منابع تحقیق با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه موسسه حسابرسی


Widget not in any sidebars

نوع صنعت
درصورتیکه شرکت درطیقه صنایع غذایی، ماشین آلات و خودرو، صنایع شیمیایی و معادن فعالیت کند از عدد 1 و در غیر این صورت از عدد صفر استفاده شده است.
5
نوع موسسه حسابرسی
در صورتیکه حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد از عدد 1 و در غیر این صورت از عدد صفر استفاده شده است.
6
ساختار مالکیت
درصورتیکه مالکیت شرکت در بین عموم توزیع شده باشد ومالکیت عمده نداشته باشد ازعدد1و درغیراین صورت ازعدد0استفاده شده است.
فرضیات با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چندگانه بررسی شد . نتایج نشان داد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت و معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود(سجادی و همکاران،1388).
7- حساس یگانه و پژنگ در سال 1388 به بررسی رابطه میان ویژگی‌های شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات پرداختند. هدف تحقیق آنان گزارشی از میزان افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیر‌مالی که عموما توسط شرکت‌های پذیرفته‌شده بورسی انجام می‌شود و هم چنین بررسی وجود رابطه بین مشخصه های ساختاری، عملکردی و بازار است.
به منظور تعیین میزان افشای داوطلبانه از شاخصی متشکل از 46 مورد از اقلام افشای داوطلبانه استفاده شد که در پیوست 9 آمده است. متغیرهای مستقل که مبنای 9 فرضیه تحقیق هستند در قالب سه طبقه از ویژگی‌های شرکت یعنی ساختاری، عملکردی و بازار قرار می گیرند. ویژگی‌های ساختاری شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، پراکندگی مالکیت و عمر شرکت می‌باشد. ویژگی‌های عملکردی نیز شامل نسبت حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت جاری تعیین گردید. نوع صنعت و اندازه موسسه حسابرسی نیز از ویژگی‌های بازار تعریف گردیده اند.
پس از مطالعه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، در صورت افشا شدن هریک از موارد فوق امتیاز یک و در صورت عدم افشا امتیاز صفر تعلق می‌گیرد و در نهایت جمع امتیازهای کسب شده تقسیم به 46 ، نمره نهایی افشا به دست می‌آید.
فرضیه‌های این تحقیق به صورت زیر تدوین شده‌اند:
1- شرکت‌های بزرگ‌تر تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
2- شرکت‌های دارای اهرم بالاتر تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
3- شرکت‌هایی که پراکندگی مالکیت‌شان بیشتر است، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
4- شرکت‌های قدیمی تر تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
5- شرکت‌هایی که نسبت سود ناخالص بیشتری دارند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
6- شرکت‌هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بیشتری دارند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
7- شرکت‌های دارای نقدینگی بالاتر، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
8- شرکت‌هایی که در صنایع تولیدی فعالیت می‌کنند، نسبت به سایر شرکت‌ها تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
9- شرکت‌هایی که از موسسه حسابرسی بزرگتری برای حسابرسی صورت‌های مالی خود استفاده می‌کنند اطلاعات داوطلبانه بیشتری را افشا می‌کنند.
مدل تحقیق آنان در زیر ارائه شده است:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + ϵ
X1 : لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی ها 5X: حاشیه سود ناخالص