مقاله درمورد همبستگی پیرسون و تیپ های شخصیتی

دانلود پایان نامه

23/1


60/0
ضریب رگرسیون متغیرها در جدول4- 9 آمده است. نتایج گزارش شده در جدول 4-10 نشان می دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها را پیش بینی کنند.
جدول(4-10): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها
مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری
B انحراف معیار Beta
ثابت 34/3- 05/10
33/0- 74/0
اصلاح گرا 11/0 28/0 15/0 42/0 68/0
یاری دهنده 12/0 28/0 16/0 43/0 67/0
عمل گرا 23/0 28/0 29/0 80/0 42/0
فردگرا 13/0 29/0 15/0 47/0 64/0
محقق 11/0 28/0 14/0 41/0 68/0
وفادار 10/0 28/0 13/0 36/0 71/0
کلیت گرا 09/0 28/0 13/0 34/0 73/0
چالش طلب 12/0 28/0 17/0 43/0 67/0
مسالمت جو 09/0 28/0 11/0 31/0 76/0
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول 4-10 نشان می دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان هاشوند.
4) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبردگفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول4-11ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردگفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول (4-11): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی
نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری
اصلاح گرا 034/0- 566/0