مقیاس مورد استفاده و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

روش شناسی تحقیق(متدلوژی)
مقدمه
در این فصل، به طرح و چگونگی پژوهش پرداخته خواهد شد و پس از بیان روش تحقیق، به بررسی جامعه ی آماری و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق و اعتبار و روایی آن و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص می گردد.
3ـ1 جامعه آماری
جامعه ی پژوهش در این تحقیق ، کلیه ی مدیران مرد و زن مقطع متوسطه شهرستان شیراز در سال تحصیلی92ـ91 می باشند. که شامل 73 مدیر مرد و 89 مدیر زن می باشند.
3ـ2 نمونه تحقیق
نمونه ی تحقیق حاضر بر اساس جدول مورگان، 113 نفر می باشد، که به صورت نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، نمونه ای مرکب از 4 گروه که شامل مدیران با حجم نمونه ی 113نفر، مدیران مافوق با حجم نمونه ی 113 نفر، همکاران با حجم نمونه ی 113 نفر، و زیر دستان با 225 نفر، انتخاب شدند.
3ـ3 ابزارهای تحقیق
ابزارهای ارزیابی شامل پرسشنامه های محقق ساخته است که توسط ارزیابی کنندگان مختلف پرمی شود. این پرسشنامه ابعاد عملکرد مدیر را از جنبه های، نظارت، تصمیم گیری، کنترل، برنامه ریزی و… را از دید مدیران مافوق، همکاران، دانش آموزان و خود مدیران، می سنجد. مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی به 30 سؤال پرسشنامه، طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد که از درجات عالی، خوب، نسبتاً خوب، نسبتاً ضعیف، ضعیف استفاده شده است، تا پاسخ دهندگان نظر خود را با درج علامت در خانه های مرتبط نشان دهند.
3ـ4 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
با استفاده از نظرات چند استاد و صاحب نظر، روایی پرسشنامه تعیین شد. به منظور تعیین پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که ضریب آلفای کرونباخ966/0 می باشد.
3ـ5 روش انجام تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و به روش پیمایشی ـ توصیفی می باشد. که با استفاده از ابزار پرسشنامه، به تحلیل نتایج حاصل از نرم افزارSpss می پردازد..
مهم ترین روش گردآوری اطلاعات، در این تحقیق به شرح زیر است:
1. مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های موردنیاز استفاده شده است.
2. تحقیقات میدانی: ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد. که کلیه ی سؤالات به صورت بسته ـ پاسخ در پرسشنامه آمده است.
3ـ6 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری و بررسی سؤال های پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Spss، از آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با داده ها و متغیرها استفاده گردید، که شامل دو بخش است:
آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، خطای انحراف استاندارد، جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه می باشد، که در رابطه با تحلیل همه ی سؤال ها به کار رفته است.
آمار استنباطی شامل: آزمون تی تک نمونه ای(به منظور بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد پنج گانه ی مدیریت، بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران ، همکاران، مدیران مافوق و زیردستان آنها می باشد)، آزمون فریدمن(رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی 360 از دیدگاه مدیران مافوق ، آزمون تحلیل واریانس می باشد)، آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی (مربوط به مقایسه دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان در خصوص عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نظارت و کنترل و رهبری) می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه
در این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری و بررسی سؤال های پژوهش، با بهره گیری از
نرم افزار آماری ، از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده گردیده که شامل دو بخش است:
آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه می باشد.