مقاله رایگان درمورد کشورهای اسلامی و پرتو اصول حاکم

دانلود پایان نامه
این مطلب در صدر اسلام بوده است و از پیامبر نقل شده که او همچنین به تلحی، امر و از اقتعاط نهی کرده است.
فیض کاشانی بعد از نقل این حدیث می‌گوید:
تلحی یعنی گوشه عمامه را از زیر چانه رد کردن و اقتعاط، محکم بستن تحت الحنک دور عمامه است. امروزه سنت تلحی در بیشتر کشورهای اسلامی متروک شده، همان گونه که پوشیدن لباس کوتاه که در زمان امامان(ع) رایج بوده امروزه به لباس شهرت تبدیل شده است.
2ـ علامه حلی
علامه حلی در بحث تجویز نسخ گفته است:
احکام شرعی تابع مصالح می‌باشد و مصالح با تغییر زمان و تفاوت مکلفین تغییر می‌کند. بنابراین ممکن است حکمی خاص برای گروهی در زمانی مصلحت داشته باشد و در نتیجه به انجام آن امر شده باشند و برای گروهی و در زمانی دیگر مفسده داشته باشد، در نتیجه از انجام آن نهی شوند.
3ـ محقق اردبیلی
وی می‌گوید:
هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات، اوضاع، احوال، زمان‌ها، مکان‌ها و اشخاص مختلف، تغییر می‌کنند. و امتیاز عالمان و فقیهان، از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس گرفته می‌شود.
4ـ صاحب جواهر
ایشان در مسأله فروش کالای موزون به وسیله پیمانه و بر عکس گفته است:
قوی‌ترین قول این است که عرف عمومی را در این مسأله در نظر بگیریم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغییر می‌کند.
5ـ شیخ انصاری
وی در مسأله ضمانت کالای مثلی و قیمی گفته است:
آیا خروج کالا از ارزش خود مثلاً اگر غاصبی آب کنار ساحل را غصب کند و آن را در بیابان از بین ببرد و یا غاصبی در زمستان، یخی را غصب کند و آن را در تابستان از بین ببرد از مصادیق تعذّر مثل محسوب می‌شود یا نه؟ قول اقوی بلکه متعین این است که از مصادیق تعذر مثل محسوب می‌شود و بعضی فقیهان این قول را به اصحاب و دیگران نسبت داده‌اند و از کتاب «تذکره» و «ایضاح» و «دروس» نقل شده که تصریح کرده‌اند، ضامن باید قیمت مثل مال تلف شده در آن بیابان را بپردازد. این احتمال نیز وجود دارد که مبنا در قیمت گذاری، آخرین مکان یا زمانی باشد که مثل از مالیت خارج شده است.
6ـ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء
ایشان در «تحریر المجلّه» و در ذیل ماده 39 که در آن آمده است: «تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست آری با حالات مختلفی که بر یک فرد عارض می‌شود، از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن، فقر و بی‌نیازی و امثال اینها، حکم الهی هم در حق او تغییر می‌کند؛ و در همه این موارد، تغییر موضوع باعث تغییر حکم می‌شود. باید در این مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگردد.
7ـ امام خمینی(ره)
ایشان می‌گوید:
من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوه مرحوم صاحب جواهر اعتقاد دارم. این نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذیر است؛ اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد اما همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند.
بسیاری از عالمان برجسته اهل سنت نیز به این حقیقت اشاره کرده‌اند، از جمله:
1) ابن قیم جوزیه