منابع تحقیق با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان


Widget not in any sidebars

شرکت‌های با بازده حقوق صاحبان سهام ( سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اول دوره) بالاتر، نسبت به شرکت‌ها با بازده حقوق صاحبان سهام پایین تر از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند (سینگ-وی و دسای، 1971).
3- در سال 1994، والاس وهمکاران وی در زمینه “رابطه بین جامعیت گزارش‌های سالانه شرکت‌ها و ویژگی‌های این شرکت در اسپانیا” تحقیقی تجربی انجام دادند. این محققین به بررسی گزارش‌های سالانه مربوط به 50 شرکت در دو شهر والنسیا و مادرید پرداختند.
این تحقیق دارای دو هدف عمده بود:
1- آیا اختلاف در جزئیات اقلام انتخاب شده و ارائه شده در شرکت‌های اسپانیایی سیستماتیک می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا اختلاف در سطح افشا از اختلاف در ویژگی‌های شرکت‌ها ناشی می‌شود؟
2- آیا ویزگی های مرتبط با سطح افشا در مطالعه سایر کشورها در اسپانیا نیز کاربرد دارد یا خیر؟
در اسپانیا موارد افشا طبق طرح حسابداری اسپانیا در سال 1990 کمسیون ملی بورس اوراق بهادار انتخاب می‌گردد. به دلیل محدودیت، لیست موارد افشا به 16 مورد الزامی در اسپانیا محدود گردید.
به همین منظور تحقیق چک لیستی تهیه نمودند که در ان جزییات مورد انتظار از هر یک از اقلام انتخاب افشا را منعکس می‌کرد.
این چک لیست هم اطلاعات کمی و هم کیفی را ارائه می‌نماید. اطلاعات کیفی در بحث ها و تجزیه و تحلیل های مدیریتی، یادداشت های پیوست، گزارش‌های سالانه و حساب ها قابل ردیابی می‌باشند.
این محققین به بررسی گزارش‌های سالانه مربوط به سال 1991، 50 شرکت به طور نمونه که 30 گزارش مربوط به شرکت‌های لیست شده و 20 گزارش مربوط به شرکت‌های لیست نشده در بورس در دو شهر والنسیا و مادرید بوده است، پرداختند.
متغیر وابسته در این تحقیق، جامعیت گزارش‌های سالانه بوده و تحت عنوان میزان موارد افشا در گزارش سالانه تعریف شده که از 16 قلم اطلاعات تشکیل می‌شد و متغیرهای مستقل ویژگی‌های مالی بودند که به سه طبقه متغیرهای مربوط به ساختار، متغیرهای مرتبط با عملکرد که شامل نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازآوری ( ) و متغیرهای مرتبط با بازار تقسیم شده‌اند.
نتایج حاصل از بررسی‌های این محققین را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
شرکت‌های نمونه با ساختار مالی پیچیده تر تمایل به ارائه میزان افشای بیشتر و با ساختار مالی ساده تر تمایل به میزان افشای کمتر در گزارش‌های سالانه خود دارند.
شرکت‌های نمونه با عملکرد (سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات به فروش خالص) بالاتر و نقدینگی (دارایی جاری به بدهی جاری ) بالاتر، تمایل به افشای کمتر و بالعکس دارند.
شرکت‌های لیست شده در بورس سهام مادرید و والنسیا نسبت به شرکت‌های لیست نشده تمایل به افشای اطلاعات با جامعیت بیشتر دارند (والاس و دیگران، 1994).
4- هو و ونگ در سال 2001 به بررسی رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و دامنه افشای اختیاری پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که ساختار حاکمیت شرکتی با افشای اختیاری رابطه مستقیم و درصد اعضای یک خانواده که عضو هیئت مدیره هستند با افشای اختیاری رابطه معکوس دارد (هو و ونگ، 2001).
5- لونتیس و ویتمن (2004) در تحقیقی تحت عنوان ” افشای اختیاری در بازار سهام نوظهور” به بررسی ارتباط بین 7 متغیر خاص شرکت‌ها (اندازه، اهرم، سودآوری، نقدینگی، نوع صنعت، بازده سهام و وضعیت در بورس) و سه طبقه افشای اختیاری در گزارش‌های سالانه 87 شرکت عضو بورس اوراق بهادار آتن پرداختند. این محققین اقدام به ایجاد فهرستی شامل 72 مورد اطلاعات اختیاری در سه طبقه (محیط فعالیت شرکت، مسئولیت های اجتماعی و اطلاعات مالی) نموده و جهت بررسی میزان افشای اطلاعات در گزارشگری شرکت‌ها یک شاخص ویژه افشای اختیاری ایجاد نمودند. در این تحقیق برای امتیازدهی به اقلام افشا از روش غیرموزون استفاده نمودند.
این تحقیق شامل 7 فرضیه بوده که شامل موارد زیر است:
1- افشای اختیاری ارتباطی مستقیم با ارزش بازار کل سرمایه شرکت دارد.
2- افشای اختیاری با میزان اهرم مرتبط است.
3- افشای اختیاری با میزان سودآوری مرتبط است.
4- افشای اختیاری با میزان نقدینگی مرتبط است.
5- افشای اختیاری با نوع صنعت مرتبط است.
6- افشای احتیاری به طور مستقیم با بازده سهام مرتبط است.
7- افشای اختیاری به طور مستقیم با وضعیت در بورس بودن شرکت مرتبط است.
جهت آزمون فرضیات فوق از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده و نتایج آن نشان دهنده آن است که 35.6 درصد تغییرات افشای اختیاری توسط متغیرهای مستقل تشریح می‌گردد.