مقاله درمورد همبستگی پیرسون و دانشجویان

دانلود پایان نامه

00/1 00/1 22/1 کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل


38/2 54/1 60/3 اصلاح گرا تیپ های شخصیت
80/2 67/1 12/5 یاری دهنده
51/2 58/1 51/4 عمل گرا
03/2 42/1 94/3 فردگرا
12/2 46/1 82/3 محقق
32/2 52/1 15/4 وفادار
90/2 70/1 29/3 کلیت گرا
84/2 69/1 63/3 چالش طلب
29/2 51/1 93/3 مسالمت جو
4-2 بررسی استنباطی داده ها
در این قسمت فرضیه های پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد. فرضیه ی کلی این پژوهش عبارت است از این که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. این فرضیه در قالب 9 فرضیه ی اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد که به ترتیب در زیر به آن اشاره می شود:
فرضیه های اختصاصی
1) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-2 ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی آگهی استخدامی روزنامه ها که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:

جدول (4-2): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی آگهی استخدامی روزنامه ها
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 000/0 993/0
یاری دهنده 096/0- 102/0
عمل گرا 068/0 243/0
فردگرا 006/0- 918/0
محقق 077/0- 188/0