مقاله رایگان درمورد مروری بر مطالب و الگوریتم ژنتیک

در این بخش، مفهوم اصطلاحات و واژههای به کار رفته در بخشهای آتی، جهت تسهیل امر منطبق کردن مسئله تعریفشده بر دنیای واقعی و درک بهتر، بطور دقیق بیان میگردد.
Widget not in any sidebars

زنجیره تأمین
زنجیره تأمین، رشته به هم پیوسته از شرکتهایی است که محصولات یا خدمات را به بازار عرضه میکنند[4]. یک زنجیره تأمین متشکل از کلیه مراحل درگیر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پاسخگویی به درخواست مشتری است. زنجیره تأمین نه تنها شامل تولیدکننده و تأمینکنندگان است؛ بلکه انتقالدهندهها، انبارها، خردهفروشها و خود مشتریان را نیز شامل میشود [5].
مدیریت زنجیره تأمین
شامل هماهنگی بین تولید، موجودی، مکان و حمل و نقل در میان اعضاء یک زنجیره تأمین برای دستیابی به پاسخگویی و کارایی در بازار هدف [6]است.
مسائل NP-Hard
مسائلی که برای آن‌ها راه حل سریع و قابل انجام در زمان معقول پیدا نشده است و به احتمال زیاد در آینده نیز یافت نخواهد شد. این که راه حل سریعی برای آن‌ها وجود ندارد هم اثبات شده است. به عبارت دیگر نمیتوان برای آنها الگوریتمی با زمان حل چندجملهای یافت [7].
الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتبسازی نامغلوب
الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتبسازی نامغلوب، یک روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است که برای مسائل چندهدفه توسعه داده شده است و گسترهای از جوابهای پارتو بهینه و یا نزدیک به بهینه را برای مسائل چند هدفه فراهم میآورد.
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
این الگوریتم، یک روش فراابتکاری است که از حرکت گروهی پرندگان الگو گرفته شده است. در این الگوریتم هر پاسخ مسئله به صورت یک ذره که دارای یک موقعیت در فضای جستجو هستند مدل میشود.
قلمرو تحقیق
استفادهکنندگان از این تحقیق، سازمانها و شرکتهایی هستند که برای بدست آوردن مزیت رقابتی به دنبال بهبود زنجیره تأمین خود میباشند. همچنین نتایج حاصل میتواند به دانشجویان رشتههای مهندسی صنایع، مدیریت و سایر رشتههای مرتبط کمک کند.
نوآوری
با توجه به مطالعات اولیه بر روی تحقیقات پیشین، به دلیل مشکلات موجود در محاسبه هزینه هر واحد کمبود، در اکثر موارد این مقدار به عنوان یک مقدار مفروض در نظر گرفته شده است. این پژوهش با در نظر گرفتن تعداد کمبود به عنوان تابعی مجزا از هزینه و تبدیل مدلهای عمومی موجودی که اغلب تکهدفهاند به مدل چندهدفه، به دنبال یافتن جوابهای بهتری برای مدل توسعه داده شده و تطبیق الگوریتمهای فراابتکاری با مدل جدید است.
مروری بر مطالب پایاننامه
در ادامه این مطالعه، در فصل دوم ادبیات موضوع مسئله بررسی میشود. سپس در فصل سوم، مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله، توسعه داده شده و روشهای فراابتکاری ژنتیک چند هدفه با مرتبسازی نامغلوب و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات برای حل مسئله ارائه میگردد. در فصل چهارم، پایگاهی از مسائل تست ایجاد میگردد. پارامترهای الگوریتم تنظیم شده و الگوریتم فراابتکاری بر روی مسائل تست پیادهسازی میگردد. در انتها کارایی و اثربخشی الگوریتمهای مورد استفاده ارزیابی خواهد شد. برای تنظیم پارامترهای الگوریتم از طراحی آزمایشات و برای مقایسه کارائی و اثربخشی الگوریتم توسعه داده شده از آزمونهای مقایسات زوجی استفاده میشود. در نهایت در فصل پنجم، نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آتی بیان میشود.
مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
در این فصل، ابتدا مختصری از مفاهیم زنجیره تأمین و مدیریت موجودی در آن، ارائه شده است. در مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت موجودی شامل مواد اولیه، محصولات نیمهساخته و نهایی به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته و پژوهشگران تحقیقات زیادی در این زمینه، به ویژه برای ایجاد مدل موجودی، انجام دادهاند. تنوع ناشی از ماهیت مسئله و لزوم انطباق آن با مسائل دنیای واقعی، در طول دهههای گذشته زمینهساز مطالعات بسیاری در این زمینه بوده است. لذا پس از ارائه مختصری پیرامون مفاهیم اولیه، پیشینه مطالعاتی مسئله کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین تکانبار و چند خردهفروش (SWMR) و روشهای حل استفاده شده مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، به دلیل NP-hard بودن مسئله SWMR، باید از الگوریتمها فراابتکاری استفاده گردد که در انتها بررسی اجمالی ادبیات الگوریتمهای مورد استفاده در این مطالعه ارائه شده است.
مدیریت زنجیره تأمین
اصطلاح «مدیریت زنجیره تأمین» در اواخر دهه هشتاد مطرح شد و در دهه نود به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آن، بنگاههای اقتصادی از اصطلاحاتی مانند «لجستیک» و «مدیریت عملیات» استفاده میکردند.
یک زنجیره تأمین شامل تمام مراحل مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر در برآورده ساختن نیاز مشتریان است. زنجیره تأمین نه تنها شامل تولیدکنندگان و تأمینکنندگان میشود، بلکه بخشهای حمل و نقل، انبارها، خردهفروشها و مشتریان را نیز در بر میگیرد [8].
مدیریت زنجیره تأمین هماهنگسازی تولید، موجودی، محل و حمل و نقل در بین اجزای یک زنجیره به منظور دستیابی به بهترین ترکیب پاسخدهی و کارایی برای بازار مورد نظر است [6].