مقاله پایداری زیست محیطی و مدیریت پایدار زمین

دانلود پایان نامه

دستور کار اول: ارزیابی وضعیت وروند تخریب خاک ها.
دستور کار دوم: تعیین معیارها وشاخص های اثر وابزار های پایش وارزیابی.


دستور کار سوم: توسعه اصول، تکنولوژی ها، رویکردها وتقویت چارچوب های مدیریت پایدار زمین.
وظیفه دوم: سیاست ها وخط مشی ها
دستور کار چهارم: تعیین یک شبکه بین المللی چند بعدی برای موضوعات خاک.
دستور کار پنجم: تشکیل یک هیئت بین المللی درخصوص خاک ها.
دستور کار ششم: ارائه راهکارها به منظور توسعه واجرای خط مشی ها وسیاست های ملی خاک ها.
وظیفه سوم: اجراء
دستور کار هفتم: تقویت انگیزه های لازم برای مدیریت پایدار زمین.
دستور کار هشتم: لحاظ کردن موضوعات مربوط به خاک دربرنامه های توسعه وتضمین این موضوع.
دستور کار نهم: ارائه راهکارهای لازم جهت اقدامات ملی ومحلی.
استراتژی برنامه محیط زیست ملل متحد درخصوص مدیریت بهره برداری از زمین وحفاظت خاک
این استراتژی دربردارنده موضوعات مهم واساسی است که برنامه محیط زیست ملل متحد به منظور تقویت انسجام ابعاد زیست محیطی زمین وخاک موازی با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی وفرایندهای توسعه ای درسطح ملی، منطقه ای وبین المللی به ویژه تحقق اهداف هزاره ملل متحد درارزیابی های زیست محیطی وراهکارهای سیاسی واجرایی مدنظر قرار می دهند.
اهداف هزاره که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحدآنها رابه طور مستقیم یاغیر مستقیم با مدیریت پایدار بهره برداری از زمین( کاربری اراضی) وحفاظت خاک مرتبط می داند، ریشه کن کردن فقر وگرسنگی مفرط، برابری جنسیتی، اعطاء اختیارات بیشتر به زنان، تضمین پایداری زیست محیطی ومشارکت جهانی برای توسعه را شامل می شود. علاووه براین استراتژیUNEP ، ترویج رویکرداکوسیستمی جهت مدیریت پایدار بهره برداری از زمین وحفاظت خاک را مدنظر قرار می دهد. درهمین راستا استراتژی مذکور برموارد زیر تأکید دارد:
موضوعات زیست محیطی بهره برداری از زمین وخاک مرتبط با مجموعه کارUNEP.
ارتباط موضوعات خاک وزمین با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی.
سیاست تکمیلیUNEP درخصوص آب وزمین.
مدیریت بهره برداری از زمین وموضوعات تنوع زیستی وجنگل ها.
مدیریت زمین وموضوعات تغییر آب وهوا.
موضوعات مرتبط با اثرات مواد شیمیایی، زباله های صنعتی وشهر نشینی بر زمین وخاک.
سیاست ها وخط مشی های بهره برداری از زمین، تجارت وفقر زدایی.