مقاله رایگان درمورد ویژگیها و دیدگاه

دانلود پایان نامه
4ـ شیخ جعفر معروف به کاشف الغطاء.
5ـ میرزا محمد تنکابنی معروف به ملا محمد سراب
6ـ محمدبن محمد رضا مشهور به میرزا محمد مهدی (مفسر قمی)
7ـ سید محمد طباطبائی بروجردی فرزند سید عبد الکریم
8ـ جمال الدین فرزند محقق خوانساری معروف به آقا جمال «محقق خوانساری»
9ـ جعفر بن عبدالله کمره‌ای مشهور به قاضی کمره‌ای
10ـ سید نعمت الله فرزند سید عبد الله
11ـ بهاء الدین محمد تاج الدین معروف به فاضل هندی

فصل اول: دیدگاه آیت الله کمره‌ای (1061هـ ق ـ 1130هـ ق):
یکی از مجتهدان این دوره، آیت الله علی نقی کمره‌ای است. او قاضی شیراز و پس از آن شیخ الاسلام اصفهان بوده و از این زاویه اظهار نظرهای او قابل توجه است. از اینرو چنین به دست می‌آید که همه سلاطین صفوی، در همه وقت وفادار به آن توافق نبوده‌اند و دشواریهایی در مناسبات علما با حکومت وجود داشته است. بررسی این دشواریها، کار یک رساله مستقل است.
یکی از این دوره‌های دشوار، دوران سلطنت شاه صفی(1038 ـ 1053 حدود 15 سال دوران حکومتش بوده) است. شاه صفی در کنار یکی دو تن از شاهان صفوی، از ویژگیهای منفی فراوانی برخوردار بوده و جنایات وی در حق خود خاندان صفوی در تاریخ برجای مانده است.
کمره‌ای از شیخ بهائی و میرداماد نیز اجازه روایتی داشته و برخی از این اجازات را در پایان رساله «لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت» آورده است.
شیخ حر عاملی(م 1104) در شرح حال وی نوشته است: وی فاضل و فقیه و بزرگ بوده و کتاب‌هایی دارد. آنگاه می‌افزاید: وی قاضی شیراز بود و در زمان ما درگذشت.
از کمره‌ای فرزندی با نام بهاءالدین محمد، در سلک عالمان بوده و کتاب «اثبات الرجعه» به خط وی از سال 1085هـ ق برجای مانده است. وی از شاگردان آقا حسین خوانساری(م1098) بوده و برخی از آثار خوانساری، به خط بهاءالدین محمد طغائی موجود است.
علی نقی کمره‌ای آثار چندی تألیف کرده که به طور عمده به نام شاه صفی بسیاری از آنها برجای مانده است. در اینجا فهرستی از آثار وی را با استفاده از مراجع مختلف به دست می‌دهیم.
1) المقاصد العالیه فی الحکمه الیمانیه.
2) رساله فی حدوث العالم.
3) رساله در اثبات صانع.
4) رساله فی حرمه شرب التتن.
5) رساله فی حرمه صلاه الجمعه.
6) کتاب مناسک الحج والمعتمر.