مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

مسالمت جو 04/0 24/0 06/0 16/0 87/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-25 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید شوند.
9) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد بهره گیری از روابط در موسسات در حال تغییر با شغل های بلاتصدی، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-26 ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و بهره گیری از روابط در موسسات در حال تغییر با شغل های بلاتصدی که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول (4-26): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از روابط در موسسات در حال تغییر با شغل های بلاتصدی
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 012/0- 835/0
یاری دهنده 033/0 579/0
عمل گرا 012/0 834/0
فردگرا 048/0 413/0
محقق 032/0 589/0
وفادار 072/0 220/0
کلیت گرا 075/0- 202/0
چالش طلب 057/0- 333/0
مسالمت جو 033/0- 579/0
همانطور که در جدول4-26 نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از روابط در موسسات در حال تغییر با شغل های بلاتصدی در زمینه کاریابی معنادار نیست. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول4-27 آمده است:
جدول (4- 27): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان بر اساس شخصیت
مدل1 متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری
1 کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو