مقاله همگرایی منطقه ای و مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

_ نابودی جنگل ها ومراتع  و فضاهای سبز از دلایل دیگر افزایش ریزگردها است، کنوانسیون های منطقه ای نه تنها بایدمشتمل بر قوانینی برای تشویق دولت ها به محافظت از جنگل ها شوند بلکه باید تنبیهاتی را نیز برای آسیب رساندن به آنها، بخصوص در مخاصمات مسلحانه در نظر بگیرند.
ـ با توجه به مناطق برداشت گرد و غبار و بررسی شرایط اقلیمی و اکولوژی، از روش‌های مناسب که شامل احیاء پوشش گیاهی و استفاده از بادشکن‌های زنده و غیرزنده و همچنین مالچ‌های نفتی و پلیمری جهت تثبیت مناطق برداشت و کنترل ریزگردها می‌باشد، استفاده نمود.
_ چرای مفرط دام در مراتع و جنگل‌ها باید متوقف شود تا پوشش گیاهی احیا شود.
_ سد‌سازی‌ از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که بایستی متوقف شود. رودخانه‌ها شریان طبیعی حیات در زیست‌کره هستند. قطع این شریان منجر به سکته طبیعت شده است.
_ برنامه اقدام ملی دولت ها برای مقابله با بیابانزایی .
_ طرح جامع مقابله با شن های روان و فرسایش بادی.
ـ پایش و ارزیابی اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با فرسایش بادی و طوفان‌های ماسه‌ای، به منظور پیگیری بهتر و بیشتر فعالیت‌های اجرایی.
ـ بهره‌گیری از نتایج پایش‌‌های صورت گرفته به منظور ارائه هشدار جهت کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار و ریزگردها.
ـ تهیه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی جهت مقابله با فرسایش بادی و کانون‌های ایجاد ریزگردها در کشورها.
ـ ایجاد مرکز منطقه‌ای مقابله با بیابان‌زایی خاورمیانه با همکاری‌ سازمان‌های بین‌المللی مرتبط.
ـ تنظیم تفاهم‌نامه دو و چندجانبه(منطقه‌ای) بین کشورهای مبتلا، درخصوص چگونگی مقابله با آثار زیان‌بار ریزگردها و گنجاندن تعهدات الزام‌آور برای هر کشور با هماهنگی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زدایی.
_ تشکیل کمیته مدیریت بحران جهت مقابله با هجوم ریزگردها.
با توجه به تمامی مطالب فوق بایستی گفت، کنترل و مدیریت بحران ریزگردها با توجه به جنبه مرزگذر بودن آن فراتر از وظایف یک کشور یا سازمان بین المللی بوده و نیازمند شکل گیری ساختار بین المللی و همکاری نهادهای بین المللی دراین زمینه است. البته در زمینه مبارزه با پدیده ریزگردها جای خالی یه نهاد هماهنگ کننده منطقه ای یا بین المللی به شدت احساس می شود. این امر نیازمند تقویت همکاری بین المللی برای ایجاد همگرایی منطقه ای و بین المللی با یکدیگر در زمینه تصویب قوانین داخلی و اجرای برنامه های مشترک در راستای تثبیت شن های روان و مبارزه با بیابان زایی و استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات جهانی در راستای مقابله با ریزگردها است. نبود یک موافقتنامه منطقه ای یا جهانی که به طور اختصاصی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، باعث وجود ابهام در مسئولیت کشورها شده است. لذا ضرورت تدوین چنین معاهده ای بسیار احساس می شود. به کارگیری حقوق بین الملل و اصول مترقی آن همانند اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و اصول حسن همجواری و همکاری و اصل مسئولیت کشورها در قبال صدمه به محیط زیست دیگر کشورها در زمینه آلودگی های فرامرزی و اصل اطلاع رسانی فوری و به موقع در مورد خسارات فرامرزی به محیط زیست، می تواند از روند رو به رشد توفان های گرد و غبار جلوگیری نماید. و با توجه به نوظهور بودن این پدیده و عدم قاعده مندسازی در سطح جهانی به نظر می رسد، بهترین راه کاهش اثرات مخرب گرد و غبارها بر روی محیط زیست تقویت معاهدات و قوانین موجود که به نوعی مرتبط با موضوع هستند، می باشد. اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مشترک می تواند این روند را سرعت بخشد.
منابع فارسی
الف: کتب فارسی
– اسپیدینگ، د.ج (1371)، آلودگی هوا، ترجمه منصور کیان پور راد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
– بازرگان،مهدی،(1365)،پدیده های جوی، شرکت سهامی انتشار، تهران.
– بوتکین، دانیل و دوارد کلر (1382)، شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
– بوشر،کیت،(1373)،آب وهوای کره زمین، جلد دوم،ترجمه بهلول علیجانی، انتشارات سمت،تهران.
– تقی زاده انصاری، مصطفی (1376)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران: نشر قومس.
– جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون (1383)، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکرین، احمد تقی زاده و حسن سعید کلاهی، تهران: نشر میزان.