مقاله رایگان درمورد اندیشه سیاسی و رهبری سیاسی

دانلود پایان نامه

فصل اول: دیدگاه حاج میرزای شیرازی بزرگ 115
فصل دوم: دیدگاه آیت‌الله حاج میرزا حسن آشتیانی 117
فصل سوم: دیدگاه و اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی 119


فصل چهارم: دیدگاه آخوند محمدکاظم خراسانی 124
فصل پنجم: دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی 128
فصل ششم: دیدگاه آیت الله ا‌لعظمی بروجردی 145
فصل هفتم: دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری 150
بخش پنجم: ولایت فقیه در قرن 15
فصل اول: دیدگاه امام خمینی(ره) 154
فصل دوم: دیدگاه سید محمدرضا گلپایگانی 166
فصل سوم: دیدگاه محمدتقی مصباح یزدی 169
فصل چهارم: دیدگاه محمدحسین فضل الله 171
فصل پنجم: دیدگاه حسینعلی منتظری 173
فصل ششم: دیدگاه مهدی حائری یزدی 175
فصل هفتم: دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خویی 177
فصل هشتم: دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی 182
فصل نهم: دیدگاه استاد مرتضی مطهری 185
نتیجه‌گیری: 187
منابع و مآخذ: 192

چکیده:
ولایت فقیه در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته شده و مسأله رهبری سیاسی را ـ که در عصر حضور برای امامان معصوم(ع) ثابت بوده ـ همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیت در دوران غیبت ثابت دانسته‌اند و مسأله تعهد اجرایی را در احکام انتظامی اسلامی مخصوص دوران حضور ندانسته بلکه پیوسته ثابت و برقرار می‌شمارند.