مقاله رایگان درمورد ولایت فقیه و نظام سیاسی

دانلود پایان نامه
2- ولایت تکوینى،
3- ولایت تشریعى،
4- ولایت فقیه،
5- ولایت عدول مومنین،
6- ولایت مردم عادى،
7- ولایت بر قضا و اجراى حدود،
8- ولایت پدر و جد بر فرزندان.

فصل پنجم: اقسام حکومت
تشخیص انواع و اقسام حکومت و مباحث آن، بررسی رابطه میان جامعه و نوع نظام سیاسی و تبیین‌ها از حکومت‌ها بر اساس نظریه‌ها درباره جوامع و انواع آنها و رشد و ترقی آنها در ایجاد مفاهیم جدید در انواع حکومت، در حیطه جامعه‌شناسی سیاسی بوده و مسئله اصلی آن است.
عمده‌ترین کارکردهای اساسی حکومت برای اعضای جامعه شامل موارد زیر است:
1. حراست و دفاع از جامعه در برابر تهاجم خارجی؛
2. تأمین کالاهای اساسی و خدمات برای اعضای جامعه؛
3. حفظ نظم در جامعه؛
4. مجازات افرادی که در جامعه مهم‌ترین هنجارها را نقض می‌کنند.
انواع حکومت براساس نظریات ارسطو، منتسکیو، وبر، کوئن و میلز
1) ارسطو حکومت‌ها را از حیث تعداد افرادی که قدرت حکمرانی را در دست دارند به سه نوع تقسیم می‌نماید:
أ‌. حکومت سلطنتی (Monarchy)؛ حکومت سلطنتی مطلقه نیز از انواع این حکومت است که دارای مشروعیت سنتی و یا مشروعیت کاریزمایی است.
ب‌. حکومت اشرافی (Aristocracy)؛
ت‌. حکومت مردم بر مردم (Polity).
ارسطو هر سه نوع این حکومت‌ها را در صورتی که خالی از نفع شخص‌پرستی و خودکامگی باشد خوب می‌داند و تأیید می‌کند.
وی معتقد است اگر حکومت منارشی (سلطنتی) به علت نفع شخصی‌طلبی فاسد شود، به حکومت جور (Tyranny) تنزل می‌کند، و اگر حکومت آریستوکراسی به همین علت فاسد شود به حکومت عده‌ای سرمایه‌دار (Oligarchy) تبدیل می‌شود و اگر حکومت پولیتی فاسد شود به حکومت رجاله‌ها و عوام (Democracy) تنزل می‌نماید.