مقاله درمورد پایداری و استقلال

دانلود پایان نامه

شک و تردید
سعی بر باز یافتن و سردر آوردن
ترس و تشویق
پیش‌بینی کردن
ادامه جدول3-1: خلاصه ی صفات انسانی براساس مراکز شعور(دارابی،1388، صفحه ی237)
ذات (بیداری) شخصیت (خواب)
مرکز احساس اینجا و حال (حضور داشتن)
استقلال
صداقت
شفقت
بخشش
رهبری درونی گذشته نگری
تظاهر
داستان‌سرایی
احساس عاطفی
در خود فرو رفتن
سعی بر تأثیر‌گذاری بر دیگران
مرکز غریزه اینجا و حال (حضور داشتن)
رابطه ی آگاه با زندگی
آگاهی از احساس
قدرت درونی
استواری و پایداری
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد زبان عامیانه و معنای اصلی