مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta


ثابت 44/6- 09/7 91/0- 36/0
اصلاح گرا 19/0 19/0 35/0 99/0 32/0
یاری دهنده 15/0 19/0 30/0 78/0 44/0
عمل گرا 24/0 20/0 45/0 22/1 22/0
فردگرا 23/0 20/0 37/0 12/1 26/0
محقق 16/0 20/0 26/0 78/0 43/0
وفادار 23/0 20/0 39/0 13/1 26/0
کلیت گرا 22/0 19/0 43/0 11/1 27/0
چالش طلب 23/0 20/0 45/0 15/1 25/0
مسالمت جو 21/0 19/0 36/0 07/1 29/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-4 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها شوند.
2) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی ، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-5 ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول (4-5): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 013/0- 827/0
یاری دهنده 052/0- 374/0
عمل گرا 120/0 039/0
فردگرا 098/0 094/0
محقق 061/0- 300/0
وفادار 059/0- 316/0