مقاله درمورد ویژگی های شخصیتی و توانایی پیش بینی

دانلود پایان نامه

سپس مبانی نظری شخصیت شامل تعاریف مختلف ذکر گردید و در ادامه نظریات شخصیت شامل دیدگاه های مختلف به شخصیت همچون روانکاوی، رفتارگرایی، وجودی، پدیدار شناختی و نظریه ی مایرز-بریگز و نظریه ی اینوگرام آورده شد و در مورد هرتیپ مطالب و ویژگی هایی بیان شد. هر نظریه تعریف خاصی از شخصیت دارد.


در این پژوهش از نظریه ی اینوگرام برای تعیین ویژگی های شخصیتی افراد استفاده شد. در توضیح نظریه ی اینوگرام بیان شد که اینوگرام یک شکل هندسی است و از سه قسمت تشکیل شده است. اولین قسمت یک دایره است و قسمت دوم یک مثلث در درون دایره که نمایانگر نیروهای سه گانه ی طبیعت (تفکر، غریزه و احساس) است و قسمت سوم یک ستاره ی چند ضلعی در درون دایره است. طبق مدل اینوگرام افراد در سه گروه اصلی ادراک گرا، احساس گرا و عمل گرا قرار می گیرند. هر یک از این سه گروه دارای سه زیر مجموعه است و در مجموع نه تیپ شخصیتی حاصل می شود. این نه تیپ شخصیتی توسط اعداد 1 تا 9 روی دایره نشان داده می شوند. ویژگی های هر تیپ به طور مفصل بیان شد.
تیپ یک یا اصلاح گرا ها بر تصحیح دیگران و کمال گرایی تاکید دارند و تمایل به درستی و کمال دارند. افراد تیپ دو یا یاری دهنده ها اهل کمک به دیگران و مهر و محبت هستند و بدون چشم داشت به دیگران خدمت می کنند. تیپ سه یا افراد عمل گرا اهل رقابت و موفقیت طلب هستند و تلاش آن ها برای کسب موفقیت است.
گروه فردگرا یا تیپ چهار، افرادی درون گرا، حساس، خیال پرداز، تودار و هنر دوست هستند. تیپ پنج با عنوان تیپ محقق، افرادی منزوی و کناره گیر، فلسفه گرا، مطلع و با تدبیر هستند و در تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده مهارت دارند. تیپ شش یا گروه وفادار، محافظه کار و مسئول هستند. آن ها دوستان زیادی دارند و همیشه وفادار و در پی استفاده از راهنمایی و حمایت افراد مورد اطمینان خود هستند.
تیپ هفت یا افراد کلیت گرا خوش خو و خوش رو، رهبر، پیشرو و انعطاف پذیر هستند. آن ها معمولا شلوغ، بی نظم و در فکر ایجاد هیجان در محیط هستند. تیپ هشت یا چالش طلب، فردی مدیر و رهبر است که کنترل امور را به دست می گیرد و بحث و مشاجره را دوست دارد و سعی در تسلط بر دیگران و در دست گرفتن قدرت دارد. تیپ نه یا مسالمت جو افرادی هستند که به راحتی خواسته ها و نیازهای خود را کنار می گذارند و خواسته های دیگران را ترجیح می دهند. این گروه صلح طلب هستند و تمایل به آرامش و صلح و صفا دارند.
در ادامه ی فصل، پژوهش های انجام شده در مورد این دو موضوع ذکر گردید و برخی از تحقیقات خارجی و داخلی ای که در این زمینه انجام شده آمد. از مسائل بیان شده در این فصل می توان به این نتیجه رسید که انسان ها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که به این ویژگی ها شخصیت گفته می شود. شخصیت در نظریات مختلف تعاریف متفاوتی دارد. یکی از نظریات شخصیت، نظریه ی اینوگرام است که انسان ها را براساس ویژگی هایشان در سه طبقه قرار می دهد و برای هر طبقه سه زیر گروه تعریف می نماید که این نه گروه رفتارها و ویژگی های متمایزی دارند. از سوی دیگر با توجه به مسائل بیان شده در این فصل می توان بیان نمود که راهبردهای کاریابی یکی از رفتارهای کاریابی است. با توجه به پیشینه رفتارهای کاریابی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند که به طور کلی می توان به متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای تفاوت فردی و شخصیت اشاره کرد.
بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه ی بین شخصیت به عنوان یک عامل موثر بر رفتارهای کاریابی بر راهبردهای کاریابی پرداخته شده است. اگرچه پژوهش های فراوانی در مورد هر نظریه ی شخصیت و عوامل، وابسته ها و پیش بینی کننده های آن انجام شده است اما می توان به صراحت گفت که در بین این پژوهش ها جایی سخنی از نظریه ی اینوگرام نیست به ویژه در پژوهش های داخلی و این مسئله لزوم انجام پژوهش را بیشتر آشکار می نماید. همچنین در مورد کاریابی و مسائل مربوط به آن نیز تحقیقی که جوابگوی نیاز فعلی جامعه باشد به چشم نمی خورد. بنابراین در این پژوهش بیشتر به این مسائل پرداخته می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد توانمندسازی روان شناختی و توانمندسازی روانشناختی

فصل سوم
روش پژوهش
3-1 روش پژوهش
این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و همبستگی است که در آن میزان ارتباط بین راهبردهایی که افراد برای کاریابی استفاده می کنند و تیپ شخصیتی بررسی می شود. پژوهش طی یک مرحله با انتخاب نمونه از بین جامعه مورد نظر پژوهشگر که همان دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند انجام گرفت. با استفاده از اجرای پرسشنامه روی نمونه ، اطلاعات مورد نظر در مورد تیپ های شخصیتی و روشی که آن ها برای کاریابی در پیش خواهند گرفت، جمع آوری گردید. داده ها صرفا به صورت کمی هستند. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارspss19 انجام شد. شدت ارتباط بین پاسخ ها در دو پرسشنامه بیانگر توانایی پیش بینی این است که چه تیپ‌های شخصیتی منجر به استفاده از چه روشی برای کاریابی می گردد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشند که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند و نمونه مورد نظر از بین آن ها تعیین گردیده اند. با توجه به اهمیت اشتغال برای جوانان و دانشجویان به نظر می رسد که این جامعه مورد خوبی برای انجام تحقیق هستند چون می توان از آن به عنوان یک نمونه از کل جوانان ایران که در سن اشتغال هستند، نام برد. در جدول 3-1 اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه توصیف شده است.
جدول 3-1- حجم جامعه و حجم نمونه در هر دانشکده به تناسب جنسیت
دانشکده جنسیت جامعه نمونه
فراوانی درصد فراوانی درصد
ادبیات و علوم انسانی دختر 1019 3/8 33 3/8
پسر 466 8/3 15 8/3
تربیت بدنی و علوم ورزشی دختر 226 9/1 7 9/1
پسر 232 9/1 7 9/1
روانشناسی و علوم تربیتی دختر 1196 8 39 8