مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

04/0


36/1
20/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4-12 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-13نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده را پیش بینی کنند.
جدول(4-13): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 95/1 72/7
25/0 80/0
اصلاح گرا 03/0- 21/0 05/0- 15/0- 88/0
یاری دهنده 16/0- 20/0 29/0- 77/0- 44/0
عمل گرا 02/0- 20/0 05/0- 13/0- 90/0
فردگرا 04/0- 22/0 01/0- 01/0- 00/1
محقق 06/0 22/0 09/0- 26/0- 80/0
وفادار 04/0 22/0 06/0 18/0 86/0
کلیت گرا 01/0 22/0 01/0 03/0 98/0
چالش طلب 03/0- 22/0 05/0- 13/0- 89/0
مسالمت جو 08/0 21/0 12/0 36/0 72/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-13 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده شوند.
5) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-14ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی در زمینه کاریابی که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:

جدول (4-14): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان با موضوع تحلیل داده و آسیب دیدگی