مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

مسالمت جو 17/0 47/0 13/0 36/0 72/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-28 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرداستفاده از فردی آشنا در یک سازمان شوند.
10) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد کار کردن‌های دوره ای در بازار کار، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-29ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و کار کردن‌های دوره ای در بازار کار که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول (4-29): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کار کردن‌های دوره ای در بازار کار
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 080/0 173/0
یاری دهنده 028/0- 637/0
عمل گرا 077/0 187/0
فردگرا 058/0- 326/0
محقق 105/0- 073/0
وفادار 008/0 885/0
کلیت گرا 050/0 392/0
چالش طلب 045/0 445/0
مسالمت جو 092/0- 117/0
همانطور که در جدول4-29 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد کار کردن‌های دوره ای در بازار کار معنادار نیست. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-30 آمده است:
جدول(4-30): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبردکار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو