمتر از 0.05 باشد فرض صفر رد می‌شود و متغیرها مانا هستند.
H0: نامانا
H1: مانا
3-12-3) بررسی ناهمسانی واریانس
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی، موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال، از آزمون وایت ((White استفاده می‌شود. با استفاده از آماره F (فیشر) براحتی می‌توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آماره F ((Prob (F- Static) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 رد نشده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می‌شود. در صورتیکه خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می‌توان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) استفاده کرد.
H0: همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس
3-12-4) آزمون F لیمر
به منظور گزینش یکی ازروشهای داده‌های تابلویی و یا داده‌های تلفیقی از آماره F لیمر استفاده می‌شود. به عبارت دیگر آماره F لیمر تعیین می‌کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از شرکت‌ها وجود دارد یاخیر. درصورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی وجود داشته باشد، از روش داده‌های تابلویی و درغیر این صورت از روش داده‌های تلفیقی استفاده می‌شود. زیرا فقط داده‌ها روی هم انباشت شده و تفاوتی بین آن‌ها لحاظ نشده است.
: H0 داده‌های تلفیقی
H1: داده‌های تابلویی
3-12-5) آزمون هاسمن
اگر پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می‌شود روابط را می‌توان در قالب کدام یک از روشهای آثار ثابت و یا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می‌کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. درحالی که فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و در غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده می‌شود.
H0 : روش آثار ثابت
H1: روش آثار تصادفی
3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده‌ها از آزمون دوربین واتسون استفاده می‌شود. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه 4 ≥DW≥ 0 می‌باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر 4 شود، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود 2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد. در تحقیق حاضر از این آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء AR یا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برطرف می‌شود.
H0 : عدم وجود خود همبستگی
H1 : وجود خود همبستگی
3-12-7) ضریب همبستگی پیرسون،
ضریب همبستگی با حرف R نشان داده می‌شود و مقدار آن بین 1- و 1+ نوسان دارد. همبستگی مثبت مبین حرکت هم جهت متغیر تابع و متغیر مستقل است. در حالی که همبستگی منفی، حرکت دو متغیر را در جهات معکوس مشخص می‌نماید.
3-12-8) ضریب تعیین
ضریب تعیین، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می‌سازد. به ویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می‌دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده‌های آماری نمونه وجود دارد. البته افزایش ضریب تعیین در داده‌های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده‌های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود، این امر به طور منطقی به کاهش ضریب تعیین منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در یک دوره، نشانگر عدم هماهنگی داده‌های تحت بررسی است که این امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.
3-13) نرم افزار تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا داده‌های گردآوری شده را به صفحه گسترده اکسل منتقل و پس از سازماندهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews8 استفاد می‌شود.
3-14) خلاصه این فصل
در این فصل روش تحقیق، جامعه نمونه، قلمرو تحقیق، نحوه جمع آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها مطرح شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایههای اساسی هر تحقیق میباشد که به وسیله آن، کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشود. پس از آنکه در فصل سوم نحوه جمع آوری دادهها، متغیرهای مورد بررسی و روش شناسی تحقیق بیان گردید؛ در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافتههای آنها پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بیان میشود و سپس فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد و با استفاده از آماره‌های کای دو، آماره t و. .. تفسیر خواهند شد.
4-2) آمار توصیفی
آمار توصیفی برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات تحقیق‌ها به کار برده می‌شوند. در ابتدا آمارههای توصیفی دادههای تحت مطالعه محاسبه میگردد.
نگاره 4-1 آمار توصیفی متغیرهای مدل
نوع متغیر
متغیرها
متغیر
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی
دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
1174/0
879/1
259/0
402/0
مستقل
کیفیت افشا
افشای اختیاری
3124/0
5294/0
4197/0
0439/0
افشای اجباری
7534/0
635/2
2564/1
1.186
کنترلی
شاخص ها
اندازه شرکت
553/3
956/7
753/5
356/4
اهرم
30085/0
6287/1
616841/0
5831/0
درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی
0155/0
9742/0
3370/0
3856/0
درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت
(سهامداران عمده)
0416/0
07303/0
0478/0
0434/0
اصلی‌ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر عدم تقارن اطلاعاتی برابر با 259/0 می‌باشد که نشان می‌دهد بیشتر داده‌ها حول این نقطه تمرکز یافته اند.همچنین پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. در بین متغیرهای تحقیق افشای اختیاری دارای کمترین و اندازه شرکت بیشترین میزان پراکندگی را دارا می‌باشند.
4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر متغیر وابسته، مستقل وکنترلی می‌باشد، که هدف تحقیق، بررسی رابطه متغیرهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *