مقاله درمورد همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی

دانلود پایان نامه

وفادار 011/0 845/0
کلیت گرا 044/0 457/0
چالش طلب 065/0 266/0
مسالمت جو 008/0- 887/0
همانطور که در جدول4-2 نشان داده شده است ضرایب همبستگی پیرسون بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها معنادار نیست. برای بررسی فرضیه ی اول از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-3 آمده است:
جدول(4-3): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب
17/0
03/0
93/0
50/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-3 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-4نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را پیش بینی کنند.
جدول(4-4): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله به عنوان یک استراتژی و آموزش و یادگیری