مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

20/0
04/0
37/1
20/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-15 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول4-16 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی را پیش بینی کنند.
جدول 4-16: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 14/3- 08/7
44/0- 66/0
اصلاح گرا 13/0 20/0 22/0 64/0 52/0
یاری دهنده 04/0 20/0 08/0 22/0 82/0
عمل گرا 14/0 20/0 25/0 70/0 49/0
فردگرا 15/0 20/0 25/0 77/0 44/0
محقق 08/0 20/0 14/0 41/0 68/0
وفادار 09/0 20/0 15/0 43/0 66/0
کلیت گرا 13/0 20/0 25/0 63/0 53/0
چالش طلب 15/0 20/0 28/0 73/0 47/0
مسالمت جو 10/0 20/0 16/0 46/0 65/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-16 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبردمراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی شوند.
6) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمان مورد علاقه، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-17ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمان مورد علاقه که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول (4-17): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمان مورد علاقه