مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

22/0
05/0


5/1
13/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-18 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول4- 19نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان را پیش بینی کنند.

جدول (4-19): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 65/15 59/8
82/1 07/0
اصلاح گرا 35/0- 24/0 51/0- 48/1- 14/0
یاری دهنده 38/0- 24/0 60/0- 57/1- 12/0
عمل گرا 34/0- 24/0 50/0- 40/1- 17/0
فردگرا 39/0- 25/0 52/0- 60/1- 12/0
محقق 43/0- 24/0 60/0- 80/1- 08/0
وفادار 43/0- 24/0 62/0- 80/1- 08/0
کلیت گرا 41/0- 24/0- 66/0- 7/1- 10/0
چالش طلب 49/0- 24/0 78/0- 02/2- 05/0
مسالمت جو 46/0- 24/0 65/0- 92/1- 06/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-19 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان شوند.
7) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-20 ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و مراجعه به شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد: