مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی 74
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی 76
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی 76
گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77
گفتار دوم : اعلامیه بال 78
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990 83
گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی 85
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران 86
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی 89
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی 91
الف : اصل 49 قانون اساسی 94
ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 94
ج: قانون مجازات اسلامی 96
د: قانون مبارزه با پولشویی 97
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی 99
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران 100
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی 100
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی 101
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی 101
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی 102