مقاله رایگان درمورد رهبری در اسلام و آیت الله مطهری

دانلود پایان نامه
فاضل لنکرانی، محمد، الحدود(تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)‏ ، چاپ اول، قم، 1422هـ ق.
قمی، شیخ عباس، غایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی، به کوشش و تصحیح علیرضا اسد اللهی فرد، دو جلد در یک مجلد، صبح پیروزی، چاپ دوم، 1388 ش.
قوامی، سید صمصام‌الدین، رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری، فصلنامه حکومت اسلامی، ش31.
قوچانی، آقا نجفی، برگی از تاریخ معاصر، حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلاّم، به تصحیح ر. ع. شاکری، هفت، تهران 1378ش
کاشف الغطاء، محمدجعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، مهدوی، اصفهان، بی تا.
کدیور، محسن، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، مجله آفتاب، ش 31.
کربلایی، احمد، قرارداد رژی، انتشارات مبارزان، چاپ دوم، تهران، 1361ش.
کوئن، بروس؛ مبانی جامعه‌شناسی، توسلی غلامعباس و فاضل رضا، چاپ 22 ، تهران، سمت، 1388.
گیدنز، آنتونی؛ جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، چاپ چهارم، تهران، نی، 1377.
لک‌زایی، نجف، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، قم، بوستان کتاب .
مجله آفاق العربیه، سال سوم، شماره 10، عراق، 1978 م.
مزینانی، محمدصادق، اندیشه‌های سیاسی محقق نراقی، دبیرخانه مجلس خبرگان، کنگره بزرگداشت نراقی، چاپ اول، 1381 ش.
مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، انتشارات صدرا، 1366ش.
مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، 1374ش.
مطهری، مرتضی، مدیریّت و رهبری در اسلام، مجموعه آثار.
مکارم شیرازی، آیت الله ناصر، انوار الفقاهه، قم 1411 ق
مکارم شیرازی، آیت الله ناصر، بحوث فقهیه هامه، مدرسه الإمام علی بن أبی طالب(ع)، چاپ اول، قم، 1422ق.
منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، 4 جلد.
مهدوی سبزواری، کفایه الاحکام، اصفهان، بی تا.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم ـ بروجردی، سیدمرتضی، مستند العروه الوثقی(کتاب الصوم)، بی‌تا، بی‌نا.
موسوی عاملی، محمدبن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، سال 1410ق
نائینی، محمدحسین،‏ المکاسب والبیع، تقریر شیخ محمدتقی آملی، جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، 1413هـ ق‏.